Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
2 min 36 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tashi Tsomo from Yak Village in Chentsa singing a song called "Children Don't Disrespect Your Mother." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་མི་རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་མ་དྲིན་མོ་ཆེ་རྒས་པའི་རྣམ་པ་བརྗོད་དེ་གཉོར་སྐྱོང་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས་པ་དང་དྲིན་ཆེན་གྱི་ཕ་མ་ནི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་ཐབས་མེད་པ་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་གཉོར་སྐྱོང་ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས་པ།  རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་མྱོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ༼ཡེ་་འདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་འཚོ་བའི་ཡ་རེ་ལེན༽
  • མ་རྒས་ཀྱིན་རྒས་ཀྱིན༼ཡེ་་འདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་འཚོ་བའི༽གོ་ཁ་ལྷུང་།།
  • ནང་གོ་ཁའི་བར་ནས༼ཡེ་་འདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་འཚོ་བའི༽འདར་ར་ར།།
  • ཁ་ཚིག་ལོག་མ་བྱེད༼ཡེ་་འདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་འཚོ་བའི༽བུ་ཕྲུག་ཚོ།
  • མ་དེ་ལྟར་རྒས་ན༼ཡེ་་འདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་འཚོ་བའི༽སྙིང་རེ་རྗེ།།
  • རང་རྒས་ན་གན་གི༼ཡེ་་འདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་འཚོ་བའི༽རང་བཞིན་རེད།།
  • གླུ་ཤེས་ནི་མིན་ར་༼ཡེ་་འདོ་བའི་བྱང་ཆུབ་འཚོ་བའི༽དགའ་ནི་ཡིན།།