Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
28 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Söyak describes a photo of a monk.

该篇描写了一位和尚的形象和他的动作,同时写了他周围的环境。 描述了一位和尚

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • འདིར་སྐུ་ཞབས་ལགས་གཅིག་འདུག སྐུ་ཞབས་ལགས་བག་བྲོཨོ་པོ་གཅིག་འདུག དབུ་སྐྲའི་ཏོག་ཙམ་སྐྱེས་བཞག གཟན། དཔུང་པ་གཟེར་བྱས་བཞུགས་བཞག སྐུ་ཞབས་ལགས་སྐེ་ལ་ཡ་རས་སྔོན་པོ་གཅིག་དང་སེར་པོ་གཅིག་གཉིས་མཐོང་གི་ག་རེ་ཡིན་ནམ།
    'dir sku zhabs lags gcig 'dug_sku zhabs lags bag broo po gcig 'dug_dbu skra'i tog tsam skyes bzhag_gzan/_dpung pa gzer byas bzhugs bzhag_sku zhabs lags ske la ya ras sngon po gcig dang ser po gcig gnyis mthong gi ga re yin nam/
  • ཕལ་ཆེར་ལྗགས་མདུད་དང་ཨེ་འདྲས་མིན་འགྲོ། སྐུ་ཞབས་ལགས་མདུན་ལ་མི་མང་པོ་ཞེ་པོ་ཚང་ག་རྒྱབ་མཁན་ཡོད་པ་མིན་འགྲོ། སྐུ་ཞབས་ལགས་ཧང་སང་བྱས་གཟིགས་བཞུགས་བཞག
    phal cher ljags mdud dang e 'dras min 'gro/_sku zhabs lags mdun la mi mang po zhe po tshang ga rgyab mkhan yod pa min 'gro/_sku zhabs lags hang sang byas gzigs bzhugs bzhag