Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 33 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A local scholar points out and gives a brief description of several tombs near Chongyé.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨ་ནི་ངས་འདའི། ཨོང་། ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ། གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་འཕྱོངས་རྒྱས་ཀྱི་བང་སོའི་ཚོགས་ནང་དེའི། སླེབས་ནས། ཨོང་། གཙོ་བོའི་བང་སོ་འདི། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོ་ཡེ་གི་རེད་ལགས། ཨོང་། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོ་ཡེ་གིའི་ཐོག། གང་ལ་ཡིན་ནའི་ཆ་བཞག་ན། ད་དུང་སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་བྱས། འདུག་ཟེར་ཡོའོ་རེད།
  a ni ngas 'ad'i/_ong /_ngo sprod zhu rgyu de/_gtso bo de nga tsho 'phyongs rgyas kyi bang so'i tshogs nang de'i/_slebs nas/_ong /_gtso bo'i bang so 'di/_rgyal po srong btsan sgam po'i bang so ye gi red lags/_ong /_rgyal po srong btsan sgam po'i bang so ye gi'i thog/_gang la yin na'i cha bzhag na/_da dung srong btsan lha khang byas/_'dug zer yo'o red/
 • ཨོང་། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོ་འདི་ད། ཨ་ནི། བང་སོ་འདིའི་ཚོགས་ནང་ནས་ཆ་བཞག་ན། གཙོ་གནས་གཅིག་ལ་བརྩིས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། གཙོ་བོའི་གི་བང་སོ་ཡིན་ཟེར་བྱས། ཨོང་། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི། བང་སོ་འདི་ལ་ཨ་ནི། ཨོང། མཐའ་བཞི་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ལྕགས་རི་སྐོར་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་བཞག་ཡོའོ་རེད། ཨོང་། དེང་སང་ཡིན་ནའི་ཡེ་གེའི་ལྷ་ཁང་གང་ཡ་གེའི། ཨ་ནི་དོ་དམ་མི་སྣ་བཞུགས་ནས། བང་སོ་ཀྲུང་༼སྲུང༽མཁན་དག་དེ་འགས་འདི་ཡོའོ་རེད། གཙོ་བོ་ཨ་ནི་བང་སོའི་ཚོགས་ནང་ནས་ཆ་བཞག་ན། གཙོ་གནས་ཀྱི་བང་སོ་ཆེ་ཤོས་ཨོའོ་དེ་རེད།
  ong /_rgyal po srong btsan sgam po'i bang so 'di da/_a ni/_bang so 'di'i tshogs nang nas cha bzhag na/_gtso gnas gcig la brtsis kyi yo'o red/_gtso bo'i gi bang so yin zer byas/_ong /_lo rgyus thog la cha bzhag na'i/_bang so 'di la a ni/_ong/_mtha' bzhi la cha bzhag na'i lcags ri skor nas srung skyob byas bzhag yo'o red/_ong /_deng sang yin na'i ye ge'i lha khang gang ya ge'i/_a ni do dam mi sna bzhugs nas/_bang so krung (srung)mkhan dag de 'gas 'di yo'o red/_gtso bo a ni bang so'i tshogs nang nas cha bzhag na/_gtso gnas kyi bang so che shos o'o de red/
 • འདི་ཚང་མ་ལོག་ཨ་ནི། ཨོང་། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བདུན་པོའི་ནང་ལ། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ལ་ཡིན་ན། ཨོའོ། དངོས་སུ་ད། ཡར་དེ།  སའི་བརྒྱངས་བརྒྱབ་ནས། རིམ་པ་གཅིག་རྡོ་བརྩིག། རིམ་པ་གཅིག་ས་བརྩིག། རིམ་པ་གཅིག་ས། རྡོ་བརྩིག་འདུག་ཟེར་བྱས་བྱས་ཡར་བཞངས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ད་ཚང་མ་ལོག་མིའི་ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞངས་པ་ཀྱང་།
  'di tshang ma log a ni/_ong /_spyi lo'i dus rabs bdun po'i nang la/_rgyal po srong btsan sgam po sku 'tsho bzhugs skabs la yin na/_o'o/_dngos su da/_yar de/__sa'i brgyangs brgyab nas/_rim pa gcig rdo brtsig/_rim pa gcig sa brtsig/_rim pa gcig sa/_rdo brtsig 'dug zer byas byas yar bzhangs pa de 'dras red/_da tshang ma log mi'i ngal rtsol la brten nas bzhangs pa kyang /
 • མདུན་གྱི་བང་སོ་འདི་ཨ་ནི། ཨོང་། རྒྱལ་པོ་མང་སྲོང་མང་བཙན། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཚ་བོ། ཁོང་གི་ཨ་ནི་བང་སོ་རེད། བང་སོ་དེ་ཨ་ནི་བཟོ་ལྟའི་ཡིན་ནའི་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་གྲུ་བཞི་བྱས་བྱས། ད་ལྟ་ཨ་ནི་དེའི་ཡོད་པའི་བང་སོའི་ནང་ནས་ཆ་བཞག་ན། ཏད་ཙེ་༼ཙམ༽ཆ་ཚང་ཡོའོ་མ་རེད། རེད་ད་འདི། བང་སོ་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན། ཏད་ཙེ་༼ཙམ༽ཆ་ཚང་པོ་བསྡད་ཡོའོ་རེད། དཀྱིལ་གྱི་བང་སོ་ཆུང་ཆུང་ཡ་གི་ཡིན་ན། ཨོང་། རྒྱལ་པོ་འདུས་སྲོང་མང་པོ་རྗེའི་གྱིས་༼ཡིས་༽བང་སོ་རེད་ད། ཨོང་། བང་སོའི་མཚན་ལ། ཨོང་བློ་ན་ཁྲོད་རྒྱལ་གྱི་བང་སོ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཡང་། མིང་འབོད་སྲོལ་གཉིས་རེད།
  mdun gyi bang so 'di a ni/_ong /_rgyal po mang srong mang btsan/_srong btsan sgam po'i tsha bo/_khong gi a ni bang so red/_bang so de a ni bzo lta'i yin na'i spyir btang byas na gru bzhi byas byas/_da lta a ni de'i yod pa'i bang so'i nang nas cha bzhag na/_tad tse (tsam)cha tshang yo'o ma red/_red da 'di/_bang so gzhan dag dang bsdur na/_tad tse (tsam)cha tshang po bsdad yo'o red/_dkyil gyi bang so chung chung ya gi yin na/_ong /_rgyal po 'dus srong mang po rje'i gyis (yis )bang so red da/_ong /_bang so'i mtshan la/_ong blo na khrod rgyal gyi bang so red zer gyi yo'o red yang /_ming 'bod srol gnyis red/
 • དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་ཨ་ནི་ལྕང་མ་ཡོད་སའི་འཁྲིས་ཀྱི་བང་སོ་འདི་ཨ་ནི་རྒྱལ་པོ་མུ་ནེ་བཙན་པོའི་བང་སོ་རེད། མུ་ནེ་བཙན་པོ་ཟེར་འདི། ཨོང་། དེ་ནས་ཡར་བརྩིས་ནས།  ད་རིའི་འདབས་ཡེ་གེའི་ཨ་ནི་རྡོ་དཀར་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་ས་དེའི། གཤམ་དེའི་གི་བང་སོ་དེ་ནི། རྒྱལ་པོ།  སྲས་ལྗང་ཚ་ལྷ་དབོན་གྱི་བང་སོ་རེད། ཨོང་ལྗང་ཚ་ལྷ་དབོན་གྱི། དེའི་གང་གི་བང་སོ་དེ་ཨ་ནི། ཁོང་རང་གི་ཡབ། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་ལྡན་གྱི་བང་སོ་རེད། བང་སོ་ཡ་གིའི་ཨ་ནི་མཚམས། གཤམ་དེའི་རྡོ་དཀར་པོ་ཡོད་ས་དེའི་ཁར་ཐུག་དེའི་ཨ་ནི། ཨོང། རྡོ་ཡི་སེང་གེ་གཉིས་ཡོའོ་རེད། ཨོང་། འདུག་ཟེར་རེད།ཨོ
  de'i rgyab kyi a ni lcang ma yod sa'i 'khris kyi bang so 'di a ni rgyal po mu ne btsan po'i bang so red/_mu ne btsan po zer 'di/_ong /_de nas yar brtsis nas/__da ri'i 'dabs ye ge'i a ni rdo dkar po zhe drag yod sa de'i/_gsham de'i gi bang so de ni/_rgyal po/__sras ljang tsha lha dbon gyi bang so red/_ong ljang tsha lha dbon gyi/_de'i gang gi bang so de a ni/_khong rang gi yab/_rgyal po khri lde gtsug ldan gyi bang so red/_bang so ya gi'i a ni mtshams/_gsham de'i rdo dkar po yod sa de'i khar thug de'i a ni/_ong/_rdo yi seng ge gnyis yo'o red/_ong /_'dug zer red/o
 • དེ་ནས་ཨ་ནི་བང་སོ་འདི། རྒྱལ་པོ། ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་བང་སོ་རེད།  ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་བང་སོ། འདིའི་བང་སོའི་མདུན་དེ་ཨ་ནི་ད་ལྟ། རྡོ་ཡི། རྡོ་རིང་ཨ་ནི་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། འདི་ཡོད་སའི་བང་སོ་འདི་རྒྱལ་པོ། དེའི་རྒྱབ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་ད་ལྟ་བང་སོ་ཆུང་ཆུང་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད་དེའི། དེ་འགས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་གང་། ལོའོ། ལོའོ།
  de nas a ni bang so 'di/_rgyal po/_khri lde srong btsan gyi bang so red/__khri lde srong btsan gyi bang so/_'di'i bang so'i mdun de a ni da lta/_rdo yi/_rdo ring a ni chen po gcig yo'o red/_'di yod sa'i bang so 'di rgyal po/_de'i rgyab la cha bzhag na/_da da lta bang so chung chung zhe drag yo'o red de'i/_de 'gas mthong thub kyi mi 'dug gang /_lo'o/_lo'o/