Skip to main content Skip to search
31 Jan 2012
1 min 30 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Monks participate in the blessing of the vajra, bell, and offering substances during a burnt offering ritual at Sera Tantric College.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐྱེ་ལྡན་ལྷ་དང་འཕྲད་གྱུར་ནས། འདི་ཉིད་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སི་ཏི་། བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ།
  Kyé den lha dang tré gyur né. Di nyi pa. Jang chup kyi sem kyi rang zhin dang. Om sar ba ta ta ga ta si ti. Badzra sata sa ma ya.
 • ཨོཾ་་ ཧཱུྃ་ཕཌ་སྭ་ཧྭ། ་་་རྡོ་རྗེ་སེམས་པ་ལ་སོགས་པར་གནས་པར་བྱའོ།
  Om Hum pada sa ha. Dorjé sempa la sok par né par jao.
 • ཨོཾ་སེམས་ཅན་རྨོངས་དང་བྲལ་བ་ཡི།
  May all beings liberated from their ignorance.
 • རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་མཛད་པ་ཡིས།
  With homage the Vajarasattava.
 • རྣམ་དག་ཆོས་རྒྱལ་བྱ་བ་ནས། འགྲོགས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་ཅེས་བཟུང་། ཧཱུྃ། ཧཱུྃ།
  May we have the necessary supports. Hum. Hum.
 • [དྲིལ་བུ་དཀྲོག་བཞིན་པ།]
  [Bell tolling]
 • ཨོཾ་བེ་གྷ་རྩེ་ཧཱུྃ་ཕཌ། ཨོཾ་ཁེ་ཀ་རྩེ་ཧཱུྃ་ཕཌ། ཨོཾ་ཁེ་ཀ་རྩེ་ཧཱུྃ་ཕཌ། ཨོཾ་་་།
  Om bé gha tsé hum pada. Om khé ka tsé hum pada. Om khé ka tsé hum pada Om...
 • ཨོཾ་ཧྲི་ཧྲི་འོད་བྲལ་དག་ན་ཧཱུྃ་ཕཌ། ཨོཾ་ཧྲི་ཧྲི་འོད་བྲལ་དག་ན་ཧཱུྃ་ཕཌ། ཨོཾ་ཧྲི་ཧྲི་འོད་བྲལ་དག་ན་ཧཱུྃ་ཕཌ།
  Om hri hri ö drel dak na hum pada. Om hri hri ö drel dak na hum pada. Om hri hri ö drel dak na hum pada.