Skip to main content Skip to search
28 Aug 2018
6 min 18 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

༉  ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་ལས་ སེངྒེ་བཟང་མོ་གིས་འཐེན་མི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་ ཡས་ཀྱི་དགུང་སངས་ཀྱི་མཐོན་པོ་ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ གངས་སྟོད་དགུང་སྟོད་བསྐོར་བའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ རང་ཡུལ་བཀོ་བཞག་སྟེ་མི་ཡུལ་འཁྱམས་སྡོད་ས་ལས་ ལོག་སྟེ་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཡོད་སའི་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལུ་ལོག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས། དེ་ཡང་རང་ཡུལ་ཕ་མ་བཞུགས་ས་ལུ་ དུས་ད་རེས་རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རེ་འཛོམས་ཏེ་ རྩྭ་ཆུ་དང་ལྡན་པའི་ས་ ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དེ་བཟུམ་གྱི་ཉམས་དགའ་བའི་ས་ཆ་ རང་ཡུལ་ཕམ་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་ལུ་ལོག་འགྲོ་ཟེར་ རང་ཡུལ་ཟམ་པའི་འོག་ལུ་ཨིན་རུང་དགའ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ རང་གི་གཡུས་དྲན་ཏེ་ལོག་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

Singye Zangmo from Dungkar Gewog (county) in Lhuntse Dzongkhag (district), sings an old Boedra song called "Gung Sang Gi Thoenpo". The song honors parents, claiming that the village they live in is beautiful due to the happiness generated by generous parents. The composer asks the listener to return to their parents and stay with them or near their village. The song uses common metaphors such as the sun and the sky, the snow lion and the mountain, and the golden fish and the river.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཡས་ཀྱི་གཅིག་ལ་དགུང་སངས་ཀྱི་མཐོན་པོ། །དགུང་སྟོད་གཅིག་ལ་ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། །དགུང་སྟོད་གཅིག་ལ་ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། །
  In the sky above, the sky consist with sun.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  དུས་ད་རེས་རྩྭ་སྣ་ལས་འཛོམས་པ། །རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རིགས་འཛོམས། །རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རིགས་འཛོམས། །
  In the several of grass, varieties of grass consist variety of water.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ས་ལ་དགའ་བ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་མ་བཟང་པོ་བཟང་པའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་མ་བཟང་པོ་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །
  Will return back to our home, will return towards the noble parents. Will return to towards the noble parents.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཡས་ཀྱི་གཅིག་ལ་གངས་སྟོད་ཀྱི་མཐོན་པོ། །གངས་སྟོད་གཅིག་ལ་སེང་ཆེན་གྱི་དཀར་མོ། །གངས་སྟོད་གཅིག་ལ་སེང་ཆེན་གྱི་དཀར་མོ། །
  In the peak above, peak with lion.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  དུས་ད་རེས་རྩྭ་སྣ་ལས་འཛོམས་པ། །རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རིགས་འཛོམས། །རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རིགས་འཛོམས། །
  In the several of grass, varieties of grass consist variety of water.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ས་ལ་དགའ་བ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་མ་བཟང་པོ་བཟང་པའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་མ་བཟང་པོ་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །
  Will return back to our home, will return towards the noble parents. Will return to towards the noble parents.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཡས་ཀྱི་གཅིག་ལ་སྤང་སྟོད་ཀྱི་མཐོན་པོ། །སྤང་སྟོད་གཅིག་ལ་ཤཝ་རྒས་རེ་གཡུ་མོ། །སྤང་སྟོད་གཅིག་ལ་ཤཝ་རྒས་རེ་གཡུ་མོ། །
  In the pastureland, pastureland consists with reindeer.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  དུས་ད་རེས་རྩྭ་སྣ་ལས་འཛོམས་པ། །རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རིགས་འཛོམས། །རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རིགས་འཛོམས། །
  In the several of grass, varieties of grass consist variety of water.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ས་ལ་དགའ་བ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་མ་བཟང་པོ་བཟང་པའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་མ་བཟང་པོ་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །
  Will return back to our home, will return towards the noble parents. Will return to towards the noble parents.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཡས་ཀྱི་གཅིག་ལ་གཡུས་སྟོད་ཀྱི་མཐོན་པོ། །གཡུས་སྟོད་གཅིག་ལ་སྨན་ཆུང་བུ་མོ། །གཡུས་སྟོད་གཅིག་ལ་སྨན་ཆུང་གི་བུ་མོ། །
  In the village, village consists with damsel.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  དུས་ད་རེས་རྩྭ་སྣ་ལས་འཛོམས་པ་ལ། །རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རིགས་འཛོམས། །རྩྭ་སྣ་གཅིག་ལ་ཆུ་སྣ་རིགས་འཛོམས། །
  In the several of grass, varieties of grass consist variety of water.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ས་ལ་དགའ་བ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་མ་བཟང་པོ་བཟང་པའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། །ཕ་མ་བཟང་པོ་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག །
  Will return back to our home, will return towards the noble parents. Will return to towards the noble parents.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ལགས་སོ་ལགས།། །།