Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
3 min 29 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་བླ་མ་ཞིག་གིས་ཆུ་མིག་ཅིག་གི་ཁ་རུ་ཤི་གཤེད་དུ་གྱུར་བའི་རྔོན་པ་ཞིག་དང་འབྲོང་ཞིག་གི་ཞེ་འཁོན་བསྡུམ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་ཞབས་གཡོག་པ་ཞིག་བླ་མ་དང་འགྲོགས་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྐབས། ལམ་ནས་ཆུ་མིག་གི་ཁ་རུ་ངལ་གསོས་པ་ན་བླ་མས་ས་དེ་རུ་སྔོན་རྔོན་པ་ཞིག་གིས་འབྲོང་གིས་གསོད་པར་བརྩམས་པར་འབྲོང་དང་རྔོན་པ་གཉིས་ཀས་ཕར་ཚུར་གཉིས་ཀ་བསད་ནས་ཤི་གཤེད་དུ་གྱུར་པས་་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བར་གསོད་རེས་བྱས་བསྡད་པ་མཐོང་སྟེ་བླ་མས་དེ་གཉིས་ལ་བར་འདུམ་བྱས་ཡོད།

这则故事讲述了一位活佛在一潭泉水洞口化解投胎为死敌的猎人和野牦牛之间的仇恨。

这则故事主要讲述了一位侍从和一位活佛回来时在一潭泉水口停下休息。活佛得知曾经在这个泉口,一个猎人试图射杀一头野牛时,野牛也开始反抗,最后它们都被对方杀死了。后来,它们投胎成为死敌且生生世世都在相互残杀。最终,活佛在那处泉口化解了他们之间的恩怨。

The story of a lama who resolved the hatred between a hunter and a wild yak while resting at a spring.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0