Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 51 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

This title is a variation of Bad Luck I. Wangdu breaks the bad news to his friend that he has lost all of his money.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དབང་འདུས་ལགས།
  ཨ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽རེད།
  a 'dras (de 'dra )red/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  དབང་འདུས་ལགས།
  dbang 'dus lags/
 • དབང་འདུས་ལགས།
  ལགས།
  lags/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  དེ་བཞག་༼དེང་སང་༽མ་ཆང་བཀྱོན་ཀར་ཐད་གི་༼ཀྱི་༽ཡོད་པས།
  de bzhag (deng sang )ma chang bkyon kar thad gi (kyi )yod pas/
 • དབང་འདུས་ལགས།
  ཧའེ།བཙུག་ཏེ་༼རྟག་པར༽།
  ha'e/btsug te (rtag par)/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  འོང་འོང་དེའི་སྔན་ལ་༼སྔོན་ལ་༽ཁྱེད་རང་མ་ཆང་བཀྱོན་དུས་ལམ་འགྲོ་ར་ཨའུ་ཙ་༼ཨའུ་ཙམ་༽འདུག་ཟེར་གི་༼གྱི་༽འདུག་གོ།
  'ong 'ong de'i sngan la (sngon la )khyed rang ma chang bkyon dus lam 'gro ra a'u tsa (a'u tsam )'dug zer gi (gyi )'dug go/
 • དབང་འདུས་ལགས།
  ད་འདི་སྔན་མ་༼སྔོན་མ་༽ཡིན།
  da 'di sngan ma (sngon ma )yin/
 • དབང་འདུས་ལགས།
  སྐད་ཆ་ར་དེ།
  skad cha ra de/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ཨ་ནི།
  a ni/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  དེ་བཞག་༼དེང་སང་༽ལམ་འགྲོ་གང་འདྲས་༼གང་འདྲ་༽་འདུག།
  de bzhag (deng sang )lam 'gro gang 'dras (gang 'dra ) 'dug/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  འོ་ཙིས་དབང་འདུས་ལགས།
  'o tsis dbang 'dus lags/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་ཁང་པ་གཅིག་བལྟ་རོགས་ཟེར་ང་ལ་མངགས་གནང་པ་ཡིན་པ།
  a ni khyed rang gis nga la khang pa gcig blta rogs zer nga la mngags gnang pa yin pa/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ངས་ཁང་པ་དེ་བལྟས་བཞག་ཡོད་ད།
  ngas khang pa de bltas bzhag yod da/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་ད་ལྟ་ཕྱག་དངུལ་ཡོད་པས།
  a ni khyed rang da lta phyag dngul yod pas/
 • དབང་འདུས་ལགས།
  ད་དངུལ་ཚང་མ་བསྐྱལ་པ་ཡིན།
  da dngul tshang ma bskyal pa yin/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  འ་ཙི་ལ།
  'a tsi la/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ད་གང་འདྲས་༼གང་འདྲ་༽བྱས་པ་དགའ་གི་རས་༼རེད་དམ་༽
  da gang 'dras (gang 'dra )byas pa dga' gi ras (red dam )
 • ལྷག་པ་ལགས།
  མི་འདའི་༼འདིར་༽ལན་གང་འདྲས་ཟེར་སློག་དགོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད་དམ་༽
  mi 'ad'i ('dir )lan gang 'dras zer slog dgo (dgos )ras (red dam )
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ཁྱེད་རང་ཡིན་ན་ག་ཚོད་བཤད་ནའི་༼ན་ཡང་༽ཉན་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽
  khyed rang yin na ga tshod bshad na'i (na yang )nyan rgyu med pa de 'dras (de 'dra )
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ཁྱེད་རང་དེ་འདྲས་གང་འདྲས་༼གང་འདྲ་༽གནང་པ་རས་༼རེད་དམ་༽
  khyed rang de 'dras gang 'dras (gang 'dra )gnang pa ras (red dam )
 • དབང་འདུས་ལགས།
  ཧའེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
  ha'e
 • དབང་འདུས་ལགས།
  ད་ག་རེ་བྱས་པ་དགའ་གི་རས་༼རེད་དམ་༽ལ།
  da ga re byas pa dga' gi ras (red dam )la/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ད་ཁྱེད་རང་གིས་ཡིན་ན་མགོ་ན་རུ་བཅུག་གིས་བལྟོས་ཨ།
  da khyed rang gis yin na mgo na ru bcug gis bltos a/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ད་དེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽མ་རེད་དབང་འདུས་ལགས།
  da de 'dras (de 'dra )ma red dbang 'dus lags/
 • དབང་འདུས་ལགས།
  ཧའེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
  ha'e
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ད་རྗེས་མ་ནས་ཁྱེད་རང་རིག་པ་ར་གཅིག་སྒྲིམ་ཡག་ར་གཅིག་འདུག་གས།
  da rjes ma nas khyed rang rig pa ra gcig sgrim yag ra gcig 'dug gas/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ད་དུང་རིག་པ་སྒྲིམ་ཡག་མེད་ཟེར།
  da dung rig pa sgrim yag med zer/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ད་ག་ར་པོའི་མི་ད་སྙིང་སྟོབས་ག་དུས་སྐྱེ་གི་རས་་༼རེད་དམ༽།
  da ga ra po'i mi da snying stobs ga dus skye gi ras (red dam)/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ད་ང་ནི་འུ་ཐུག་སོང་ད་ཡ་བྱེད་གི་༼ཀྱི་༽མིན།
  da nga ni 'u thug song da ya byed gi (kyi )min/
 • ལྷག་པ་ལགས།
  ཧའེ་་་་་་་་་་་་་་་་་
  ha'e