Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 6 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Dawa describes a photo of a dog.

该篇简单的描写了狗的形象,并谈论到狗低下的氆氇 狗的描写。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོའོ་འདིར་ཁྱི་གཅིག་སྐྱིད་མདོག་ཁ་པོ་ཞེ་དྲག་ཉལ་བཞག ཨོང་། ཚོས་གཞི། ཁྱི་འདི་ཚོས་གཞི་འདི་རེད་བཞག དམར་སེར་རེད་བཞག འདུག་བཟོ་བལྟས་ན་འདི་འདྲ་པོ་འདུག ཝ་མོ་འདྲ་པོ་འདུག ཝ་མོའི་ཚོས་གཞི་འདྲ་པོ་འདུག
  o'o 'dir khyi gcig skyid mdog kha po zhe drag nyal bzhag_ong /_tshos gzhi/_khyi 'di tshos gzhi 'di red bzhag_dmar ser red bzhag_'dug bzo bltas na 'di 'dra po 'dug_wa mo 'dra po 'dug_wa mo'i tshos gzhi 'dra po 'dug
 • གྲ་དེའི་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ཁྱིའི་གྲ། ཨའོ་ཁྱི་དེ་ག་རེའི་སྒང་ལ་ཉལ་ཡོའོ་རེད། དེ་གདན་དེ། ཨོའོ་འདི་གདན་མ་རེད་བཞག ད་དེང་སང་བོད་རིགས་དར་སོ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག
  gra de'i yag po zhe drag 'dug_khyi'i gra/_a'o khyi de ga re'i sgang la nyal yo'o red/_de gdan de/_o'o 'di gdan ma red bzhag_da deng sang bod rigs dar so chen po zhe drag byed kyi 'dug
 • དེའི་ག་རེ་རེད། དེང་སང་ཡང་མིང་་གསར་པ་ཐེར་མ་ཟེར་ཡའི་ཟེར་གྱི་འདུག ཡིན་ཡས་ཚོས་གཞི་འདི་སྔོན་མ་ང་ཚོའི་འདི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཨོང་པང་གདན། པང་གདན་ཚོས་གཞི་དང་གཅིག་པ་རེད་བཞག
  de'i ga re red/_deng sang yang ming gsar pa ther ma zer ya'i zer gyi 'dug_yin yas tshos gzhi 'di sngon ma nga tsho'i 'di yo'o red pA/_ong pang gdan/_pang gdan tshos gzhi dang gcig pa red bzhag
 • ད་མི་འདིར་ཨ་ནི་རི་མོ་ཞེ་དྲག་བརྒྱབ་འདུག་གང་། བར་ར་དེའི། རི་མོ་འདིའི་དཀར་པོ་དེའི་སྒང་ལ་ཨོང་ཅིག གོས་ཆེན་རི་མོ་འདྲ་པོ་ར་ཅིག ཀྲམ་ཀ་ཡོད་པ། ལན་ཚ་ཡོད་པ། ཨོང་ཨེ་འདྲས་ཅིག་རེད་བཞག
  da mi 'dir a ni ri mo zhe drag brgyab 'dug gang /_bar ra de'i/_ri mo 'di'i dkar po de'i sgang la ong cig_gos chen ri mo 'dra po ra cig_kram ka yod pa/_lan tsha yod pa/_ong e 'dras cig red bzhag
 • ཚོས་གཞི་ད་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཞེ་དྲག་འདུག ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་བོད་རིགས་ཀྱི་པང་གདན་དང་གཅིག་པ་རེད་བཞག འདི་དེང་སང་དར་སོ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གང་། འདི་མང་ཆེ་བ་ལྷོ་ཁག་གི་བཏགས་ཀྱི་འདུག སྣམ་བུ་འདི། ཐེར་མ་ཟེར་མཁན་དེ།
  tshos gzhi da sna min sna tshogs zhe drag 'dug_nga tsho nam rgyun bod rigs kyi pang gdan dang gcig pa red bzhag_'di deng sang dar so chen po zhe drag byed kyi 'dug gang /_'di mang che ba lho khag gi btags kyi 'dug_snam bu 'di/_ther ma zer mkhan de/
 • ཨ་ནི་བོད་རིགས་ཀྱི་དེང་སང་ཉལ་ཆས་དང་དེ་ཚོའི་རྒྱབ་ཤ་བྱས་ནས་འདི་དར་སོ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་དེ། ཚོས་གཞི་དེ་གཅིག་ང་ཚོ་འདི་རེད་བཞག ཨོང་འདི་ཡོའོ་རེད་པཱ། འཇའ། ནམ་མཁའི་འཇའ། ཨོའོ་དེའི་ཚོས་གཞི་བྱས་ནས་ཚོས་གཞི་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་གཅིག་རེད་བཞག་འདི།
  a ni bod rigs kyi deng sang nyal chas dang de tsho'i rgyab sha byas nas 'di dar so chen po zhe drag byed kyi 'dug de/_tshos gzhi de gcig nga tsho 'di red bzhag_ong 'di yo'o red pA/_'ja'/_nam mkha'i 'ja'/_o'o de'i tshos gzhi byas nas tshos gzhi sna min sna tshogs zhe drag yod pa gcig red bzhag 'di/