Skip to main content Skip to search
31 Jan 2012
1 min 3 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Monks participate in a burnt offering ritual at Sera Tantric College when offerings become emptiness and re-emerge as nectar.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚྲཱིཿཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། [རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག]
  Om hrih shtrih wi tri ta na na hum pa. Om sa bha wa shuddhah sar ba dhamah sa bha wa shuddho ham. [Vajrabhairava ritual]
 • གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་རོ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གསང་རྡོར་ཞབས་བསིལ།
  Gang la tong pa nyi du gyur ro. Tong pé ngang lé a lé jungwé tö pa yang shing gya chewa nam kyi nang du hum hum zhuwa lé jungwé sang dor zhap sil.
 • མཆོད་ཡོན། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་མཆོག །ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞིན་སྟོང་པ། རྣམ་པ་མཆོད་རྫས། བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྟེར་བར་གྱུར།
  Chöyön, métokj, dukpö, marmé, drichok, zhelzé, rölmonam rang zhin tong pa. Nam pa chö dzé. Jé lé wang po druk gi chö yül du zak pa mé pé dewa khyé par chen terwar gyur.
 • ༀ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ།
  Om argham ah hum. Om pa dyam ah hum. Om pushpé ah hum. Om hum dhu pé ah hum. Om a lo ké ah hum. Om gandhé ah hum. Om nai wi dya ah hum. Om shapta ah hum.
 • [ཌ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུའི་སྒྲ།]
  [Sounds of damaru and bells]