Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
42 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

This is part of a language instructional series in which Tibetans describe people in a picture. This one involves a father carrying a son whose appearance suggests he may be a reincarnate lama. 

一个父亲抱着一个儿子走去,父子都戴上哈达。儿子穿上了一个黄色的内衣和僧装的上衣,儿子的头发又长又变成了卷发,这儿子可能不是一个普通的人。父亲抱着儿子喜洋洋的走去。 一个父亲与一个儿子的视察描写。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྒན་ཚེ་ཡང
  དེའི་ཡ་པཱ་ལགས་གཅིག་གི་བུ་ཆུང་ཆུང་གཅིག་པང་པར་བཏབ་བྱས་འགྲོ་གིས༼ཡིས༽། པཱ་ལགས་འདི་དང་བུ་འདི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡ་སྐེ་ལ་ཁ་བཏགས་གཡོགས་བཞག བུ་དེའི་ཡ་འོག་འཇུག་སེར་པོ་གཅིག་གི་སྒང་ལ་ཡ་གྲྭ་ཆས་གཅིག་ཡའི་གཡོགས་བཞག
  de'i ya pA lags gcig gi bu chung chung gcig pang par btab byas 'gro gis(yis)/_pA lags 'di dang bu 'di gnyis ka la ya ske la kha btags g.yogs bzhag_bu de'i ya 'og 'jug ser po gcig gi sgang la ya grwa chas gcig ya'i g.yogs bzhag
 • རྒན་ཚེ་ཡང
  དེ་ཕལ་ཆེར་འདུག་བཟོ་བལྟས་ན། ཨ་ནི་བུ་འདི་སྤྱིར་བཏང་གཅིག་མིན་པ་འདྲ། བུ་འདི་སྐྲ་རིང་པོ་ཡའི་འདུག་ལ་ནི། སྐྲ་རྦད་དེ་རལ་པ་ཆགས་བསྡད་བཞག
  de phal cher 'dug bzo bltas na/_a ni bu 'di spyir btang gcig min pa 'dra/_bu 'di skra ring po ya'i 'dug la ni/_skra rbad de ral pa chags bsdad bzhag
 • རྒན་ཚེ་ཡང
  པ་ཕ་འདིས་བུ་པང་པ་བཏབ་བྱས། དགའ་མདོག་ཁ་པོ་བྱས་བྱས་དེ་ནས་ཡར་འགྲོ་གིས། འདུག་བཟོ་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་བུ་འདི་སྤྱིར་བཏང་གཅིག་མིན་པ་འདྲ། 
  pa pha 'dis bu pang pa btab byas/_dga' mdog kha po byas byas de nas yar 'gro gis/_'dug bzo bltas na phal cher bu 'di spyir btang gcig min pa 'dra/_