Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
57 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Dékyi and Dawa describe a photo of a Khampa.

དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་དང་ཟླ་བ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཁམས་པ་གཅིག་གི་འདྲ་པར་ལ་ལྟ་ནས་སྣང་ཚུལ་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་བ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོའོ་དེར་ཁམས་པ་ཅིག་འདུག་ག
  o'o der khams pa cig 'dug ga
 • ཨོའོ་འདུག་སྐྲ་གཞུག་དམར་པོ་ཅིག་འདུག་ག་དེ་ཁམས་པའི་ཆས་རེད་དེ།
  o'o 'dug skra gzhug dmar po cig 'dug ga de khams pa'i chas red de/
 • དམར་རྐྱང་རེད་འདུག་ག
  dmar rkyang red 'dug ga
 • ཨོའོ་རེད་བཞག
  o'o red bzhag
 • ཅོག་ལགས་དེར་འདིར་ཡ་གསེར་སོ་ཅིག་འདུག་ག
  cog lags der 'dir ya gser so cig 'dug ga
 • ཨོའོ་འདུག་སེར་སོ་བཀག་བཞག
  o'o 'dug ser so bkag bzhag
 • རེད་པ།
  red pa/
 • རེད་བཞག
  red bzhag
 • ཡིན་ནའི་ཁོང་གི་དུག་ལོག་དེ་ཁམས་པའི་དུག་ལོག་མ་རེད།
  yin na'i khong gi dug log de khams pa'i dug log ma red/
 • ཨོའོ་དེ་དུག་ལོག་དེ་ལན་པོ་མི་འདུག་ག སྟོད་ཐུང་དཀར་པོ་ཅིག་གྱོན། རྒྱ་མིའི་ཅིག་པག་ཀོང་ཏུས་ཀྱི་༼རྒྱ་མི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན༽སྟོད་ཐུང་བཟོ་འདྲའི་ཅིག་གྱོན་མི་འདུག་གས།
  o'o de dug log de lan po mi 'dug ga_stod thung dkar po cig gyon/_rgya mi'i cig pag kong tus kyi (rgya mi las ka byed mkhan)stod thung bzo 'dra'i cig gyon mi 'dug gas/
 • རེད་བཞག་ཡིན་ནའི་ཁོང་གི་འོག་འཇུག་དེ་ཚོས་གཞི་སྙིང་རྗེ་པོ་འདུག་ག
  red bzhag yin na'i khong gi 'og 'jug de tshos gzhi snying rje po 'dug ga
 • ཨོའོ་འདུག་འདུག་བཟོ་བཟོ་བལྟ་དེ་ལན་པོ་མི་འདུག་ག་ཅིག་གི་ར་མ་ལུགས་འདྲ་པོ་འདྲ་ཅིག
  o'o 'dug 'dug bzo bzo blta de lan po mi 'dug ga cig gi ra ma lugs 'dra po 'dra cig
 • འདུག་ག་ར་མ་ལུགས་རེད་ད། སྐྲ་ལ་ཡ་སྐྲ་གཞུག་རྒྱབ་ཨ་ནི་རྒྱ་མིའི་དུག་ལོག་གྱོན་རེད་པ།
  'dug ga ra ma lugs red da/_skra la ya skra gzhug rgyab a ni rgya mi'i dug log gyon red pa/
 • ཨ་ནི་དེང་སང་ཨེ་འདྲས་རེད་པ།
  a ni deng sang e 'dras red pa/
 • ཁོང་གི་གོས་ཐུང་ཚོས་གཞི་ག་རེད་རེད་འདུག་གས།
  khong gi gos thung tshos gzhi ga red red 'dug gas/
 • གོས་ཐུང་ཕལ་ཆེར་སྔོ་ནག་རེད་བཞག་རེད་བཞག་གོས་ཐུང་སྔོ་ནག་རེད་བཞག
  gos thung phal cher sngo nag red bzhag red bzhag gos thung sngo nag red bzhag
 • ཅོག་ལགས་དེ་ཧོན་ཐོར་བྱས་བསྡད་བཞག་
  cog lags de hon thor byas bsdad bzhag
 • ཨོའོ་བསྡད་བཞག་འདིར་ག་རེ་རེད་ཅིག་སྨན་ཅིག་མི་འདུག་གས་འདིར། ཨོག་མའི་འོག་དེར།
  o'o bsdad bzhag 'dir ga re red cig sman cig mi 'dug gas 'dir/_og ma'i 'og der/
 • འདིར་ལགས། ཨོའོ་འདུག
  'dir lags/_o'o 'dug
 • ནག་པོའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག་འདུག་ག་དེ་སྨན་རེད་བཞག
  nag po'i bzo 'dra cig 'dug ga de sman red bzhag
 • ཁོང་གི་སྐྲ་ནག་རྐྱང་རེད་འདུག་ག
  khong gi skra nag rkyang red 'dug ga
 • ཨོའོ་རེད་བཞག
  o'o red bzhag