Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
28 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

Dékyi describes a photo of an elderly Western woman.

该篇简单地描写了从我国来的“他”,大概六十多岁,白发的他穿了一件蓝黑的衬衫,这衬衫也挺佩服他。 该篇描述了“他”

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཁོང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡིན་པ་འདྲ། ཁོང་གི་དབུ་སྐྲ་དཀར་རྐྱང་རེད་ཤག ཁོང་སྤྲོ་མདོག་ཁ་པོ་ཅིག་འདུག ཁོང་ཕལ་ཆེར་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་གཡས་གཡོན་ཡིན་པ་འདྲ།
    khong phyi rgyal nas yin pa 'dra/_khong gi dbu skra dkar rkyang red shag_khong spro mdog kha po cig 'dug_khong phal cher dgung lo drug bcu g.yas g.yon yin pa 'dra/
  • ཁོང་གི་འགན་འཇི་འདི་ཚོས་གཞི་སྣུམ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ཚོས་གཞི་འདི་སྔོ་ནག་རེད་ཤག ཁོང་ལ་ཡ་ལན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག
    khong gi 'gan 'ji 'di tshos gzhi snum po zhe drag 'dug_tshos gzhi 'di sngo nag red shag_khong la ya lan po zhe drag 'dug