Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
2 min 41 sec
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog , Ngawang Loday

Sangay Chedon sings a Tshanglakha song composed by Sangay and her group of friends while she was a Tsepem (head of the village's singing and dancing group) and so it is obviously not popular in other parts of Bhutan. It is sung during the time of their annual festival (tshechu) at Tashi Choling Goenpa (temple). The song deals with the ephemeral world, that one should value life and not be greedy.

 

སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ ཚངས་ལའི་ཁ་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་ ཟ་མིན་མོ་རབ་ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ཏེ་འདུག ཟ་མིན་མོ་རབ་ཟེར་མི་འདི་ རྫོང་ཁའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ཟེར་སླབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་གཡུས་ཁ་ལུ་ ཞབས་བྲོའི་རྩིས་དཔོནམ་སྦེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་སྦེ་བརྩམས་བརྩམསམ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་འབྲུག་གི་ས་གནས་གཞན་ཁར་འཐེན་སྲོལ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཁོང་གི་གཡུས་ཁའི་མི་དག་པ་རེ་གིས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ མི་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་མས། ཚིག་འདི་ཚངས་ལའི་ཁ་སྐད་ནང་སྦེ་བརྩམས་མི་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ འཇིག་རྟེན་ན་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཆ་མཉམ་ མི་རྟག་པ་འབདཝ་ལས་ འདོད་པའི་དབང་ལུ་གཏང་ནི་མི་འོང་ ཟེར་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་ Sangay Choden
  ཟ་མིན་མོ་རབ་ལྷ་དང་འདྲ་ནེ་བུ། །རྟག་བུ་མོ་རབ་ཆོ་ལེ་དབང་མ་ལ། ། བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ལྷ་དང་འདྲ་རུང་རང་། །ཨ་རྟག་འཇའ་རིསམོ་སྡོད་པའི་དབང་མིན་འདུག །
  Though a girl is as beautiful as an Angel, She don't have the power to remain beautiful forever.
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་ Sangay Choden
  རྟག་བུ་མོ་རབ་ཆོ་ལེ་དབང་ཆོ་ནེ། །ལྡུམ་རའི་ནང་ཀ་མེ་ཏོག་མ་འབབ་ཏུ། །ལྡུམ་རའི་ནང་ཀ་མེ་ཏོག་མ་འབབ་ཏུ། ། ཨ་རྟག་འཇའ་རིསམོ་སྡོད་ནི་དབང་ཡོད་པ་ཅིན། །ལྡུམ་རའི་ནང་གི་མེ་ཏོག་མེདཔ་མི་འགྱོ་ནི་འོང་། །ལྡུམ་རའི་ནང་གི་མེ་ཏོག་མེདཔ་མི་འགྱོ་ནི་འོང་། །
  If she had the power to remain beautiful forever, Then even the flower in the garden would not wither, Then even the flower in the garden would not wither.
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་ Sangay Choden
  ཨ་མས་གཞོན་མ་སྐྱེ་བ་ཨ་བི་མེས་མེས་བག །རྟག་བུ་ཆོ་ལེ་རང་དབང་མ་ལ་ན། །རྟག་བུ་ཆོ་ལེ་རང་དབང་མ་ལ་ན། ། ཨའི་གིས་གཞོནམ་སྦེ་སྐྱེ་བའི་ཨ་རྒས་ཨང་རྒས་ཚུ། །ཨ་རྟག་སྡོད་ནི་རང་བ་མིན་འདུག་སྨེ། །ཨ་རྟག་སྡོད་ནི་རང་བ་མིན་འདུག་སྨེ། །
  Though old people, born as young from their mother, They don't have the power to stay forever, They don't have the power to stay forever.
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་ Sangay Choden
  རྟག་བུ་ཆོ་ལེ་རང་དབང་ཆོ་ནེ་ལ། །དོང་ལྟ་དེ་བ་རི་གིས་བུ་ག་ལོག་ཏུ། །དོང་ལྟ་དེ་བ་རི་གིས་བུ་ག་ལོག་ཏུ། ། ཨ་རྟག་སྡོད་ནི་རང་དབང་ཡོད་པ་ཅིན། །ཁ་མར་འགྱོ་བའི་ཆུ་གིས་ཡང་ཡར་ལོག་ནི་འོང་། །ཁ་མར་འགྱོ་བའི་ཆུ་གིས་ཡང་ཡར་ལོག་ནི་འོང་། །
  I they had the power to stay forever, Then even the river that flows away would return, Then even the river that flows away would return.
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་ Sangay Choden
  རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུ་དང་འདྲ་ནེ་བུ། །རྟག་བུ་བསགས་ཉི་ཐ་ལེ་དབང་མ་ལ། །རྟག་བུ་བསགས་ཉི་ཐ་ལེ་དབང་མ་ལ། ། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུ་དང་འདྲ་རུང་རང་། །ཨ་རྟག་བསགས་ཏེ་བཞག་ནི་དབང་མིན་འདུག །ཨ་རྟག་བསགས་ཏེ་བཞག་ནི་དབང་མིན་འདུག །
  Though one have wealth as much as a mountain, one don't have the power to hold on to it, one don't have the power to hold on to it.
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་ Sangay Choden
  རྟག་བུ་བསགས་ཉི་ཐ་ལེ་དབང་ཆོ་ནེ། །པ་ལང་ནང་ཀ་ཨ་རེ་(ཨ་རག)བུ་མ་ཆུམ་དུ། །པ་ལང་ནང་ཀ་ཨ་རེ་(ཨ་རག་)བུ་མ་ཆུམ་དུ། ། ཨ་རྟག་བསགས་ཏེ་བཞག་ནི་དབང་ཡོད་པ་ཅིན། །པ་ལང་ནང་གི་ཆང་ཡང་མི་རྫོགསཔ་འོང་། །པ་ལང་ནང་གི་ཆང་ཡང་མི་རྫོགསཔ་འོང་། །
  If one had the power to hold on to wealth, Then even the alcohol in the jar would not run out, Then even the alcohol in the jar would not run-out.
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་ Sangay Choden
  ལགས་སོ་ལགས། བཀའ་དྲིན་ཆེ།། །།
  Alright, Thanks.