Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
1 min 34 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A couple discusses the different ways people can replace teeth in Tibet and China.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀ།
  སོ་ད་གང་ག་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཡིན་ན་ཚང་མ་ལོག་བཀོག
  so da gang ga phan thogs med pa yin na tshang ma log bkog
 • ཀ།
  ཨ་ལའི།དེ་གསར་པ་འགར།
  a la'i/de gsar pa 'gar/
 • ཀ།
  ཨོང་།ཤག་གཅོད་བྱས་བྱས་བཀོག་སོ་རྙིང་པ་ཚང་མ།ཚུར་བཀོག་ཨ་ནི་གཞི་ནས་ག་རེ་ཟེར་ན།ཨོའོ་སོ་གསར་པ།དེང་སང་ཐབས་ཤེས་གསར་པ།ད་ཚན་རིག་གང་ནས་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་བཏོན་བྱས་སོ་བཙུགས་ཡས་འདུག་གང་།
  ong /shag gcod byas byas bkog so rnying pa tshang ma/tshur bkog a ni gzhi nas ga re zer na/o'o so gsar pa/deng sang thabs shes gsar pa/da tshan rig gang nas thabs shes gsar pa bton byas so btsugs yas 'dug gang /
 • ཀ།
  ཨ་མོའོ།བཙུགས་ན་ཞེད་ཡས་ཞེད་པ།
  a mo'o/btsugs na zhed yas zhed pa/
 • ཀ།
  ད་སོ་བཙུགས་བྱས།སོ་བཙུགས་པ་དེ་བརྟན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།ག་རེ་ཟེར་ན།སོ་སོའི་སོ་དང་ཁྱད་མེད་པ་ཞིག་ད་ཀྲན་མ་༼སྲན་མ་༽ཅི་དག་བཟས་ན་ལའི་ཚག་ཚག་ཚག་ཟེར་ཟ་ཐུབ་ཡས་ཡོའོ་རེད།ཨོའོ་སོ་དེ།དེང་སང་གསར་པ་བཙུགས་ཡས་དེ།
  da so btsugs byas/so btsugs pa de brtan po zhe drag yo'o red/ga re zer na/so so'i so dang khyad med pa zhig da kran ma (sran ma )ci dag bzas na la'i tshag tshag tshag zer za thub yas yo'o red/o'o so de/deng sang gsar pa btsugs yas de/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་སོ་ཚབ་འདུག་ཟེར་བྱས།ཨེ་འདྲས་ཟེར་ཨེ་འདྲས་ཟེར་མར་བཀོག་ཡར་ཨེ་འདྲས་ཟེར་ཁྲོ་སློག་༼སྒྲ་༽ཟེར་འགར་གྱི་འདུག་གང་ཨ་ནི་འདི་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་པས།
  a ni so tshab 'dug zer byas/e 'dras zer e 'dras zer mar bkog yar e 'dras zer khro slog (sgra )zer 'gar gyi 'dug gang a ni 'di yag po yo'o red pas/
 • ཀ།
  འདི་བརྟན་པོ་ཡོའོ་མ་རེད་དང་།ཡོང་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད།འདི་ད་སོ་འདི།མདུན་གྱི་སོ་མེད་པ་དང་
  'di brtan po yo'o ma red dang /yong yas yo'o ma red/'di da so 'di/mdun gyi so med pa dang
 • ཀ།
  ཁག་ཅིག་ཨོའོ་ཨེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་མི་སོའི་གང་ནས་ཨེ་འདྲས་ཟེར་མར་བཀོག་ཡང་ཕ་སློག་༼སྒྲ་༽ཟེར་ཨེ་འདྲས་འགར་གྱི་འདུག་གོ
  khag cig o'o e 'dras zer byas mi so'i gang nas e 'dras zer mar bkog yang pha slog (sgra )zer e 'dras 'gar gyi 'dug go
 • ཀ།
  འདི་འདི་འདི།སྔོན་མ་གི་དེ་རེད་པ།ད་དེ།མ་ཙང་དེང་སང་བྱེད་ད་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།སོ་ཚབ་འགར་བྱས་མར་བཀོག་དགོང་དག་ཆུའི་ནང་ལ་ཕར་བླུགས།
  'di 'di 'di/sngon ma gi de red pa/da de/ma tsang deng sang byed da byed kyi yo'o red/so tshab 'gar byas mar bkog dgong dag chu'i nang la phar blugs/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་ཡང་ཡར་མི་འདུག་ཟེར་སོ་དཀྲུས་འདྲ་བརྒྱབ་ཡང་ཁྲོ་ཏོབ་༼སྒྲ་༽ཟེར་འགར་གྱི་འདུག་གོ
  a ni yang yar mi 'dug zer so dkrus 'dra brgyab yang khro tob (sgra )zer 'gar gyi 'dug go
 • ཀ།
  ལམ་སང་འགར།ད་དེང་སང་དེ་ལས་ཡག་པ་ཅིག་ག་རེ་ཟེར་ན།བཀོག་ཡའི་མ་དགོས་པ་བྱས།ད་ག་ཁོ་རེ་ཤག་གཅོད་བྱས།སོ་མར་བླུགས།བཙུགས་བྱས་ད།
  lam sang 'gar/da deng sang de las yag pa cig ga re zer na/bkog ya'i ma dgos pa byas/da ga kho re shag gcod byas/so mar blugs/btsugs byas da/
 • ཀ།
  ད་མི་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།རེད་པ།
  da mi yag po zhig chags pa red/red pa/
 • ཀ།
  རེད།
  red/
 • ཀ།
  ཨ་ལས།ལས་སེ།ཨ་ནི་འདུག་ཟེར་བྱེད་དགོས་མེད་འགྲོ་སོ་འདི།
  a las/las se/a ni 'dug zer byed dgos med 'gro so 'di/
 • ཀ།
  ཨོའོ་ད་དང་འདྲས་ཅིག་དགའ་འདུག་ནའི།
  o'o da dang 'dras cig dga' 'dug na'i/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་བཙུགས་གི་ཡིན་ད།
  a ni btsugs gi yin da/
 • ཀ།
  བཙུགས་ན་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་དང་།
  btsugs na yag po yo'o red dang /
 • ཀ།
  གོང་ག་རོའོ་མིན་འགྲོ
  gong ga ro'o min 'gro
 • ཀ།
  གོང་ཆེན་པོ་རེད།
  gong chen po red/
 • ཀ།
  ཨ་པོའོ་ཀས།
  a po'o kas/
 • ཀ།
  རེད།སོ་རེ་རེར་སྟོང་ཕྲག་རེ་རེ་རེད།
  red/so re rer stong phrag re re red/
 • ཀ།
  ཧེང་།ཆག་སྒོ་མ་ཆེ།ཨ་ནི།ཨ་ནི་ག་པར་འགྲོ་དགོས་རེད་ཨ་ནི།
  heng /chag sgo ma che/a ni/a ni ga par 'gro dgos red a ni/