Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
3 min 39 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་བུ་དུ་ཡོད་ཤི་འགྲོ་བས་ཉིན་ཞིག་ཕས་འདྲེ་རྣམས་ཀྱི་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཐོས་ཏེ་དེ་བཟློག་པར་བྱས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཡོད་པར་བུ་དུ་ཡོད་ཤི་ནས་བུ་སྲི་བྱུང་བས་ཡིད་ཕམ་སེམས་སྐྱོ་ནས་ཡོད། དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་ཁྱོ་གས་བྲག་གསེབ་ནས་འདྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་བརྡ་ཐོས་པ་དང་། དེ་ནས་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་འདྲེ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་སྟ་རེས་བསད། དེ་ནས་འདྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པ་དོན་གྱིས་ཁོང་ཚང་གི་བུ་བྱས་ནས་ཞབས་གཡོག་བྱེད་ཅེས་བཤད་པས་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པར་དངོས་ནས་ནད་མེད་ཚེ་རིང་བྱུང་།

这是一则关于一户人家无论生多少男孩都夭折的故事。有一天,父亲听闻是一些厉鬼在作祟,于是父亲想办法逆转了局面。

这个故事主要讲述了,有一对夫妇无论生多少男孩都夭折了。这让他们感到非常的伤心失望。有一天,丈夫从岩缝中听到厉鬼们的聊天。而后,这对夫妇又生了一个男孩,丈夫得知这是一个厉鬼,所以用斧头砍死了他。后来,厉鬼们说要真心做他们夫妇的儿子并好好伺候他们。于是,这对夫妇又生了一位儿子,而这个儿子活得健康且长寿。

The story of ferocious ghosts who kill all a couple's sons. The father overhears their plan and reverses the situation.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0