Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
4 min 4 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་རྒན་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་ཟེར་བའི་སྤྱང་ཀི་ཞིག་བསྐྱབས་པ་ན། རི་བོང་གིས་སྤྱང་ཀི་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཡོད་པ་བསྟན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་རྒན་པོ་ཞིག་གིས་སྤྱང་ཀི་ཞིག་བསྐྱབས་པ་ན། སྤྱང་ཀིས་ཁོ་ཕྱིར་ཟ་རྩིས་བྱས། རྒན་པོས་སྤྱང་ཀི་ལ་རྒྱུ་འབྲས་མི་འདུག་ཟེར་བ་ན། སྤྱང་ཀིས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རྩོད་པ་བྱས་ནས་སྲོག་ཆགས་གསུམ་ལ་དྲིས། དེ་དག་ནི་མཛོ་དང་རྟ་སོགས་ཡིན། དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱུ་འབྲས་མི་འདུག་ཟེར། མཇུག་མཐར་རི་བོང་ཞིག་ལ་དྲིས་པར་རི་བོང་གིས་སྤྱང་ཀི་སྔར་གྱི་གནས་ལ་བཞག་ནས་རྒན་པོར་སྐྱོབ་ཏུ་མ་བཅུག་པར་རྒྱུ་འབྲས་ཡོད་པའི་གནས་ལུགས་བསྟན།

这是一则关于老人救了一只不信因果的狼,而一只兔子教会那只狼因果存在的故事。

这个故事主要讲述了一位老人救了一只狼,狼反过来准备吃老人。老人说狼不讲因果,而狼告诉他根本不存在什么因果。他们争论不休,于是去问了犏牛、马等三种动物。它们也都说没有因果。最后,他们问了一只兔子,兔子想办法让狼回到原处,并阻止老人解救,给狼上了一堂活生生的因果不虚的课。

An old man saves a wolf, who then tries to eat the old man. A rabbit then saves the old man by teaching the wolf a lesson on karma.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0