Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
1 min 53 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A couple has a discussion about their daughter who was in a car accident and lost blood. The doctor wants the girl to have a blood transfusion but the parents are worried about dirty syringes, blood type, and dirty blood. Also, their daughter has a rare AB blood type, so they have to seek it out from relatives.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀ།
  ད་ག་རེ་གནང་ག་
  da ga re gnang ga
 • ཀ།
  དབང་འདུས་ལགས།ད་ང་ཚོའི་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་པ།ཁྲག་ད་འདི་ཁྲག་འདོན་རྟག་ཆོད།ད་ཡིན་ན་ཁྲག་ཡིན་ན་ཅིག་བླུགས་དགོས་རེད་ཟེར་གྱིས།ད་ཁྲག་བླུགས་པ་ལ་ནི།མི་ཚོས་ཟེར་ཡས་བྱས་ན།ཁྲག་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་ནི་ན་ཚ་སྡུག་ཅག་ཞེ་པོ་ཨེ་འདྲས་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟགས།
  dbang 'dus lags/da nga tsho'i bu mo gcig yod pa/khrag da 'di khrag 'don rtag chod/da yin na khrag yin na cig blugs dgos red zer gyis/da khrag blugs pa la ni/mi tshos zer yas byas na/khrag yag po ma byung na ni na tsha sdug cag zhe po e 'dras 'khrid kyi yo'o red zags/
 • ཀ།
  རེད་རེད་རེད།
  red red red/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་ད་དུང་ཁོ་སྨན་ཁབ་དེ་ལའི་ག་རེ་ཟགས་ཁོ་ཅིག།
  a ni da dung kho sman khab de la'i ga re zags kho cig/
 • ཀ།
  དུག་སེལ་བྱས་ཡོའོ་མ་རེད་པ།
  dug sel byas yo'o ma red pa/
 • ཀ།
  ཨོའོ་དུག་སེལ་ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་ཡང་ཡའི་ན་ཚ་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གྱིས།ད་འདིའི་གང་དེའི་ལ་ནི་ང་རང་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་འདི་ནི་ག་རེ་ཟགས།ཁྲག་དེ།
  o'o dug sel yag po ma byas na yang ya'i na tsha gcig yong gi yo'o red zer gyis/da 'di'i gang de'i la ni nga rang gnyis kyi bu mo 'di ni ga re zags/khrag de/
 • ཀ།
  ཨའེ་པི།༼ཁྲག་རིགས་ཤིག་༽
  a'e pi/(khrag rigs shig )
 • ཀ།
  ཨའེ་པི།༼ཁྲག་རིགས་ཤིག་༽ཡིན་ན་ཅིག་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་གང་།ཁྲག་འགི་ནི་དཀོན་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟགས།ཨ་ནི་གང་འདྲས་བྱེད་དགོས་རེད་ད།ཨ་ནི་ཁོང་ཚོའི་སྤུན་ཀྱག་༼སྤུན་མཆེད་༽འདྲ་དེ་ཚོའི་ཡོའོ་རེད་པས།ཁྲག་དེ་འདྲས་བྱས་པ་འདྲ་ཅིག།
  a'e pi/(khrag rigs shig )yin na cig red zer gyi 'dug gang /khrag 'gi ni dkon po zhe po cig yo'o red zags/a ni gang 'dras byed dgos red da/a ni khong tsho'i spun kyag (spun mched )'dra de tsho'i yo'o red pas/khrag de 'dras byas pa 'dra cig/
 • ཀ།
  ད་འདི།ཨོའོ་ཁོང་ཚོ་ཁོང་ཚོ་རེད་དེའི་ད་ཨཱ་ལས་སྤྱིར་བཏང་ནས་བཤད་སྲོལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཨོང་པ་ཕའི་ཁྲག་འདི་ཨོང་སྤུ་གུའི་ཁྲག་དང་གཅིག་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག་
  da 'di/o'o khong tsho khong tsho red de'i da A las spyir btang nas bshad srol byas pa yin na ong pa pha'i khrag 'di ong spu gu'i khrag dang gcig pa red zer gyi 'dug ga
 • ཀ།
  ཨ་ནི་དབང་འདུས་ལགས་ཁྱེད་རང་ཆ་རེད་པས།
  a ni dbang 'dus lags khyed rang cha red pas/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་ངས།ཨ་ལའི་ངའི་འདི་རྟགས་དཔྱད་ཅིག་བྱས།
  a ni ngas/a la'i nga'i 'di rtags dpyad cig byas/
 • ཀ།
  རེད་རེད་རེད།
  red red red/
 • ཀ།
  ཁྲག་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་འདུག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་ཨོང་ཨའེ་པི།༼ཁྲག་རིགས་ཤིག་༽རེད་འདུག་ན་ཨ་ནི་བུ་མོར་བླུགས།མ་རེད་པས།དེ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྲག་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བླུགས་པ་ཡིན་ན་གཅིག་ནས་ག་རེ་ཟེར་ན།
  khrag tag tag bsdad kyi 'dug bsdad kyi mi 'dug ong a'e pi/(khrag rigs shig )red 'dug na a ni bu mor blugs/ma red pas/de ma byas pa yin na khrag gang byung ma byung blugs pa yin na gcig nas ga re zer na/
 • ཀ།
  ན་ཚ་གཞན་དག་ཨེ་འདྲས་དགོས་གཞིན།
  na tsha gzhan dag e 'dras dgos gzhin/
 • ཀ།
  ཁྲག་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་ན་ན་ཚ་གཞན་དག་དགོས་ཡས།
  khrag tag tag ma bsdad na na tsha gzhan dag dgos yas/
 • ཀ།
  དཔེ་བསགས་པ་རེད།
  dpe bsags pa red/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་མཆིན་པའི་ན་ཚ་ཕོག་ཡསལ་སོགས་པ།མཁྲིས་པའི་ན་ཚ་བཟོ་ཡས་ལ་སོགས་པ།
  a ni mchin pa'i na tsha phog yasala sogs pa/mkhris pa'i na tsha bzo yas la sogs pa/
 • ཀ།
  བྱས་ཙང་།
  byas tsang /
 • ཀ།
  མ་རེད་པས།ཨ་ནི་ཁྲག་བཙོག་པ་བྱས་བྱས་བླུགས་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་རྗེས་མ་ན་ཚ་སྡུག་ཅག་དེ་འདྲས་ཕོག་ན།
  ma red pas/a ni khrag btsog pa byas byas blugs pa yin na a ni rjes ma na tsha sdug cag de 'dras phog na/
 • ཀ།
  ཁྱད་མཚར་ཨེ་འདྲས་འཁྲིད་གཞིན།
  khyad mtshar e 'dras 'khrid gzhin/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་འདི་སྡུག་གི་རེད་པ།ད་བྱས་ཙང་ཨཱ་ལས་ངས་སྔོན་ལ་ཡ་ཁྲག་དེ་ཅིག་བཙགས།ཅིག་བལྟ་རོགས་གྱིས་དང་ལབ།ང་དང་བུ་མོ་ཁྲག་གཅིག་པ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟེར།དེ་བསྡད་སོང་ན་ཨ་ནི་ངས་འདི་བླུགས།ངའི་འདི་བསྡད་མི་འདུག་ན།ངའི་འདིའི་རེད་མི་འདུག་ན།ང་ཚོ་སྤུན་ཀྱག་༼སྤུན་མཆེད་༽ཚོ་རུབ་རུབ་བཟོས་བྱས།
  a ni 'di sdug gi red pa/da byas tsang A las ngas sngon la ya khrag de cig btsags/cig blta rogs gyis dang lab/nga dang bu mo khrag gcig pa bsdad kyi 'dug gam zer/de bsdad song na a ni ngas 'di blugs/nga'i 'di bsdad mi 'dug na/nga'i 'di'i red mi 'dug na/nga tsho spun kyag (spun mched )tsho rub rub bzos byas/
 • ཀ།
  རེད་རེད།ད་ཐབས་ཤེས་འདི་བྱེད་རྒྱུ་རེད་པ།ད་གཙོ་བོ་འདྲ་འདི་ཁྲག་གཙང་མ་འདྲ་ཅིག་དང་ཕར་ཨ་ནི་ཁབ་འདྲ་དེ་ཚོའི་གཙང་མ་བཟོས་ན་མ་བཞིན་དཔེ་བསགས་ཡོང་ཡང་སྤུ་གུར་ན་ཚ་འཐོལ་པ་སླེབས།
  red red/da thabs shes 'di byed rgyu red pa/da gtso bo 'dra 'di khrag gtsang ma 'dra cig dang phar a ni khab 'dra de tsho'i gtsang ma bzos na ma bzhin dpe bsags yong yang spu gur na tsha 'thol pa slebs/
 • ཀ།
  རེད།གཙང་མ་ཅིག་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  red/gtsang ma cig dgos kyi yo'o red/
 • ཀ།
  ལས་སའེ།ཨོ་ན་ད་ག་ཡིན་དང་།
  las sa'e/o na da ga yin dang /
 • ཀ།
  རེད།ད་ག་གནང་དོ།
  red/da ga gnang do/
 • ཀ།
  ལས་སའེ།
  las sa'e/