Skip to main content Skip to search
27 Oct 2022
14 min 54 sec
Video Overview
Creators: 
Tsehuakyep

The main idea of the lyrics: In the beautiful Mapham Jemu, [there are] a pair of happy deer, one like a handsome young man and the other like a beautiful woman, meant to be together forever, likewise the conch pair of Wütsang, or the bell pair in the mainland.

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མ་ཕམ་ཀྱེ་མུ་རུ།། སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པའི་ཤྭ་བ་ཆ་གཅིག་ཡོད།། གཅིག་ནི་དཔའ་རྒོད་ཕོ་གསར་ཞིག་དང་འདྲ།། གཅིག་ནི་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི་མཛེས་མ་འདྲ།། ཚེ་འདིར་མི་ཚེ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་བ་ནི།། དབུས་གཙང་ཡུལ་གྱི་དུང་དཀར་ཆ་གཅིག་དང་།། རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་དྲིལ་བུ་ཆ་འགྲིག་འདྲ།།

歌词大意:在美丽的马儿邦,一对快乐的鹿子,一个像英俊的小伙子,一个像漂亮的小姑娘,相约生死相依永远,像卫藏的海螺成双对,像汉地的碰铃成双对。