Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 12 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Dawa describes a photo of a police officer.

该篇介绍了保安服装的样式及颜色。 该篇介绍了一件保安的服装。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོའོ་འདའི་དུག་ལོག་འདི་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག འདི་སྤྱི་བདེའི་དུག་ལོག་རེད་ག་རེ་རེད། ཨོའོ་བདེ་བསྲུངས་ཀྱི་དུག་ལོག་རེད་བཞག འདི་བདེ་བསྲུངས་ཀྱི་དུག་ལོག་རེད་བཞག
  o'o 'ad'i dug log 'di khyad mtshar po zhe drag 'dug_'di spyi bde'i dug log red ga re red/_o'o bde bsrungs kyi dug log red bzhag_'di bde bsrungs kyi dug log red bzhag
 • ཁོ་རང་གི་འདའི་ཞྭ་མོ་སྦོག་དོ་རེད་དའི་ཞྭ་མ་སྦོག་དོའི་རྟགས་དམར་འདིར་བལྟས་ན། འོང་བདེ་བསྲུངས་ཀྱི་དེ་རེད་བཞག
  kho rang gi 'ad'i zhwa mo sbog do red da'i zhwa ma sbog do'i rtags dmar 'dir bltas na/_'ong bde bsrungs kyi de red bzhag
 • ཨ་ནི་འོང་ལྕེ་ལྷེབ་དེ་ལྕེ་ལྷེབ་ནག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ལྕེ་ལྷེབ་དེ་ཨ་ནི་སྒང་དའི་ཅིག་ག་རེ་རེད། རྒྱན་ཆ་རེད་ཅིག་བཏགས་བཞག་ཁོ་རང་གི་འོང་།
  a ni 'ong lce lheb de lce lheb nag po zhe drag 'dug_lce lheb de a ni sgang da'i cig ga re red/_rgyan cha red cig btags bzhag kho rang gi 'ong /
 • ཨོའོ་ཁོ་རང་བོད་རིགས་རེད་བཞག བོད་རིགས་རེད་བཞག ཨོའོ་འོང་བདེ་བསྲུངས་རང་རེད་བཞག སྒོར་ང་དེའི་ནང་ན་དེ་བྲིས་བཞག ད་དེ་དབྱིན་རྗེ་རེད་ཕིང་ཡིག་རེད་པིག་ཨ་ཡི་ཟེར་ཡས་འདྲ་ཅིག
  o'o kho rang bod rigs red bzhag_bod rigs red bzhag_o'o 'ong bde bsrungs rang red bzhag_sgor nga de'i nang na de bris bzhag_da de dbyin rje red phing yig red pig a yi zer yas 'dra cig
 • ཨོའོ་ཕིང་ཡིག་ག་ཅིག་བྲིས་པ་འདྲ་འདའི། ཁོ་རང་འདིའི་ནང་ན་འདི་ཟེར་ཡས་ཅིག་འདུག་ཟེར་བྲིས་བཞག ལྷ་ས་སྦོའོ་ཨན་ཨོའོ་འདི་དེ་རེད་བཞག བདེ་བསྲུངས་རེད་བཞག བདེ་བསྲུང་རེད་བཞག
  o'o phing yig ga cig bris pa 'dra 'ad'i/_kho rang 'di'i nang na 'di zer yas cig 'dug zer bris bzhag_lha sa sbo'o an o'o 'di de red bzhag_bde bsrungs red bzhag_bde bsrung red bzhag
 • དུག་ལོག་དེ་འདི་རེད་པ་འོང་ཆ་ཚང་། དུག་ལོག་ཚོས་གཞི་འང་གུ་མདོག་འང་གུ་མདོག་རེད་བཞག ཐོབ་ཆི་ཨོའོ་ཐོབ་ཆི་གཉིས་མཐོང་གི་འདུག་ག་ཐོབ་ཆི་དེ་རེད་བཞག ཨོང་ཟངས་རྡོག་གི་ཐོབ་ཆི་དེ་འདྲས། ཨ་ནི་དེར་དཔུང་རྟགས་ཞེ་པོ་ཅིག་བཏགས་བཞག་དཔུང་རྟགས།
  dug log de 'di red pa 'ong cha tshang /_dug log tshos gzhi 'ang gu mdog 'ang gu mdog red bzhag_thob chi o'o thob chi gnyis mthong gi 'dug ga thob chi de red bzhag_ong zangs rdog gi thob chi de 'dras/_a ni der dpung rtags zhe po cig btags bzhag dpung rtags/
 • དཔུང་རྟགས་དཀྱིལ་དེར་ཚོས་གཞི་ནག་པོ་བྱས། ཨ་ནི་མཐའ་གཉིས་ཚོས་གཞི་དམར་པོ་རེད་བཞག ཁོ་རང་ཏས་ཙ་ཉི་མའི་འོག་ལ་ཞེ་དྲག་བསྡད་ཙང་། ཨ་ནི་ཁོ་རང་ཞེ་དྲག་ཚ་སྡུག་འཚིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། མིག་ཡའི་ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་གདངས་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག
  dpung rtags dkyil der tshos gzhi nag po byas/_a ni mtha' gnyis tshos gzhi dmar po red bzhag_kho rang tas tsa nyi ma'i 'og la zhe drag bsdad tsang /_a ni kho rang zhe drag tsha sdug 'tshigs kyi yod pa 'dra/_mig ya'i zhe drag chen po zhe drag gdangs thub kyi mi 'dug
 • མིག་ལ་དཀྲི་གའི་མི་འདུག
  mig la dkri ga'i mi 'dug