Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
2 min 35 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library, Tsering Drolma

འདི་ནི་མནའ་མ་ཞིག་གིས་ཨ་ནེས་ལ་མནར་གཅོད་བྱས་ཤིང་རང་གི་ཁྱོ་གར་ཨ་ནེ་སྒོ་ལ་གཡུག་ཏུ་འཇུག་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་མནའ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྒྱུག་མོ་ལ་ནམ་རྒྱུན་མནར་གཅོད་བྱས་ཤིང་། རང་གི་ཁྱོ་ག་ལ་སྒྱུག་མོའི་ངན་སྣ་ཚོགས་བཤད་པས་ཁྱོ་གས་ཀྱང་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་རང་གི་ཨ་མ་ཁུར་ནས་ཐང་ནས་གཡུག་པར་བརྩམས། གཡུག་ས་དེར་ཐོན་རྗེས་ཨ་མས་ཁ་ནང་ནས་ཕྱུར་སྒོང་ཞིག་བླངས་ནས་མནའ་མས་ངས་དུས་རྒྱུན་ཟས་བཟས་ནས་མཚམས་ཆད་ཀྱིན་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདི་ཟེར་བ་རེད་ཅེས་བཤད། བུས་ཨ་མ་སྙིང་རྗེ་ནས་ཕྱིར་ཁུར་འོངས།

The story of a daughter-in-law abusing her mother-in-law and her husband almost throwing her from the house.

这是一则关于一个媳妇虐待自己的婆婆并让自己的丈夫把婆婆背去扔到外面的故事。

这个故事主要讲述了一户人家的儿媳妇经常虐待自己的婆婆,而且媳妇经常在丈夫面前说婆婆的坏话。丈夫相信了媳妇的话,于是下定决心要把母亲扔出去。当丈夫背着母亲来到外面,母亲从嘴里取出一个奶渣团并告诉儿子儿媳说她经常饭吃个不停指的就是这个东西。儿子顿生悔恨,于是把母亲背回去了。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0