Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
2 min 24 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

This soup is called tötuk in Chentsa County, Amdo.

ཐོད་ཐུག་ཟེར་བ་འདི་སྨྱུང་གནས་གྲོལ་རྗེས་འཐུང་བའི་ཐུག་པ་ཡི་རིགས་ཤིག

黎明粥是封斋结束后食用的一种面粥。

ཐོད་ཐུག་ཟེར་བའི་ཟ་མ་འདི་ནི་ཐུག་པ་ཡི་རིགས་ཤིག་སྟེ། འོ་མའི་ནང་དུ་གྲོ་ཕྱེ་ཉུང་ཉུང་བཏབ་སྟེ་ཆུ་ཆུ་བྱས་ནས་བཏུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཐོད་ཐུག་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཟ་མ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཨ་མདོ་ས་ཆ་མང་ཆེ་ཤོས་སུ་ཐོད་ཐུག་འདི་སྨྱུང་གནས་གྲོལ་བའི་ཉིན་མོ་དེའི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཟ་མ་ཡིན། སྨྱུང་གནས་གྲོལ་བའི་ཉིན་དེའི་ཞོགས་པར་ཟ་མ་གཞན་ཅི་ཡང་མ་ཟོས་པར་ཆུ་ཚོད་ལྔའི་སྟེང་ཐོག་མར་ཐོག་ཐུག་འདི་འཐུང་རྗེས་ད་གཟོད་ཟ་མ་གཞན་ཟ་བ་ཡིན་ནོ།

黎明粥是在牛奶里搅入面粉后煮熟的一种面粥,它不是日常食用的食品而是在特定的封斋结束后才食用一种粥。在安多地区,人们在封斋结束后的第一天早上五点食用黎明粥,在那之前不能食用任何食物,喝完黎明粥才可以进食其它食物。