Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 22 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Wangdü tells a story about being stung by a bee at a train station in China.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀ།
  ང་ནི་སྦང་༼སྦྲང་༽ནོར་བུ་ཟེར་དེ་འདྲས་སོ་ཞེ་དྲག་རྒྱག་གི་མེད་དང་ཡང་།
  nga ni sbang (sbrang )nor bu zer de 'dras so zhe drag rgyag gi med dang yang /
 • ཀ།
  སྦང་༼སྦྲང་༽ནོར་བུས་རྒྱ་ནག་མར་སོ་བརྒྱབ་ཡོང་ཡོད།
  sbang (sbrang )nor bus rgya nag mar so brgyab yong yod/
 • ཀ།
  ང་སྦང་༼སྦྲང་༽བུས་རྒྱག་གི་ཡོད་དུག་སྦང་༼སྦྲང་༽།དུག་སྦང་༼སྦྲང་༽རེད།རེད་པ།ད་ལྟ་སྦྲང་ནོར་བུ་མ་རེད་པ།
  nga sbang (sbrang )bus rgyag gi yod dug sbang (sbrang )/dug sbang (sbrang )red/red pa/da lta sbrang nor bu ma red pa/
 • ཀ།
  མ་རེད།སྦྲང་ནོར་བུ་རེད།སྦྲང་ནོར་བུས་སོ་རྒྱག་གི་རེད།
  ma red/sbrang nor bu red/sbrang nor bus so rgyag gi red/
 • ཀ།
  མིན།སོ་རྒྱག་གི་རེད་པ།སྦྲང་ནོར་བུས་ཞེ་དྲག་སྦྲང་ནོར་བུ་བསྔོག་ཀ་ཕྱིན་ན་མ་བཞིན་སོ་རྒྱག་གི་མ་རེད་པ།
  min/so rgyag gi red pa/sbrang nor bus zhe drag sbrang nor bu bsngog ka phyin na ma bzhin so rgyag gi ma red pa/
 • ཀ།
  མ་རེད།སྦྲང་ནོར་བུ་གསོ་ཚགས་བྱེད་ས་དེ་ཚོའི་འཁྲིད་དེ་བར་ཕྱིན་ན།ཨོའོ་དེ་ཚོ།ཁོས་དྲི་མ་ཁྱད་མཚར་ཨེ་འདྲས་ཁ་བ་ཡིན་ན་ཁོ་ད་ག་རང་ལ་ཡ་རྗེས་འདེད་བཏང་བྱས་སོ་རྒྱག་གི་འདུག་ག་ང་སྔོན་མ་ཡ་གའི་རི་ལིའི་འབབ་ཚུགས་ཅིག་ལ་བརྒྱབ་ཡོང་ཡོད་འདིའི།པི་ཅིང་ནས་དེའི་འགྲོ་དུས།ཀྲན་ཀྲའུ་ཟེར་འདི་ལ་རི་ལིའི་འབབ་ཚུགས་དེའི་ཡ།དེ་ལམ་ཁ་དེ་སྦྲང་ནོར་བུ་གསོ་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག་སྒམ་ཀོ་རེ་བཞག་འདུག་ག་འབངས་བྱས་མར།
  ma red/sbrang nor bu gso tshags byed sa de tsho'i 'khrid de bar phyin na/o'o de tsho/khos dri ma khyad mtshar e 'dras kha ba yin na kho da ga rang la ya rjes 'ded btang byas so rgyag gi 'dug ga nga sngon ma ya ga'i ri li'i 'bab tshugs cig la brgyab yong yod 'di'i/pi cing nas de'i 'gro dus/kran kra'u zer 'di la ri li'i 'bab tshugs de'i ya/de lam kha de sbrang nor bu gso tshags byed kyi 'dug ga sgam ko re bzhag 'dug ga 'bangs byas mar/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་ཨ་ལའི་རྒན་ལགས་ཀྱིས་བསྔོགས་པ་ཡིན་པ་རེད་པ།
  a ni a la'i rgan lags kyis bsngogs pa yin pa red pa/
 • ཀ།
  མ་རེད།དེའི་འཁྲིད་དེའི་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པས་ནི་ཅིག་འདེད་བྱུང་།ངས་གསང་སྤྱོད་ནང་ལ་བོས་༼བྲོས་༽ཕྱིན་པ་ཡིན།གསང་སྤྱོད་ནང་འདེད་ནའི་དེས།བོས་༼བྲོས་༽ཕྱིན་ནའི་ལས་ཡོང་གིས།འདིའི་དཀྱིལ་འདིའི་སོ་བརྒྱབ་བྱས།ཧའི།ཚ་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུག་སོ།ཀུན་མཆོག་ཚད་བཙུགས།རྦད་དེ་ཀླད་པའི་གདིང་མར་ཅི་དག་འགྲོ་གིས།
  ma red/de'i 'khrid de'i nang la phyin pa yin pas ni cig 'ded byung /ngas gsang spyod nang la bos (bros )phyin pa yin/gsang spyod nang 'ded na'i des/bos (bros )phyin na'i las yong gis/'di'i dkyil 'di'i so brgyab byas/ha'i/tsha po zhe po cig 'dug so/kun mchog tshad btsugs/rbad de klad pa'i gding mar ci dag 'gro gis/
 • ཀ།
  དཔེ་ལགས།
  dpe lags/
 • ཀ།
  ན་ཚས།དེ་ནས་གང་ཙམ་ཅིག་ནས་ཁོ་བརྒྱབ་ཚར་པ་དང་འགྲོ་གི་འདུག་ག་ཨ་ནི་དེ་ནས་གང་ཙམ་འདུག་ཟེར་བྱས་པ་ཡིན་པས་ནས་དེའི་སྟར་ཁ་ཙམ་ཞིག་བསྐྲངས་བཞག
  na tshas/de nas gang tsam cig nas kho brgyab tshar pa dang 'gro gi 'dug ga a ni de nas gang tsam 'dug zer byas pa yin pas nas de'i star kha tsam zhig bskrangs bzhag
 • ཀ།
  ཨོའོ་ཙི།ཞེད་པ་ཝ་ཡི།
  o'o tsi/zhed pa wa yi/
 • ཀ།
  ཨོང་བྱས།རྒྱག་གི་འདུག་ག་འདིས།ང་བརྒྱབ་མྱོང་ཡོད།
  ong byas/rgyag gi 'dug ga 'dis/nga brgyab myong yod/