Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
3 min 12 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Kelsang Kyi from Nyinshuk Township in Chentsa singing a song called "The Dark Man with White Teeth." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་བུ་བུ་མོ་རྣམས་དྲིན་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་གཅེས་ལོ་ཡིན་པ་དང་ཚེ་གང་གི་སེམས་བདེ་བར་སྲུང་མཁན་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཤ་གྱད་སྐྱ་དུང་གི་རུ་དར་ཅན་དེ་ཤར་རྨ་རྒྱལ་སྦོམ་རིའི་ཚེ་ཐར་ཡིན་པ་དང་རྟ་རྐྱང་དམར་དེ་དགུང་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་བཅིབ་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་བུ་བུ་མོ་རྣམས་དྲིན་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཁེན་ས་དང་སེམས་བདེ་བར་གནས་པའི་སེམས་སྲུང་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0