Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 22 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Jangbu, a well known contemporary Tibetan poet from Amdo, reads the poem "Can this Great Vessel Deliver Us to the Other Side?" from his book Poetic Compositions: The Nine-eyed Zi Stone. This poem is on page 30.

当代安多地区著名诗人江布朗读他的诗集《九眼石》中的那首《这条大船能把我们带到对岸吗?》

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལྗང་བུ
  གྲུ་གཟིངས་ཆེན་པོ་འདིས་ང་ཚོ་ཕ་རོལ་ཏུ་སྒྲོལ་ཐུབ་བམ།
  gru gzings chen po 'dis nga tsho pha rol tu sgrol thub bam/
  Can this great vessel deliver us to the other side?
 • ལྗང་བུ
  གྲུ་གཟིངས་འདི་ཆེ་དྲག་བཞག
  gru gzings 'di che drag bzhag
  This vessel is too large.
 • ལྗང་བུ
  སྒེའུ་ཁུང་མི་འདུག སྒོ་མི་འདུག
  sge'u khung mi 'dug_sgo mi 'dug
  It has no windows, it has no doors.
 • ལྗང་བུ
  ང་ཚོ་སྐྱེས་པ་ནས་འདིའི་ནང་དུ་འཚོ་དགོས་བྱུང
  nga tsho skyes pa nas 'di'i nang du 'tsho dgos byung
  We have had to live within it since our birth.
 • ལྗང་བུ
  གྲུ་གཟིངས་འདིའི་གཡས་གཡོན་དུ་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་གྲུ་གཟིངས་གཞན་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་མཐོང་ཐབས་བྲལ
  gru gzings 'di'i g.yas g.yon du mdun rgyab tu gru gzings gzhan yod med nga tshos mthong thabs bral
  We lack any means to see whether or not there are any other vessels to the right, left, front or back of this vessel.
 • ལྗང་བུ
  གྲུ་གཟིངས་འདི་བཙོན་ཁང་མ་ཡིན
  gru gzings 'di btson khang ma yin
  This vessel is not a prison.
 • ལྗང་བུ
  བཙོན་ཁང་དང་འདྲ་བར་སྣང་བ་ཙམ
  btson khang dang 'dra bar snang ba tsam
  It merely seems to be one.
 • ལྗང་བུ
  ང་ཚོ་ཆེས་དམའ་ས་སྟེ་ཁྲོན་པའི་གཏིང་ལྟ་བུའི་ཆེས་དམའ་ས་རུ་བསྡད་ནས་ཡར་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟ་དུས
  nga tsho ches dma' sa ste khron pa'i gting lta bu'i ches dma' sa ru bsdad nas yar nam mkha' la lta dus
  We are so low, we stay so very low as if in the depths of a well, and when we look up at the sky,
 • ལྗང་བུ
  ཉི་འོད་ཀྱིས་སྤྲིན་པ་དམར་པོ་གཡོ་བ་དང་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཆག་གས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མཐོང
  nyi 'od kyis sprin pa dmar po g.yo ba dang skar ma kha shas chag gas su 'gro bzhin pa mthong
  We see red clouds wavering and a few stars moving brokenly in the sun's light.
 • ལྗང་བུ
  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ལོའི་སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་མཐོང་གིན་འདུག
  spyi lo 2.0.0.0.lo'i spyi zla drug pa'i tshes nyer drug mthong gin 'dug
  I am seeing this on the twenty sixth day of the sixth international month in the year 2000.
 • ལྗང་བུ
  གཟའ་ཟླ་བ་མཐོང་གིན་འདུག
  gza' zla ba mthong gin 'dug
  I am seeing this on a Monday.
 • ལྗང་བུ
  བར་སྣང་ན་བྱ་སྤུ་ལྟར་ཡང་ཟོར་གྱིས་འཕུར་གྱིན་པའི་དཀྲོག་གཏམ་དང་ཡིན་མདོག་མདོག་གི་བཟོ་སྐྲུན་ཁ་ཤས་མཐོང་གིན་འདུག
  bar snang na bya spu ltar yang zor gyis 'phur gyin pa'i dkrog gtam dang yin mdog mdog gi bzo skrun kha shas mthong gin 'dug
  I am seeing a few pretentious fabrications and rumors floating lightly like a bird's feather in space.
 • ལྗང་བུ
  གྲུ་གཟིངས་འདིས་མི་ཚོགས་ཀྱི་འཚང་ཀ་དང་སེམས་ཁྲལ་དང་བླུན་རྨོངས་གསར་པ་ཁྱེར་ནས་ང་ཚོ་ཁ་ཕྱོགས་གང་ལ་འཁྲིད་ཀྱིན་ཡོད
  gru gzings 'dis mi tshogs kyi 'tshang ka dang sems khral dang blun rmongs gsar pa khyer nas nga tsho kha phyogs gang la 'khrid kyin yod
  This vessel brings new jostling of crowds, new worries in the mind, and new ignorance - where is it leading us to?
 • ལྗང་བུ
  ང་ཚོ་ཕ་རོལ་ཏུ་སླེབས་པར་ད་དུང་གཡོ་སྒྱུ་དང་བཙན་ཚུགས་ཅི་ཙམ་དགོས
  nga tsho pha rol tu slebs par da dung g.yo sgyu dang btsan tshugs ci tsam dgos
  How much more hypocrisy and violence must we endure to arrive at the other side?
 • ལྗང་བུ
  འདམ་ར་དང་མྱ་ངམ་ཐང་རེས་མོས་ཀྱིས་འཁོར་འོང་བའི་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་འདི་ནས་གཞན་དུ་སླེབས་ཐུབ་བམ
  'dam ra dang mya ngam thang res mos kyis 'khor 'ong ba'i skam sa chen po 'di nas gzhan du slebs thub bam
  Will we be able to arrive anywhere other than this great continent where we cycle through swamp and desert?
 • ལྗང་བུ
  ང་ཚོའི་ཡང་སྙིང་གི་དམིགས་ས་དེ་ག་རེ་ཡིན་པཱ
  nga tsho'i yang snying gi dmigs sa de ga re yin pA
  What is our essential goal?