Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 35 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Dawa describes a photo of an elderly woman.

一位年老而头发几乎变成白色,年纪大约有六十几岁的稍微胖胖的老婆婆,戴上帽子,眼睛几乎变成了红色,下唇有点变成了黑色,也许是高血压而喝上了青稞酒的原因吧。现在她由于去转林郭而困惑地,脾气怪怪地休息着发泄。 看着老婆人的外貌形象评价她的内心世界。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོའོ་དེའི་རྨོ་ལགས་གཅིག་འདུག ཕལ་ཆེར་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡིན་ས་རེད། རྨོ་བོ་ལགས་གཅིག་སྐུ་ཤ་འབྱོར་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ཅིག་བཟོ་བལྟ་ར་འདི་འདུག་བལྟས་ན། རླུང་ལངས་མདོག་ཁ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག
  o'o de'i rmo lags gcig 'dug_phal cher dgung lo drug bcu lhag tsam yin sa red/_rmo bo lags gcig sku sha 'byor po zhe drag 'dug_cig bzo blta ra 'di 'dug bltas na/_rlung langs mdog kha po zhe drag 'dug
 • རྨོ་ལགས་ཕལ་ཆེར་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་པོ་ཡིན་ས་རེད། གཅིག་བྱས་ན་ནམ་རྒྱུན་ནས་མཆོད་ཆང་ལ་མཉེས་པོ་ཡོད་ས་རེད། ཁོ་རང་ཞལ་རས་དེའི་ཅིག་དམར་སྨུག་བྱས། སྤྱན་དེ་ཡའི་ཏོག་ཙམ་དམར་མོ་ཆགས་འདུག་གང་།
  rmo lags phal cher khrag shed mtho po yin sa red/_gcig byas na nam rgyun nas mchod chang la mnyes po yod sa red/_kho rang zhal ras de'i cig dmar smug byas/_spyan de ya'i tog tsam dmar mo chags 'dug gang /
 • ཨ་ནི་ཅིག་དེའི་ཡར་མཆུ། ཨོའོ་མར་མཆུ་རེད་པཱ། མར་མཆུ་དེའི་ཏོག་ཙམ་ཅིག་ནག་པོའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག་ཆགས་ཤག བྱས་ཙང་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་པོ་ཡིན་པའི་རྟགས་རེད་ཤག
  a ni cig de'i yar mchu/_o'o mar mchu red pA/_mar mchu de'i tog tsam cig nag po'i bzo 'dra cig chags shag_byas tsang khrag shed mtho po yin pa'i rtags red shag
 • ཨོང་། ཞྭ་མོ་འདི་ལན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ཚོས་གཞི་རྫ་མདོག་བྱས། ཞྭ་མོའི་འོག་དེའི། རྨོ་ལགས་འདི། སྐྲ་གཞུག་འདི་མཐོང་ཡོང་གི་འདུག་ག་དེའི། སྐྲ་གཞུག་ཅིག་དམར་མོ་འདི།
  ong /_zhwa mo 'di lan po zhe drag 'dug_tshos gzhi rdza mdog byas/_zhwa mo'i 'og de'i/_rmo lags 'di/_skra gzhug 'di mthong yong gi 'dug ga de'i/_skra gzhug cig dmar mo 'di/
 • ཨ་ནི་ཁོ་རང་དབུ་སྐྲའི་ཏོག་ཙམ་དཀར་པོ་རེད་ཤག དབུ་སྐྲ། རྒྱབ་ལོག་དེའི་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་འདི་དེ་བར་ཏོག་ཙམ་འདོན་འདུག་གང་། ཨ་ནི་འོག་འཇུག་འདི་ཚོས་གཞི་འདི། ཧར་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ཚོས་གཞི། གཡུ་མདོག་རེད་པཱ། ཚོས་གཞི་གཡུ་མདོག་རེད་པཱ། ཨོང་། འདི་ཧར་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག
  a ni kho rang dbu skra'i tog tsam dkar po red shag_dbu skra/_rgyab log de'i dbu skra dkar po 'di de bar tog tsam 'don 'dug gang /_a ni 'og 'jug 'di tshos gzhi 'di/_har po zhe drag 'dug_tshos gzhi/_g.yu mdog red pA/_tshos gzhi g.yu mdog red pA/_ong /_'di har po zhe drag 'dug
 • ཨ་ནི་ཕྱུ་པ་འདི་ཕལ་ཆེར། ཕྱུ་པ་འདི་རེད་ཤག ཕུ་ཐུང་མེད་པའི་ཕྱུ་པ་རེད་ཤག ཕུ་མེད་ཕྱུ་པ་རེད་ཤག ཕལ་ཆེར་ཚོས་གཞི་རྫ་མདོག་རས། ནག་པོ་རས་ཅིག་ཞེ་དྲག་གསར་པོ་ཟེར་མི་འདུག ཨ་ནི་ཅིག་རྨོ་ལགས་འདི་བསྣམས་ཡོད་པ་འདྲ། ཕལ་ཆེར་ལྟོ་ཕད་བསྣམས་ཡོད་པ་འདྲ།
  a ni phyu pa 'di phal cher/_phyu pa 'di red shag_phu thung med pa'i phyu pa red shag_phu med phyu pa red shag_phal cher tshos gzhi rdza mdog ras/_nag po ras cig zhe drag gsar po zer mi 'dug_a ni cig rmo lags 'di bsnams yod pa 'dra/_phal cher lto phad bsnams yod pa 'dra/
 • ཨོང་། ལྟོ་ཕད་ཀྱི་འདི། ཐགས་པ་འདི་དེའི་མཐོང་ཡོང་གི་འདུག་གང་། དེའི་ནང་ལ་ཕ་པོ་༼ཕྲ་པོ་༽ཅིག་འདུག་གང་། ཨོང་འདི་རེད་ཤག རྨོ་ལགས་འདུག་བཟོ་བལྟ་དུས་ཅིག་བཟོ་བལྟ་འདི་རླུང་ལངས་མདོག་ཁ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ཞེད་སྣང་ཁ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག
  ong /_lto phad kyi 'di/_thags pa 'di de'i mthong yong gi 'dug gang /_de'i nang la pha po (phra po )cig 'dug gang /_ong 'di red shag_rmo lags 'dug bzo blta dus cig bzo blta 'di rlung langs mdog kha po zhe drag 'dug_zhed snang kha po zhe drag 'dug
 • ཕལ་ཆེར་གླིང་བསྐོར་ཕྱིན་བྱས་ཨ་ནི་དཀའ་ལས་ཞེ་དྲག་ཁག་པ་འདྲ། ཨ་ནི་རྨོ་ལགས་འདུག་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་བྱས་ནས་ཨ་ནི་ངལ་གསོ་རྒྱབ་བྱས་བསྡད་ཡོད་པ་འདྲ།
  phal cher gling bskor phyin byas a ni dka' las zhe drag khag pa 'dra/_a ni rmo lags 'dug rnam 'gyur bstan byas nas a ni ngal gso rgyab byas bsdad yod pa 'dra/