Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
2 min 53 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

This kind of dumpling is called either a Chinese leek tsö ma or a Chinese leek momo in Chentsa County, Amdo.

ཀེའུ་ནང་སྙིང་བྱས་ནས་བཟོས་པའི་མོག་མོག་ཡིན་པས་ཀེའུ་མོག་མོག་ཟེར།

韭菜包子是一种用新鲜韭菜制成内馅的包子。

མོག་མོག་གམ་ཡང་ན་ཨ་མདོའི་ས་ཆ་ལ་ལར་ཚོད་མ་རུ་འབོད་པ་དེའི་ནང་སྙིང་ལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། ཀེའུ་ནང་སྙིང་བྱས་ནས་མོག་མོག་བཟོ་བ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཟ་མ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཀེའུ་ཞིབ་བུར་གཙབས་རྗེས་དེའི་ནང་དུ་གཡིས་དང་ཚྭ་འོས་འཚམས་ཤིག་བླུགས་ནས་ཕྱེ་ཐུམ་གྱི་ནང་དུ་བཏུམས་ཏེ་ཀེའུ་ཚོད་བཟོ་བ་ཡིན། ས་ཆ་ལ་ལར་ཀེའུ་དང་ཤ་བསྲེས་ནས་བཟོ་བའི་སྲོལ་ཡོད་ལ། ལ་ལར་ཀེའུ་དང་སྒོ་ང་བསྲེས་པའི་སྲོལ་ཡང་ཡོད།

在安多地区人们制做包子的馅料有很多种,韭菜馅儿包子是其中最常见的一种包子。把新鲜的韭菜切成细粒后放入适当的油和盐,然后包成韭菜包子。在有些地方有把肉和韭菜配在一起,也有把鸡蛋和韭菜搅合后做成内馅的习惯 。