Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 33 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

མ་བུ་མོའི་སྟེང་གི་རྒྱན་ཆ་དང་སྟག་ཤར་བའི་སྟེང་གི་གྲི་ཆུང་མཛེས་པ་བརྗོད་དེ་བོད་ཀྱི་རྒྱན་ཆའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་མཚོན་ཡོད།

This folk song descrbies the ornaments worn by men and women and praises Tibetan cultural ornaments.

这首“则柔”民歌的歌词描述了藏族妇女、女孩所佩戴的首饰、配饰,以赞颂藏民族的配饰文化。

མ་བུ་མོའི་སྟེང་གི་རྒྱན་ཆ་དང་སྟག་ཤར་བའི་སྟེང་གི་གྲི་ཆུང་མཛེས་པ་བརྗོད་དེ་བོད་ཀྱི་རྒྱན་ཆའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་མཚོན་ཡོད། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་གཡིས་དང་བྱུ་རུ་འདོགས་པར་ཧ་ཅང་དགའ་ལ་སྟོན་མོ་དང་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་དུ་འདོགས། ལ་ལས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་བྱུ་རུ་སྐེ་ལ་བཏགས་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཏེ། ལྷག་པར་ཏུ་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྟགས་དང་སྟོན་མོའི་སྐབས་སུ་རྒྱན་ཆའི་ཚུལ་དུ་གྲི་ཆུང་སྐེད་ལ་འདོགས། རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དུ་ཁྱད་ཆོས་འདི་དག་དང་དེའི་མཛེས་པ་བརྗོད་ཡོད།

This folk song is talking about great ornaments worn by men and women, such as the turquoise and coral necklaces donned by women for special occasions or in daily life. Tibetan men, especially nomads, often carry a knife at their waist. This tserig praises the beauty of these ornaments as cultural ornaments.

这首“则柔”民歌的歌词描述了藏族妇女、女孩所佩戴的首饰、配饰。藏族女士喜欢在各种宴会场合佩戴珊瑚等各类首饰。平时生活中,妇女也喜欢佩戴各类的将珊瑚项链等首饰。而藏族男子,尤其是生活在牧区的男子喜欢在各个场合佩戴藏刀等配饰。这首“则柔”民歌的歌词描述了藏族配饰文化的特别之美。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0