Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
3 min 14 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "Begging for Some Gold in Central Tibet." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་ལས་དོན་འགྲུབ་སོང་བར་སྟོན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།   ལས་གང་རུང་སྒྲུབ་དུས་བདེ་བླག་ངང་འགྲུབ་པར་སྟོན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གསེར་གྱིས་ཁྲི་རྡུང་ནས་འགྲུབ་ཡོད་པར་མ་ཟད་ད་ལྟ་བླ་མའི་བཞུགས་ཁྲི་ཡང་ཉན་ཡོད་པ་དང་ལྕགས་ཀྱི་མེ་མདའ་རྡུང་ཡོད་པར་མ་ཟད་ད་ལྟ་རང་གི་སྲོག་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱང་ཉན་ཡོད་པ།  མཁར་རྡུང་ཡོད་པར་མ་ཟད་ད་ལྟ་ན་ཟླའི་རྩེད་ཁང་ཉན་ཡོད་པ་སོགས་བརྗོད་དེ་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་དོན་སྨིན་ཡོང་ཡོད་པ་བརྗོད་དེ་ད་ལྟ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཡང་དོན་སྨིན་ཡོང་རྒྱུར་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0