Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
5 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

These noodles are called hup ser in Chentsa County, Amdo.

འདི་ནི་ཐུག་པའི་རིགས་ཤིག་སྟེ་ཧུབ་སེར་ཞེས་འབོད།

凉面是安多地区的一种面食。

ཧུབ་སེར་ནི་ཨ་མདོའི་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཏུ་ཆེས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྒྱུན་ཟས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཕྱེ་བརྡལ་ཚུལ་ལ་ལེབ་མོ་དང་ཕྲ་མོ་བཅས་རིགས་འགའ་ཡོད་དེ། ནམ་རྒྱུན་དབྱར་ཁ་དང་ཚ་བ་ཆེ་བའི་དུས་སུ་ཟ་བའི་འཁྱག་ཟས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས། ཐུག་པ་རིང་བོ་ཐབ་ལ་བསྐོལ་རྗེས་ཤིང་ལེབ་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་བླངས་ཏེ་ཐུག་པའི་སྟེང་ལ་གཡིས་འོས་འཚམས་ཤིག་བླུགས་ནས་འདྲེས་བར་བྱས་རྗེས་ཡུད་ཙམ་ལ་གཡེང་ནས་འཁྱག་པར་བྱེད་པ་ཡིན།

凉面是安多地区人们经常食用的一种面食,通常在炎热的夏季作为冷食食用。把揉好的面擀成片状或条状等不同的形状,面条煮好后放在案板上,为了不粘连在一起要将适当的食用油涂抹在面上,然后晒凉。