Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
44 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Dawa describes a photo of an Asian tourist.

介绍一位到拉萨的旅游者的行为和外貌特征,谈论或猜测他是从日本或韩国来的把头发染成金色的一个人,带着一把雨伞我们可以肯定为是个夏季的一天,他正在玩什么的。 介绍旅游者的外貌形象与谈论他是哪个国籍。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྒན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང
  ཨོའོ་དེའི་ཡུལ་བསྐོར་བ་གཅིག་འདུག ཁོ་རང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཅིག་སྤུ་གུར་༼ཕྲུ་གུར་༽རྩེད་མོ་རྩེད་ཀྱི་ཡོད་ན། གཅིག་ང་ཚོ་ལྷས་སའི་ཁྱི་ལ་རྩེད་མོ་རྩེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཅིག་ཡར་འདུག་བཟོ་ལངས་ལངས་ལངས་ལག་བརྡ་བྱས་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག
  o'o de'i yul bskor ba gcig 'dug_kho rang ga re byed kyi yod na/_cig spu gur (phru gur )rtsed mo rtsed kyi yod na/_gcig nga tsho lhas sa'i khyi la rtsed mo rtsed kyi yod na/_cig yar 'dug bzo langs langs langs lag brda byas zhe drag byed kyi 'dug
 • རྒན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང
  ཁོ་རང་ཕལ་ཆེར་ཉི་ཧུང་ཡིན་ན་ལྷོ་ཁུ་རུས་ཡ་ཡིན་ན། ལྷོ་ཁུ་རུ་ཡ་ནས་ཡིན་ན། སྐྲ་དེ་སེར་པོ་རེད་བཞག སྐྲ་དེ་ཚོས་བརྒྱབ་པ་འདྲ། ཨ་ནི་སྟོད་ཐུང་དེ་ཅིག་གྱོན་བཞག་འང་གུ་༼ཕུག་རོན་༽མདོག་གཅིག།
  kho rang phal cher nyi hung yin na lho khu rus ya yin na/_lho khu ru ya nas yin na/_skra de ser po red bzhag_skra de tshos brgyab pa 'dra/_a ni stod thung de cig gyon bzhag 'ang gu (phug ron )mdog gcig/
 • རྒན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང
  ལྟོ་ཕད་ཅིག་ཡའི་འཁྱེར་བཞག ལྟོ་ཕད་ཐག་པ་དེ་མདུན་དེའི་ཡ་ནག་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡོང་གི་འདུག  ཨ་ནི་ལྟོ་ཕད་ཐག་པ་གཅིག་སྐེ་རགས་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཚུར་བསྡམས་བཞག
  lto phad cig ya'i 'khyer bzhag_lto phad thag pa de mdun de'i ya nag po zhig mthong yong gi 'dug__a ni lto phad thag pa gcig ske rags nang bzhin byas nas tshur bsdams bzhag
 • རྒན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང
  ལག་པ་དེའི་འདི་གཅིག་འཁྱེར་བཞག ཉི་གདུགས་གཅིག་འཁྱེར་བཞག ཕལ་ཆེར་དབྱར་ཁ་ཡིན་པ་འདྲ། ཨ་ནི་ལག་པ་དེའི་ཡང་ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཡའི་བཏགས་བཞག ཁོ་རང་ཅིག་རྩེད་མོ་རྩེད་བསྡད་ནས་ཁོལ་བསྡད་བཞག
  lag pa de'i 'di gcig 'khyer bzhag_nyi gdugs gcig 'khyer bzhag_phal cher dbyar kha yin pa 'dra/_a ni lag pa de'i yang lag 'dogs chu tshod gcig ya'i btags bzhag_kho rang cig rtsed mo rtsed bsdad nas khol bsdad bzhag