Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
5 min 13 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog

Jangchub Dema from Maenjiwong village in Serthig Gewog (county) in Samdrupjongkhar Dzongkhag (district), sins a Boedra song called "Nima Sharsa". It is believed the song is popular among the Brokpa community. The lyrics seem sentimental, they express that everywhere the sun shines, a beautiful meadow exists and a beautiful waterfall occurs. Yet this cannot be considered as the residence of a happy person. The song implicitly discloses that sadness exists everywhere.

༉  བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ཉི་མ་ནི་ཤར་ས་ཡོད་ཀྱང་གདན་ས་མེད། །ཟེར་མི་གླུ་གཞས་འདི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་ གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་ སྨིན་བྱིས་འུང་ལས་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་གིས་འཐེན་ནི་འདུག མོ་གི་སྐད་ ཧན་ཏོང་ཏོ་ཡོད་པའི་གུ་ལུ་ ཚིག་ཡང་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐེནམ་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ འབྱོགཔ་ཚུ་ལས་ལྷབ་ལྷབ་ཨིནམ་ད་ ཡོངས་གྲགས་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེད་པའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ཡང་ སྭོ་་་་་ ཉི་མ་ནི་ཤར་ས་ཡོད་ཀྱང་གདན་ས་མེད། །ས་ཕྱོགས་ནི་པདྨའི་ཐང་ག་གདན་ས་མེད། །ཆུ་མོ་ནི་འབབ་ས་ཡོད་ཀྱང་གདན་ས་མེད། །སྨུག་པས་ནི་ཤུང་ཤུང་རི་ལ་སྐྱོ་ཤུང་ཤུང་། །སྟག་མོ་ནི་ཁྲ་ཁྲི་ནང་དུ་ཕ་མ་རེ་ཟེར་ རང་སྡོད་སའི་ས་གནས་གཏན་གཏན་ཅིག་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ནང་འཐེན་འཐེནམ་གི་སྐྱོ་གླུ་ཅིག་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  ཡ་ང་ འབྲོག་པ་ལས་ལྷབ་པའི་གླུ་གཞས་ཨིན། གླུ་གཞས་གཅིག་འཐེན་ནི་ཨིན། ྄This is the song I learnt from Brokpa. I will sing it.
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྭོ་ ཉི་མ་ནི་ཤར་ས་ཡོད་ཀྱང་གདན་ས་མེད། །ཉི་མ་ནི་ཤར་ས་ཡོད་ཀྱང་གདན་ས་མེད། །
  So... though there is the rising sun [I] stay at mother's residence
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྭོ་ ས་ཕྱོགས་ནི་པདྨའི་ཐང་ག་གདན་ས་མེད། །ས་ཕྱོགས་ནི་པདྨའི་ཐང་ག་གདན་ས་མེད། ། ས་ཕྱོགས་ནི་པདྨའི་ཐང་ལུ་གདན་ས་མེད། །
  So..though there is the place of lotus plain [I] stay at mother's residence
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྭོ་ ཆུ་མོ་ནི་འབབ་ས་ཡོད་ཀྱང་གདན་ས་མེད། །ཆུ་མོ་ནི་འབབ་ས་ཡོད་ཀྱང་གདན་ས་མེད། །
  So... though there is a flowing river [I] stay at mother's residence
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྭོ་ སྨུག་པས་ནི་ཤོང་ཤོང་རི་ལ་སྐྱོ་ཤུང་ཤུང་། །སྨུག་པས་ནི་ཤོང་ཤོང་རི་ལ་སྐྱོ་ཤུང་ཤུང་། །
  So...Thick swriling cloud on the mountain [I] feel sad
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྭོ་ [སྟག་མོ་ནི་ཁྲ་ཁྲི་ནང་དུ་ཕ་མ་རི། །སྟག་མོ་ནི་ཁྲ་ཁྲི་ནང་དུ་ཕ་མ་རི།།?] འ་ནཱིམ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།། །།
  So...there are thousands of tigress at the motherland mountain. That's it.