Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 49 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

A man explains to a friend how he lost his savings to buy a house while playing mahjong. Notice how the friend pats the man on his shoulder to console him and motivate him to quit gambling. Also notice how the friend pounds the table with his fist in frustration and anger and the man expresses his guilt and remorse with a slumped posture and by rubbing the back of his head. 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལྷག་པ་ལགས་
  དབང་འདུས་ལགས།
  dbang 'dus lags/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ལགས།
  lags/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  དེ་བཞག་༼དེང་སང་༽སྐུ་རྩེད་འདི་འདྲས་༼འདི་འདྲ་༽གནང་ཀར་ཐད་གི་༼ཀྱི་༽ཡོད་པས།
  de bzhag (deng sang )sku rtsed 'di 'dras ('di 'dra )gnang kar thad gi (kyi )yod pas/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་བཙུག་དེ་རེད་ལ་༼རྟག་པར་རེད༽
  da btsug de red la (rtag par red)
 • ལྷག་པ་ལགས་
  འོང་འོང།
  'ong 'ong/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ལམ་འགྲོ་རུ་གང་འདྲས་༼གང་འདྲ་༽འདུག་༼གམ་༽དེ་བཞག་༼དེང་སང་༽
  da lam 'gro ru gang 'dras (gang 'dra )'dug (gam )de bzhag (deng sang )
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ལམ་འགྲོ།
  lam 'gro/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  འོང།
  'ong/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་ལམ་འགྲོ་གཅིག་དང་ག་པར་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རས་༼རེད་དམ་༽ད།
  da lam 'gro gcig dang ga par yo'o (yod )ras (red dam )da/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཤོར་ཤོར་ཤོར་པ་མ་གཏོགས།
  shor shor shor pa ma gtogs/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཨ་ཁ།
  a kha/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་ག་ཚད་༼ག་ཚོད་༽ཙ་༼ཙམ་༽ཤོར་སོང།
  khyon bsdoms nas ga tshad (ga tshod )tsa (tsam )shor song/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་པ་ལགས་ཁྱེད་རང་ལ་ཞུ་ཉན་བྱེད་ཉན་མེད།
  da pa lags khyed rang la zhu nyan byed nyan med/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་མ་ཁོ་ནས་ཁྱེད་རང་ཁ་སིང་༼ཁ་སང་༽་ཁང་པ་གཅིག་གཟིགས་གི་༼ཀྱི་༽ཡིན་གསུངས་གི་༼ཀྱི་༽འདུག་གོ།
  da ma kho nas khyed rang kha sing (kha sang ) khang pa gcig gzigs gi (kyi )yin gsungs gi (kyi )'dug go/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཨ་ནི་འདིའི་པད་ཤག་དེ་ཀྱས་༼དེ་ཚོ་༽ག་པར་ཡོའོ་༼ཡོད་པས༽
  a ni 'di'i pad shag de kyas (de tsho )ga par yo'o (yod pas)
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་བྱས་ཙང་ཀ།
  da byas tsang ka/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཁང་པའི་སྐ་ལ་འདི་མ་ཆང་འདི་ཀྱས་འདིས་དངུལ་ཚང་མ་དེའི་རྐུབ་ལ་ཕྱིན་ཚར་སོང།
  khang pa'i ska la 'di ma chang 'di kyas 'dis dngul tshang ma de'i rkub la phyin tshar song/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཁྱོད་རང་འདི་འདྲས་ད་ད།
  da khyod rang 'di 'dras da da/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཇོ་བ་རིན་པོ།
  jo ba rin po/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཁང་པ་།
  khang pa /
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཨ་ཧའེ།
  a ha'e/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཁང་པ་ཉོ་ཡག་གི་པད་ཤག་དེ་གང་ག་༼ཚང་མ་༽མ་ཆང་ལ་བསྐྱལ་ནས།
  khang pa nyo yag gi pad shag de gang ga (tshang ma )ma chang la bskyal nas/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  དེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽དཔེ་སྲིད་ཐོག་མེད་དོ།
  de 'dras (de 'dra )dpe srid thog med do/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  འོ་ལགས་སེ།
  'o lags se/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཧའེ།
  ha'e/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་ང་རས་ང་རས་བཟོས་སོང།
  da nga ras nga ras bzos song/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་ང་ག་པར་ལེན་ཁར་འགྲོ་དགོ་༼དགོས༽རས་༼རེད་དམ༽
  da nga ga par len khar 'gro dgo (dgos)ras (red dam)
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ག་རེ་གནང་ག།
  da ga re gnang ga/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ང་རང་ཚོས་ག་གའི་༼གང་ཡང་༽ཤེས་གི་༼ཀྱི་༽མེད་པ།
  nga rang tshos ga ga'i (gang yang )shes gi (kyi )med pa/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཁྱེད་རང་རྗེས་མ་གང་འདྲས་༼གང་འདྲ་༽གནང་རྩིས་ཡོའོ་༼ཡོད་དམ༽
  da khyed rang rjes ma gang 'dras (gang 'dra )gnang rtsis yo'o (yod dam)
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཧའེ།
  ha'e/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ག་རེ་བྱེད་མིན་བསམ་བློ་གཅིག་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ཁྱོན་ནའི་༼རྩ་བ་ནས་༽ཡོང་བ་མིན་འདུག་ད།
  da ga re byed min bsam blo gcig btang na ma gtogs khyon na'i (rtsa ba nas )yong ba min 'dug da/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཧ་ཡོ།
  ha yo/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ལྟོས་ཨ།
  ltos a/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཨ་འདྲས་མ་རེད་དབང་འདུས་ལགས།
  a 'dras ma red dbang 'dus lags/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ངས་བྱས་ན་ད་མ་ཆང་མ་བསྐྱོན།
  ngas byas na da ma chang ma bskyon/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་རིག་པ་གཅིག་སྒྲིམ་གནང།
  da rig pa gcig sgrim gnang/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ལགས་སེ།
  lags se/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  རིག་པ་གཅིག་སྒྲིམ།
  rig pa gcig sgrim/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཁང་པ་དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཉོ་རྩིས་གནང་མ་གཏོགས།
  khang pa de yin gcig min gcig nyo rtsis gnang ma gtogs/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  གོང་ཡར་ཡར་ཕར་དུས་ཁང་པ་མེད་ན་གཅིག་ཡའི་ཡོང་གི་མ་རེད་ད་ལྦའི།
  gong yar yar phar dus khang pa med na gcig ya'i yong gi ma red da lba'i/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་ཁང་པའི་ནང་ལ་འདི་འདྲས་༼འདི་འདྲ་༽ཟེར་འཛུལ་བྱས་བསྡད་ན།
  da nyin ltar re bzhin khang pa'i nang la 'di 'dras ('di 'dra )zer 'dzul byas bsdad na/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཁྱེད་རང་མི་རེད་པས་ཨ་ནི།
  khyed rang mi red pas a ni/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ག་རེ་སྤྲད་དགོ་༼དགོས༽་རས་༼རེད་དམ་༽ལ།
  da ga re sprad dgo (dgos) ras (red dam )la/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  མཛུབ་མགོ་ར་གཅིག་བའ་བྱས་སྤྲད་ན་མ་གཏོགས།
  mdzub mgo ra gcig ba' byas sprad na ma gtogs/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཚང་མ་ཚར་སོང།
  tshang ma tshar song/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཚར་དགོས་ཚར་ཚར་པ་རེད།
  da tshar dgos tshar tshar pa red/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་དུང་རིག་པ་སྒྲིམ་ཡག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད་པོ་ཨ་ནི།
  da dung rig pa sgrim yag yo'o (yod )red po a ni/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ལ།
  la/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  འོ་ཙི་ལ།
  'o tsi la/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཁྱོན་ནའི༼རྩ་བ་ནས་༽རིག་པ་སྒྲིམ་ཡག་ཁྱོན་ནའི་མེད་ཟེར་དེ་འདྲས་ག་རེ་རས་༼རེད་དམ་༽ད།
  da khyon na'i(rtsa ba nas )rig pa sgrim yag khyon na'i med zer de 'dras ga re ras (red dam )da/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ང་ནི་རྦད་དེ་ཉོབ་སོང།
  da nga ni rbad de nyob song/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  སློབ་གསོ་ག་ཚད་་༼ག་ཚོད་༽བརྒྱབ་ནའི་༼ན་ཡང་༽ཉན་ཡག་ཁྱོན་ནའི་མེད་པ་ཨ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽
  slob gso ga tshad (ga tshod )brgyab na'i (na yang )nyan yag khyon na'i med pa a 'dras (de 'dra )
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་གཡུགས་ཞོག་གཡུགས་ཞོག།
  da g.yugs zhog g.yugs zhog/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཚར་དགོས་ཚར་པ་རེད་ཚར་ནི་ཚར་ཚར་པ་རེད།
  da tshar dgos tshar pa red tshar ni tshar tshar pa red/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  མ་རེད་པས།
  ma red pas/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  སེམས་འཕྲལ་བྱས་ནའི་༼ན་ཡང་༽ཕན་ཐོགས་གའི་༼གང་ཡང་༽ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད་ད།
  sems 'phral byas na'i (na yang )phan thogs ga'i (gang yang )yo'o (yod )ma red da/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ལོག་ཤོག་ནི་ཟེར་ཡག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་མ་རེད་ད་སེམས་འཕྲལ་མ་བྱེད་གཡུགས་ཞོག་གཡུགས་ཞོག།
  log shog ni zer yag yo'o (yod ) ma red da sems 'phral ma byed g.yugs zhog g.yugs zhog/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཨ་ལའི་ཇ་གང་མཆོད།
  da a la'i ja gang mchod/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ལགས་སེ།
  lags se/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ལགས་སེ་ཨ་ལའི་ཇ་གང་མཆོད།
  lags se a la'i ja gang mchod/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ལགས་སེ།
  lags se/