Skip to main content Skip to search
28 Aug 2018
25 min 42 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Dawa Tshering

༉  ལ་ཡག་པའི་ཨའུ་ལེགས་འདི་ ཨའུ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་སླབ་ཞིནམ་ལས་ བརྩི་སྲུང་འབད་མི་དུས་སྟོན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨའུ་ལེགས་འདི་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ལ་ཡག་སྐྱོང་ར་གཡུས་ཚན་ནང་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བརྩམས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཨའུ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་ནང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་བཞེངས་གནང་མི་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིནམ་ད་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ དུས་སྟོན་འདི་བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ གཡག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་  ཆརཔ་འབོལ་དྲགས་སྦེ་འབབ་སྟེ་ ལོ་ཐོག་ལེགས་ནི་དང་ བཟའ་ཚང་ནང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་འོང་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས།

During Auley, a local festival, a song of the same name is sung in the Laya community. People claim that the song's lyrics were composed by Zhabdrung Ngawang Namgyal himself while he stayed over at Chongra village for three nights. The song narrates the history of the Dzong built by Zhabdrung. Laya still celebrates the event on an annual basis, on the 15th day of the 9th month of the Bhutanese calendar (around October). The community holds a special event, Auley, for the health and protection of the yak herds. This song plays a central role in the Auley rituals. The festival expresses a wish for a good harvest, abundant rainfall and tranquility for the community's families.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དམ་ཆོས། Damchoe ལགས་སོ་ལགས། ད་ང་ར་གི་ ཏེ་གཡུས་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ལ་ཡག་ལས་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་ང་ར་གི་མིང་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་དམ་ཆོས་ཟེར་སླབ་ཨིན་ལགས། ཏེ་ང་ར་གི་ལོ་ཚད་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ད་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་དེ་ཅིག་ཡར་སོ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་ད་ང་བཅས་ལ་ཡག་གི་ ལས་རིམ་གྱི་སྐོར་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཏེ་ན་ཞུ་བ་ཅིན། ཏེ་ད་ང་བཅས་ལ་ཡག་ལུ་ དང་པ་ར་ ལ་ཡག་གི་ཨའུ་ལེ་ཟེར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ལགས་དང་པ་ར། ཏེ་ད་འ་ནཱི་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཏེ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་རྐྱབ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཏེ་ང་བཅས་ར་གི་ཚིག་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བརྩམས་ ཏེ་བླམ་གོང་མ་གིས་ ཏེ་བཀའ་གནང་ འ་ནཱི་སྦེ་ཧེ་མ་ ཏེ་དུས་དང་ཕུ་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནུག་ ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་ཞབས་དྲུང་ བླམ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་ར་ ཏེ་བོད་ལས་བྱོན་ཏེ་གིས་སྦེ་ ཏེ་དེ་ལས་ང་བཅས་ནཱ་ ཏེ་ཧེ་མ་ཧེ་མ་ ཏེ་བསྐལཔ་ཆགས་ཚུལ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་གིས་སྦེ་ ཏེ་བསྐལཔ་ས་ཆགས་པའི་བསྒང་ལས་ཀྱི་ ཏེ་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཚུ་ ཏེ་འ་ནཱི་ཚུ་པུ་ར་(ག་ར་)བརྩམས་བཞག་ནུག་ ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་ད་རིས་མ་པ་ ང་བཅས་ཀྱི་ནཱ་ལ་ཡག་ལུ་ ཏེ་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་རེ་ ཏེ་ཟླཝ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ ཡང་ན་བཅོ་ལྔ་ལུ་ཕོག་འོང་ ཡང་ན་བཅུ་དྲུག་ལུ་ཕོག་འོང་ ཏེ་འ་ནཱི་ཚུ་ ཏེ་ང་བཅས་ར་ནཱ་ ཏེ་རྒེད་འོག་ནང་གི་རྒཔོ་དམངས་ཀྱི་ཨཔ་འདི་ཚུ་གིས་ ཏེ་གཟའ་སྐར་བལྟ་ཞིན་ན་སྦེ་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་འབྱོར་ ཏེ་ནམ་ལུ་དགའ་བས་ག ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་དགའ་བས་ག ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལུ་དགའ་བས་ག འ་ནཱི་བལྟ་ཞིན་ན་སྦེ་ ཏེ་དེ་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་འ་ནཱི་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ དང་པ་ར་ ང་བཅས་ལ་ཡག་ལུ་ གཡུས་ཚན་འདི་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་ ཏེ་ཡོདཔ་ད་ལུ་ ཏེ་འགོ་བཙུགས་སའི་ས་གོ་འདི་ ཏེ་གཏོང་ར་ཟེར་མི་འདི་ནང་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་གཏོང་ར་ལུ་ ཏེ་འགོ་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཞབས་དྲུང་ཁོ་ར་ བོད་ལས་བྱོནམ་ད་ ཏེ་ནཱ་ལུ་གནསཔ་འདི་ཡང་ ཏེ་གཏོང་ར་ལུ་བཞུགས་ནུག་ ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་ ཏེ་དེ་ལས་གནསཔ་བཞུགས་སུ་གི་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཏེ་ཁོ་ར་བྱོན་པའི་ཤུལ་བཞག་ ཁྲོ་ལུང་གསུམ་ གཡུ་ལུང་གསུམ་ ཞིང་ལུང་གསུམ་ ཏེ་འ་ནཱི་ཚུ་ཡང་ཏེ་ བླམ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་ར་གི་འབད་ཤུལ་བཞག་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ད་རིས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ར་ཤུལ་བཞག་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་གནང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe འ་ནཱ་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་འ་ནཱ་ལས་འགོ་བཙུགས་སྦེ་ཞིན་ན་ལས་ ཏེ་ང་བཅས་ར་གི་ལ་ཡག་གི་མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ཡོད་རིགས་རྣམས་ ཕོ་མོ་ཏེ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཨ་རྒས་ཨང་རྒས་ལས་འགོ་བཟུང་ ཏེ་ཨ་ལོ་བུ་ཚུ་ཅིག་ལས་ འགྱོ་ཚུགསཔ་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གིས་སྦེ་ ཏེ་དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་འདི་ ཏེ་པུ་ར་(ག་ར་)ཨའུ་ལེགས་རྐྱབ་ས་ ཏེ་པུ་ར་ར་(ག་ར་)འགྱོ་བའི་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་ ཏེ་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་ཨའུ་ལེགས་ཕྱི་རུ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་འདི་ལུ་ ཏེ་ང་བཅས་ནཱ་ ཏེ་དེ་ལས་ ཀར་དེ་ཚུ་ ཏེ་ཁྱལ་ཟེར་ ཏེ་ཧེ་མ་ལས་ཁྱལ་ཟེར་བཀལ་བཞག་ནུག་ལགས། ཏེ་ཁྱལ་འདི་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཏེ་དེ་ལས་ ང་བཅས་ར་ ལ་ཡག་བོང་སྐོར་ལས་སྤྱི་དཔོན་ ཏེ་ལ་ཡག་གི་གཡུས་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཆོས་བདག་ཚུ་འདི་གིས་ ཆོས་སྐྱོང་གསོལ་ནི་གི་ ཆང་ཕུད་བཙོ་ནི་གི་དོན་ལུ་འབད་ ཏེ་ང་བཅས་གུང་ཡོད་རིགས་རྣམས་ལས་ ཏེ་བྲེ་གསུམ་གསུམ་ གསུམ་གསུམ་རེ་ཀར་འདི་ ཡར་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་པར་སྐུ་འདི་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཏེ་ལྷ་ཁང་གི་མིང་ཡང་ བཀྲིས་ལྷ་ཁང་ཟེར་སླབ་ཨིན།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་འ་ནཱི་གི་རྩ་བ་ལུ་ ཏེ་དེ་ཚེ་ཉིནམ་འདི་ པུ་ར་ར་(ག་ར་)སྤུངས་ཏེ་གིས་སྦེ་ མི་སེར་དམངས་པུ་ར་(ག་ར་)ལུ་བརྡ་བསྐུལ་རྐྱབ་སྟེ་གིས་སྦེ་ ཏེ་ཁྱལ་འདི་ཡང་ ཀར་བྲེ་གསུམ་གསུམ་འདི་ འ་ནཱ་བླུགས་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་འ་ནཱི་ཞབས་དྲུང་སྐུ་པར་ཞུ་སྟེ་གིས་སྦེ་ར་ ཏེ་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་པར་གྱི་གདོང་ཁ་ར་ ཏེ་ཕུད་འདི་ འ་ནཱ་འཇལ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་དེ་ལས་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་འདི་ ཏེ་ཨའུ་ལེགས་འདི་འ་ནཱ་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་འགོ་འདི་མར་ ཏེ་ད་ཅི་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ཨིན་ ཏེ་གཡུས་འདི་གཏོང་ར་ལུ་ ཏེ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་ར་བཞུགས་སུ་གི་གནསཔ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་འབད་ ཏེ་འགོ་བཙུགས་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་ ཏེ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe དེ་ལས་ ཨའུ་ལེགས་འདི་ ཏེ་ད་འ་ནཱ་ལུ་ང་བཅས་སྡེ་ཚན་ ཏེ་ད་གསུམ་བཞི་ཁག་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་འཛུལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་དེ་ལས་འ་ནཱ་ལས་འཛུལཝ་ད་ལུ་ཏེ་སྒོ་མོའི་སྒོ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་གིས་སྦེ་ར་ ཏེ་མཇུག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཕབ་ ཏེ་འགོ་འདི་སྒོ་མོའི་སྒོ་བཤད་ལས་འགོ་བཙུགས་འདི་གིས་སྦེ་ ཏེ་འ་ནཱི་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་དེ་ལས་ ཨའུ་ལེ་གས་འདི་རྐྱབ་ ཏེ་མཇུག་བསྡུ་ ཏེ་འ་ནཱི་འབད་ཞིན་ན་ལས་ ཏེ་དེ་ལས་ནང་གི་ཨམ་འདི་གིས་ ཏེ་ཇ་ཁ་ཆང་ཁ་ ཏེ་ཆང་འཐུང་མི་ལུ་ཆང་ ཏེ་ཇ་འཐུང་མི་ལུ་ཇ་ ཏེ་འ་ནཱི་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་འདི་ བཅའ་སྒྲིག་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་རྐྱབ་དགོ། ཏེ་དེ་ལས་ མི་ཡོད་རིགས་རྣམས་ལུ་ ཏེ་ད་ཁ་སྟོང་སྦེ་མི་བཏུབ་ཟེར་ ཏེ་ང་བཅས་ར་གི་གཡུས་ཀྱི་ལོ་གསར་ཨིན་དང་པ་ལུ། གཉིས་པ་ལུ་བླམ་ཞབས་དྲུང་གི་ བྱིན་རླབས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཏེ་གསུམ་པ་ལུ་ ང་བཅས་ར་གི་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གི་ཚེས་བཅུ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ད་འ་ནཱི་ཁ་སྟོང་སྦེ་རྩ་དང་སྤུ་ལས་མི་བཏུབ་ཟེར་ཏེ་གིས་ ནང་གི་ཨམ་འདི་གི་འབད་ ཏེ་ང་བཅས་ཕོ་མོ་ག་ར་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ཁ་སྟོང་སྦེ་མི་བཏུབ་ཟེར་ ཇ་ཁ་ཆང་ཁ་སྦེ་ ཏེ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་འབད་སྲོལ་ཡོད་ ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་འ་ནཱི་ཇ་འདི་འཐུང་ ཆང་འདི་འཐུང་ ཏེ་འ་ནཱི་འབད་ཞིན་ན་ལས་ དེ་ལས་འ་ནཱ་ལུ་ ཏེ་ཁོང་ཨམ་སྲུ་དེ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་སྦེ་སྡོད་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་ང་བཅས་ ཕོ་རྒྱ་དཔའ་མཛངསཔ་དེ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་སྦེ་སྡོད་ ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་དེ་ལས་ཏེ་ ང་བཅས་ཀྱི་ ཏེ་བློ་ཟེ་གི་ཁྱད་འདི་འཕྱདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་དེ་ལས་ ང་བཅས་ཕོ་རྒྱ་ཁ་ཐུག་ལས་ཚར་གཅིག་སླབ་ ཁོང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཚར་གཅིག་སླབ་ ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་བློ་ཟེ་འདི་ ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་བསྒྱུར་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་རྒྱལ་ཁ་འདི་འ་ནཱ་ཕྱེ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe དེ་ལས་འ་ནཱི་བློ་ཟེ་འདི་རྫོགསཔ་ཅིག་ དེ་ལས་ཏེ་ང་བཅས་ར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་མི་བཏུབ་ཟེར་ཏེ་གིས་སྦེ་ དོ་རུང་ར་ ཞབས་ཁྲ་གཞུང་སྒྲ་ལིའུ་ཐེངས་གསུམ། བོད་སྒྲ་ལིའུ་ཐེངས་གསུམ། ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་ཕུལ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། འ་ནཱི་མ་རྐྱབ་པར་ ནང་གི་ཨམ་གིས་ ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ཨིན་ཟེར་ཏེ་གིས་སྦེ་ ཏེ་རྩ་དང་སྤུ་ལས་གཏང་མི་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་དེ་ལས་ཁྱིམ་འ་ནཱ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཞིན་ན་ལས་ དེ་ལས་ཁྱིམ་ ད་ང་བཅས་ར་གུང་པ་མེདན་མ་ཤེས་ ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་ནང་ ད་ང་བཅས་ ད་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནུབམོ་གཉིས་དང་གསུམ་ལུ་ ཏེ་མཇུག་བསྡུ་ཚུགསཔ་ཨིན་ལགས། ད་ང་བཅས་ ཨ་ཙི་གུང་པ་མང་ ཏེ་ད་གཡུས་ཚན་ཨ་ཙི་རྒྱ་ཆེ་དྲག་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་འགྱོ་ཞིན་ན་ལས་ ད་ནུམ་བཞི་ཚུན་ཚོད་ ཏེ་མཇུག་བསྡུ་མི་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་ནུབམོ་བཞི་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་རྐྱབ་སྦེ་ཞིན་ན་ལས་ ཏེ་ད་འ་ནཱི་རྐྱབ་པའི་རྐྱབ་ཐངས་འདི་ ཏེ་དེ་ལས་ ཇ་ཁ་ཆང་ཁ་འགོར་ཐངས་འདི་ དེ་ལས་ཚིག་འདི་ཚུ་ དེ་ལས་ ང་བཅས་ར་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ འ་ནཱི་ད་ཅི་ང་གིས་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཏེ་དེ་ལས་ཁྱིམ་ག་ར་ནང་འབད་རུང་ ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་འབད་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་ད་འ་ནཱ་ལས་ ཏེ་ད་ང་བཅས་ར་གི་ ད་ཨའུ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ ཏེ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་ར་གིས་བརྩམས་བརྩམས་འདི་ ཏེ་ད་དང་ཕུ་ང་བཅས་ར་གི་ཕམ་ སྔོན་གོང་ལས་ཀྱི་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ ཏེ་ཨ་ཙི་ཅིག་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད། ཏེ་དེ་ལས་ ང་བཅས་ར་གིས་སྤྲོ་བ་ལེན་ ཏེ་ང་བཅས་ཨ་ལོ་བུ་ཚུ་ཅིག་སྦེ་ གཞོན་ཆུང་ཅིག་སྦེ་སྡོད་པའི་བསྒང་ལུ་ ཏེ་སྤྲོ་བ་གཅིག་ཁར་འབད་ལེན་ ཏེ་འདྲན་འདྲ་སྦེ་རྐྱབ་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་འབད་འདི་གིས་སྦེ་ ཏེ་ད་ད་རིས་དུས་ཁར་ལྷོདཔ་དན ཏེ་ད་ང་བཅས་ཡང་རྒན་ཤོས་ཀྱི་གྲངས་བཟུམ་ཅིག་ར་ཡར་སོ་ཡི།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་ད་འ་ནཱི་སྦེ་འབད་ཞིན་ན་ལས་ ཏེ་ད་དཔེ་ཆ་འབད་འདི་ ཏེ་ད་ཡོད་ཡང་མེད་ ཏེ་ང་བཅས་ར་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ ཏེ་ད་ང་བཅས་ར་གོ་ཧོང་ལུ་ ཏེ་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་ཅིག་ ཏེ་ད་ད་རིས་མ་པ་ ང་བཅས་ར་གི་དང་ཕུག་ ཏེ་ང་བཅས་ར་གི་ཕམ་རྒན་ཤོས་དེ་ཚུ་གིས་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ང་བཅས་ར་མ་ཉམས་ཅིག་འབད་ ཏེ་ད་འ་ནཱི་ སྒོ་མོའི་སྒོ་བཤད་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གིས་སྦེ་ ཏེ་འགོ་འདི་སྒོ་མོའི་སྒོ་བཤད་ལས་འགོ་བཙུགས་ མཇུག་འདི་བཀྲ་ཤིས་ལས་ཕབ་སྦེ་ ཏེ་ད་རིས་མ་པ་འ་ནཱི་སྦེ་ར་རྐྱབ་སྟེ་ར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་ད་འ་ནཱ་ལས་ འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཏེ་དུམ་གྲ་ཅིག་ ང་ར་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་ཅིག་ ཏེ་ད་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཧེ་མ་ར་ ཏེ་ཨའུ་ལེགས་རྐྱབ་མི་འདི་འོང་དོ་ཟེར་བའི་བརྡ་བསྐུལ་བཟུམ་ཅིག་ ཏེ་འབད་ནི་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་འ་ནཱི་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ར་ ལ་ཡག་པའི་ཨའུ་ལེགས་ཟེརཝ་ད་ ཏེ་དེ་ལས་ཕ་གི་སྡེ་ཚན་འདི་ ཏེ་ཕ་ཁྱིམ་འདི་གི་སྒོ་ཁ་ལས་འཛུལ་བའི་བསྒང་ལས་ ཁྱིམ་འདི་སྒོ་ཕྱེ་ཟེར་སླབ་ནི་གི་བརྡ་བསྐུལ་བཟུམ་ཅིག་ ད་དཔའ་མཛངསཔ་དེ་ཚུ་ ནཱ་སྒོ་ཁར་ལྷོད་ད་ཡི་ཟེར་སླབ་བཟུམ་ཅིག་གི་ཚིག་འདི་ག་དེ་སྦེ་ཨིནམ་ཟེར་བ་ཅིན། བཅའ་བཅའ་བཅའ་ཡི། །བཅའ་བཅའ་བཅའ་ཡི་ཟེར་ ཨ་ནཱི་སྦེ་ཚར་གསུམ་ སྒོ་ཁ་ལས་སླབ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཏེ་འ་ནཱི་སླབ་ཞིན་ན་ལས་ནང་གི་ཨམ་འདི་གིས་ སྒོ་ཡང་ཕྱེ་ ཨའོ་ད་འབདན་དཔའ་མཛངསཔ་དེ་ཚུ་ག་ར་ལྷོད་ཅིག་སྨ་རེད་ ཨའུ་ལེགས་རྐྱབ་མི་མཐོང་ཡི་སྨ་རེད་ ཟེར་བའི་བསྒང་ལས་ ཏེ་གནམ་མེད་ས་མེད་མི་འབད་ ཕོ་མོ་ག་ར་འབད་རུང་ ཨ་ལོ་འབད་རུང་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་ ཏེ་སྡེ་ཚན་འབད་ ཨ་ནཱི་སྦེ་ཁྱིམ་ནང་འཛུལཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་ད་འ་ནཱ་ལས་ ཏེ་དུམ་གྲ་ཅིག་ང་ར་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་འདི་ ད་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རའི་བརྩམས་བརྩམས་པའི་གི་ཚིག་འདི་ཚུ་ ད་ང་ར་གིས་དུམ་གྲ་ཅིག་ ཏེ་ད་ཞུ་བ་ཅིན།
 • དམ་ཆོས། Damchoe སྒོ་གཅིག་འཛུལ་ཡི་འདི་ལས། །སྒོ་འདི་འཛུལ་འཛུལ་འདྲཝ་ཅིག །
 • དམ་ཆོས། Damchoe འཛུལ་འཛུལ་འདྲ་རུང་འཛུལ་བར་ཤོག །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damchoe ཡར་ལུ་འཛེགས་ཀྱི་སྐས་ས་གསུམ་ས་འདི། །རོགས་ལྷ་དང་དཔལ་ཀྱི་སྐས་ཨིན་མས། །
 • དམ་ཆོས། Damchoe མར་ལུ་ཕོག་པའི་སྐས་ས་གསུམ་ས་འདི། །རོགས་འདྲེ་དང་འགོང་པོའི་སྐས་ཨིན་མས། །
 • དམ་ཆོས། Damchoe
  བར་ལུ་འཛེག་པའི་སྐས་ས་གསུམ་ས་འདི། །གཞོནམ་རང་ར་འཛེག་པའི་སྐས་ཨིན་མས། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damchoe
  [གོང་མའི་བཀའ་ཡིན་མས་ལོ་ཕར་ཆད་ད། །?]ཡར་གསེར་གྱི་བྱིའུ་ཅུང་ཚང་ལུ་བཙུགས། །
 • དམ་ཆོས། Damchoe
  [ང་རྟ་མེད་རྟ་མགོ་ཧྲལ་ཏེ། །?]ང་རྟ་ཕྲུག་ཚང་ལུ་འཛུལ་བར་ཤིག །
 • དམ་ཆོས། Damchoe
  [སྐས་སའི་སྐས་ཡིན་པ་?]འཛེག་པར་ཤིག །སྒོ་ཨིན་གོ་རུ་ཡིན་པ་འཛུལ་བར་ཤིག །
 • དམ་ཆོས། Damchoe འཆམ་མི་ཤེས་ཟེར་ཏེ་བཞག་ནི་མེད། །འཆམ་ཤེས་ཅི་ལན་ཅིག་འཆམ་རང་ཨིན། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [ཨན་ཊ་གསེར་གྱི་སྒྲོལམ། །?]ཡབ་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྟེ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [ཆགས་གེ་ཟེར་ཡང་?]མིན་འདུག །ང་བྱང་ལས་འོང་མི་སྟག་ཤར། །
 • དམ་ཆོས། Damcho འཆམ་མི་ཤེས་ཟེར་ཏེ་བཞག་ནི་མེད། །འཆམ་ཤེས་ཅི་ལན་ཅིག་འཆམ་པ་ཨིན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཆ་བཟང་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཨིན། །འདི་ཡང་མ་ལེགས་ཟེར་ནི་མེད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མར་ལས་པདྨའི་འདབ་བརྒྱད་ནང་། །ཤེལ་དཀར་དྭངས་མའི་མེ་ཅིག་འཕུ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རིང་ཐུང་མཉམ་པའི་ཤིང་ཅིག་བཙུགས། །[འདི་ལས་ཧང་སྤེལ་ཧང་ངར་བཀོད། །?]
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་གཟིམ་པ་བཏབ། །ནུ་གཅུང་ཅན་གྱི་གཡོ་ངོ་བཙུགས། །?]
 • དམ་ཆོས། Damcho ཉིན་ཁལ་གཅིག་ཚུན་ཚོད་དྲག་དྲག་སྦེ། །ཞག་བཅོ་ལྔ་མ་འགྱོ་[དངོས་བཞག་?]འདུག །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [མ་ཚེས་ཚེས་རུང་ཁལ་བརྒྱད། །ཚེས་རུང་?]ཨ་མའི་ཞལ་ཅིག་འདུག །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མེ་ཨང་གུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་མ་ཤེས། །མེ་ཨང་གུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་ན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བོད་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་སའི་བསྒང་ལས། །ང་ད་ཙ་འོང་མི་ཤེས་ཞིག །
 • དམ་ཆོས། Damcho རྫོང་བོད་པ་བཞུགས་ཁྲི་རྐྱབ་སྟེ། །ད་ཡུམ་ཆེན་མཇལ་བ་མཐོང་ཅིག །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མེ་ཨང་གུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་མ་ཤེས། །མེ་ཨང་གུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་ན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བོད་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་སའི་བསྒང་ལས། །ང་ད་ཙ་འོང་མི་ཤེས་ཞིག །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [རྫོང་གྱི་རི་?]བཞུགས་ཁྲི་རྐྱབ་སྟེ། །ད་ཡབ་ཆེན་མཇལ་བ་མཐོང་ཅིག །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མེ་ཨང་གུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་མ་ཤེས། །མེ་ཨང་གུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་ན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བོད་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་སའི་བསྒང་ལས། །ང་ད་ཙ་འོང་མི་ཤེས་ཞིག །
 • དམ་ཆོས། Damcho རྫོང་གླུ་གཞསཔ་བཞུགས་ཁྲི་རྐྱབ་སྟེ། །ད་སྟག་ཤར་མཇལ་བ་མཐོང་ཅིག །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མེ་ཨང་གུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་མ་ཤེས། །མེ་ཨང་གུར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་ན།
 • དམ་ཆོས། Damcho བོད་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་སའི་བསྒང་ལས། །ང་ད་ཙ་འོང་མི་ཤེས་ཞིག །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཡུ་བྱུས་རུ་བཞུགས་ཁྲི་རྐྱབ་སྟེ། །ད་སྨོན་ཆུང་མཇལ་བ་མཐོང་ཅིག །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཨམ་མཚོ་སྨན་ནོར་རྫི་རྒྱལ་མོ་འདི། །[བྱར་ཚད་?]རིང་གུ་འཛེག་ཚེ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [ཆུ་དཀར་རྟ་པོ་འདྲ་ཚད། །དུས་གཏན་རྐྱང་དངས་ར་སྡོད་ཚད། །?]
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [རྐངམ་ལྟོ་ར་རྐ་ཆུ་འདྲ་ཚད། །དགྲ་ཁྱོད་དང་ཆུང་གཅིག་?]འདུག །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཨམ་མཚོ་སྨན་ནོར་རྫི་རྒྱལ་མོ་འདི། །རྒྱབ་ལས་[བམ་ཆག་ཅནམ། །?]
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [བམ་ཆག་ཕང་མས་མ་གོ །?]གདོང་ལས་གཟི་ཁྲ་ཅནམ། །གཟི་ཁྲ་[ཕང་མས་མ་གོ །?]
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞོནམ་རོགས་ཀྱིས་བལྟ་རུང་དགའ་དགའ་འདྲ། །སྐྱིད་ཉམས་རང་གི་སེམས་ལུ་ཡོད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཨམ་མཚོ་སྨན་ནོར་རྫི་རྒྱལ་མོ་འདི། །[བཟོ་སྦོམ་མའི་གཞུ་ཆུང་?]རྒྱབ་ལས་བཀལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [མ་སྦོམ་མིའི་གསུམ་གུང་ལས་གཟེངས། །?]གཞོནམ་རོགས་ཀྱིས་བལྟ་རུང་དགའ་དགའ་འདྲ། །སྐྱིད་ཉམས་རང་གི་སེམས་ལུ་ཡོད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཨམ་མཚོ་སྨན་ནོར་རྫི་རྒྱལ་མོ་འདི། །[མ་མགུ་?]མགྱོགས་པ་བཙུགས་པའི་ཚེ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [ཨོ་མ་ལྟོ་ཤུགས་བརྐོ་ཨིན་ཚེས། །མདའ་ཡ་ལག་པ་ཆུ་ཨིན་ཚེས། །?]
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞོནམ་རོགས་ཀྱིས་བལྟ་རུང་དགའ་དགའ་འདྲ། །སྐྱིད་ཉམས་རང་གི་སེམས་ལུ་ཡོད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཨམ་མཚོ་སྨན་ནོར་རྫི་རྒྱལ་མོ་འདི། །སྐེདཔ་[ཁྱད་སྟོངམ་?]གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ལུ། །སྐེད་རགས་མེ་ཏོག་ཅནམ་ཅིག་བཅིངས། །ལགཔ་[ཁྱད་སྟོངམ་?]གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ལུ། །མཛུ་དཀྱི་པད་སྐོར་ཅནམ་ཅིག་བཙུགས། །གཞོནམ་རོགས་ཀྱིས་བལྟ་རུང་དགའ་དགའ་འདྲ། །སྐྱིད་ཉམས་རང་གི་སེམས་ལུ་ཡོད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཨམ་མཚོ་སྨན་ནོར་རྫི་རྒྱལ་མོ་འདི། །[རྒྱ་སྤང་ལུ་ཕྱུག་པོའི་སྦོམ་ཤེས། །ཕྱིན་བཏགས་གནས་གཞི་བཀྲམ་ས། །ནོར་ནག་ནོར་འཚོ་ཡི་མ་ཤེས། །?]གཞོནམ་རོགས་ཀྱིས་བལྟ་རུང་དགའ་དགའ་འདྲ། །སྐྱིད་ཉམས་རང་གི་སེམས་ལུ་ཡོད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho དང་ཕུ་བསྐལ་པའི་ཡར་ཚེ་ནང་། །མར་ས་ཡང་མིན་འདུག་ཧ་ར་ཧ་ར། །ཡར་གནམ་ཡང་མིན་འདུག་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། །སྐུ་དངོས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་། །གསུང་གི་འཇམ་མོ་(རྗེ་བཙུན་)སྒྲོལ་མ་དང་། །གསེར་སྐུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། །སྐུ་གསུང་ནི་ཚུ་འཛོམས་པའི་[རྒྱོ་?]ཅིག་རྐྱབ། །
 • དམ་ཆོས། Damchoe
  [རྒྱོ་ཡང་མ་རྒྱས་ཐོག་ཏུ་རྒྱས། །ཐོག་ཏུ་རྒྱས་པ་?]སྤྱན་ཆབ་ཤོར། །སྤྱན་ཆབ་གནམ་ཁ་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཁྱོད་རྒྱ་མཚོ་མཁའ་ལ་རྦ་ཅིག་ཆགས། །ཉིནམ་བྱང་ལས་རླུང་ཅིག་འཕུ་སྟེ་གིས། །རྦ་ཡི་མཁའ་ལ་ས་ཅིག་བཏབ། །དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སོར་ཅིག་ཆགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སོར་གཉིས་ཆགས། །དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སོར་གསུམ་ཆགས། །དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སོར་བཞི་ཆགས། །དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་མཐའ་མཚམས་ཆགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལག་ལེ་ཆགས། །དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་མཐོ་གང་ཆགས། །དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྱུ་ཙམ་ཆགས། །དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་མདའ་ཙམ་ཆགས། །དེ་ལས་[ཟམ་མེད་མཐའ་རིང་?]ཆགས། །སྐུ་ནི་ཚུ་འཛོམས་པའི་[རྒྱོ་?]ཅིག་གསུང་། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རི་ཤར་ལས་བལྟ་ཚེ་ནུབ་ལུ་གཡོ། །ནུབ་ལས་བལྟ་ཚེ་བྱང་ལུ་གཡོ། །བྱང་ལས་བལྟ་ཚེ་ལྷོ་ལུ་གཡོ། །རི་དོན་འབྲས་རི་གི་ཡ་མཚན་ནང་། །རི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏིང་ཤེད་ནང། །ཤིང་རྣམ་རིགས་མ་གཅིག་སྤུན་བདུན་འཁོར། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཤིང་རྣམ་རིགས་མ་གཅིག་སྤུན་བདུན་འདི། །[ཕོ་ཤིང་སྐེད་པ་ལྟག་པ་སྐྱེས། །མོ་ཤིང་སྐེད་པ་ན་མ་སྐྱེས། །གཡོན་བྱ་སྒྲོལ་མ་གང་རི་སྐྱེས། །རོབ་མཚོ་གཡོན་མ་སྟག་ཙི་སྐྱེས། །བ་ལུ་ཧིང་གསེས་ནང་གསེས་སྐྱེས། །མ་གཡུ་དེ་མིའི་ལས་འཕྲོ། །?]ག་དེ་འབད་རང་འཁྲུངསམ་ཨིན་ན། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཤིང་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏིང་ཤེད་ནང་། །བྱ་རྣམ་རིགས་མ་གཅིག་སྤུན་བདུན་འཁོར། །བྱ་རྣམ་རིགས་མ་གཅིག་སྤུན་བདུན་འདི། །རྒྱ་ལས་རྨ་བྱ་མདོངས་སྒྲོ་འཁོར། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་ལས་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་འཁོར། །གདངས་ལས་ཏོང་ཏོ་བྱ་མོ་འཁོར། །བོད་ལས་ཨོ་རོག་ནག་ཅུང་འཁོར། །བོད་ལས་ཤང་ཤང་དབང་འདུས་འཁོར། །བྱ་མང་གཡུ་འདེ་མའི་ལས་འཕྲོ། །ག་དེ་སྦེ་རང་འཁོརཝ་ཨིན་ན། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བྱ་ནི་ཚུ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལས། །བྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་བཏོན་དགོ་ཟེར། །རྒྱ་ལས་རྨ་བྱ་མདོངས་སྒྲོ་གིས། །བྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [རྫོང་དར་སྣ་ཁྱལ་གྱི་?]བཏོནམ་ཨིན་ཟེར། །བྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། །[བྱ་ཁྲིམས་ཁྱལ་གྱི་བྱ་ཨིན་ཟེར། །བྱ་མ་ཚང་པ་གི་བྱ་མེན་པར། །བྱ་ཚང་ཞིང་པ་གི་བྱ་ཨིན་མས། །?]ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གདངས་ལས་ཏོང་ཏོ་བྱ་མོ་གིས། །བྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། །བྱ་སྣ་མང་པོ་ཁ་མ་རྒོལ། །མགུ་གནམ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟུང་པའི་ཚེ། །[བྱ་མ་ཚང་པ་གི་བྱ་མེན་པར། །བྱ་ཚང་ཞིང་པ་གི་བྱ་ཨིན་མས། །?]ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བྱ་བོད་ཀྱི་ཨོ་རོགས་ནག་ཅུང་གིས། །བྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། །བྱ་སྣ་ནང་པོ་ཁ་མ་རྒོལ། །བྱ་ཁྲིམས་ཁྱལ་གྱི་བྱ་ཨིན་ཟེར། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [བྱ་ཚེ་རིང་ལྷགཔ་དགོ་ཨིན་ཟེར། །བྲག་ལ་འོག་ལུ་ཆགསཔ་ཨིན་ཟེར། །ཆགས་ལྟར་ཧུ་གི་མགྱོནམ་ཨིན་ཟེར། །བྱ་མ་ཚང་པ་གི་བྱ་མེན་པར། །བྱ་ཚང་ཞིང་པ་གི་བྱ་ཨིན་མས། །?]ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [བྱང་འགུར་བཅུ་གསུམའི་བྱ་མོ་ང་། །?]བྱ་ང་ཡང་མ་ཉལ་ལྷོ་ལུ་ལྡིང་། །ལྷོ་མུ་ཏིག་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་ཆགས། །ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་མངའ་ཤིང་འཁྲུངས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [ལྔ་པ་ཅིག་གིས་གུར་སྤུབས་པས། །དངོས་ཏོག་ཅིག་བཏགས་མཐུན་པར་ཤོག །?]མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཕྱག་ལུ་སྤྲོད། །ཕྱི་དགྲ་བོ་བཏུལ་བ་མི་བཏུབ་མེད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [བྱང་འགུར་བཅུ་གསུམའི་?]བྱ་མོ་ང་། །བྱ་ང་ཡང་མ་ཉལ་ལྷོ་ལུ་ལྡིང་། །ལྷོ་མུ་ཏིག་ཤིང་གི་རྩ་བར་ཆགས། །ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་གཞུ་ཤིང་སྐྱེས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞུ་ཤིང་གཅིག་གི་གཙོ་བྱས་པས། །གཞུ་ཐག་གཅིག་གི་གུང་སྤུབས་པའི། །མདའ་ལྕགས་གཅིག་དང་མཐུན་པར་ཤོག །སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་ཕྱག་ལ་སྤྲོད། །ཕྱི་དགྲ་བོ་བཏུལ་བ་མི་བཏུབ་མེད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [བྱང་འགུར་བཅུ་གསུམའི་?]བྱ་མོ་ང་། །བྱ་ང་ཡང་མ་ཉལ་ལྷོ་ལུ་ལྡིང་། །ལྷོ་མུ་ཏིག་ཤིང་གི་སྐེད་པར་ཆགས། །ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ་ཕང་ཤིང་སྐྱེས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཕང་ཤིང་གཅིག་གིས་གཙོ་བྱས་པས། །[བོད་པ་?]གཅིག་དང་མཐུན་པར་ཤོག །སྨན་ཆུང་བུ་མོའི་ཕྱག་ལ་སྤྲོད། །[གད་ཟས་བདག་ལུ་འགྱུར་བ་?]མི་བཏུབ་མེད། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །སྐུ་འཁྲུངས་པ་བོད་གར་གཡུས་ལས་འཁྲུངས། །བོད་བསམ་སྦྱོར་[ལས་ཚད་?]ལྷོ་ལུ་བཏང་། །ལྷོ་དད་དཀར་ཅན་གྱིས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཁོ་ག་དང་ལྷོ་ལུ་བྱོནམ་ལས། །སྐྱེས་ཕོ་ཐོག་གནམ་ལ་ཤིང་གཅིག་སྐྱེས། །བཟའ་མོ་འོག་ཐོག་གནམ་ལ་འདྲེ་གཅིག་སྐྱེས། །ནུ་མ་འཕུར་ཤེས་བརྡར་ཤེས་རུང་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [ཤིང་འདེ་ཤིང་དེ་དང་མ་འཕྱད་པས། །ཨམ་ཧན་དྷར་དྲག་རྩི་རྒྱལ་མོ་གིས། །ཤིང་འདེ་ཤིང་ཤིང་དང་འཕྱད་ནུག །བརྡུང་མ་སྟོད་དང་ལེའུ་བ་བརྡུང་། །?]
 • དམ་ཆོས། Damcho
  [མ་ཚད་ཚད་ལུ་ཁྱལ་གེ། །ཚད་དཀར་གདངས་མའི་ཀྱག་བཙུགས་གེ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྔོན་གུར་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་སྤྲུལ། །འདི་མཇུག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རྫོང་མང་གཡུ་དེ་མིའི་ལས་འཕྲོ། །ག་དེ་སྦེ་རང་གྲུབ་ཨིན་ན། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །དེ་དཀར་ཉི་མའི་ཤར་ལུ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཤར་གྱི་འདྲེ་ཚུ་དམ་ལ་བཏགས། །ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །དེ་དཀར་ཉི་མའི་ནུབ་ལུ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ནུབ་ཀྱི་འདྲེ་ཚུ་དམ་ལ་བཏགས། །ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །དེ་དཀར་ཉི་མའི་བྱང་ལུ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །བྱང་ཀྱི་འདྲེ་ཚུ་དམ་ལ་བཏགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །དེ་དཀར་ཉི་མའི་ལྷོ་ལུ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་ཀྱི་འདྲེ་ཚུ་དམ་ལ་བཏགས། །ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །དེ་ལས་དགུང་སངས་མཐོན་པོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གེ་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཁྲི་གདུགས་ཁྲིན་བྱ་ལེགས་པ་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། དེ་ལས་གང་སྟོད་མཐོན་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གང་གི་གང་སེང་དཀར་མོ་གིས། །མུ་མཐུར་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གང་སེང་གཡུ་རལ་ལེགས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། དེ་ལས་བྲག་སྟོད་མཐོན་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བྲག་དང་ཤཝ་གི་རྭ་བཅ་གིས། །མུ་མཐུཙམ་ལ་མུ་གེ་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཤཝ་གི་རྭ་བཅུ་ལེགས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། དེ་ལས་སྤང་ཤོས་མཐོན་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྤང་གི་ལྷ་ཡང་སྲས་མོ་གིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷ་ཡང་སྤུ་ཁ་ལེགས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། དེ་ལས་ནགས་སྟོད་མཐོན་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ནགས་ཀྱི་སྟག་མ་རིག་འཛིན་གྱིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟག་མ་རིས་མོ་ལེགས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། དེ་ལས་མཚོ་སྟོད་མཐོན་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཚོ་དང་གསེར་མི་ཉ་མོ་གིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གསེར་མི་ཧོ་ཁྲ་ལེགས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། དེ་ལས་དགོན་སངས་མཐོན་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho དགོན་དང་མཚན་ལྡན་ལྷ་མོ་གིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཚན་ལྡན་བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། དེ་ལས་རྫོང་ཆེན་ལྡེམ་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རྫོང་དང་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་གིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho དབང་ཆེན་ཀུ་བསད་ཆེ་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། དེ་ལས་བཙན་དཀར་ལྡེམ་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཙན་དང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མོ་གིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཚེ་རིང་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །དེ་ལས་གཞས་ར་སྡེ་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞས་དང་སྟག་ཤར་གཞོན་མོ་གིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟག་ཤར་གླུ་གཞས་མཁས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ལྷོ་འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །དེ་ལས་གཡུས་བཟང་སྡེ་མོ་བྱོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཡུས་དང་སྨིན་ཆུང་བུ་མོ་གིས། །མུ་མཐུ་ཙམ་ལ་མུ་གུར་སྐྱེད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བདག་གར་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཞུགས་གར་ཙམ་ལ་བཞུགས་ཙམ་གསོལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྨིན་ཆུང་བུ་ནོར་འཛོམས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི་གཡུལ་ལས། །ལྷ་རང་དབང་མོ་རྒྱལ་སྲས། །ཆང་ཕུད་བཞེས་མ་འབྱོན་ཤོག །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho འགོ་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡི་གཡུལ་ལས། །ཀླུ་ར་ཙུག་ནག་རིན་ཆེན། །ཆང་ཕུད་བཞེས་མ་འབྱོན་ཤོག །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བར་ཕྱོགས་བཙན་གྱི་གཡུལ་ལས། །སེང་ར་ཡ་མེད་སྤུན་བདུན། །ཆང་ཕུད་བཞེས་མ་འབྱོན་ཤོག །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཡ་ནུ་མེད་ཕུག་ལས་སྤྱན་དྲང་ནས། །རྟེན་རྫོགས་ལྷ་མིའི་དཀོན་མཆོག་མཆོད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཕར་ནུ་མིའི་ཕུག་ལས་སྤྱན་དྲང་མི། །མ་མོ་གསེར་གྱི་ལྷ་མོ་མཆོད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཕར་ཁོང་སྐྱེས་བསྒང་ལས་སྤྱན་དྲང་མི། །དམའ་ཨིབ་དགྲ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཕར་ནུ་མེད་ཕུག་ལས་སྤྱན་དྲང་མི། །གདུང་ངོ་བླ་མའི་མཆོད་མཆོག་ཁྱོད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མར་མགར་ས་ལྕགས་དཀར་ཐོག་ལས། །གོ་མོ་ལྕགས་ཀྱི་རས་བུ་ཁྱོད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཨ་པ་རྟེན་པའི་ཕོ་ལྷ་མཆོད། །ཨ་མ་རྟེན་པའི་མོ་ལྷ་མཆོད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཕོ་ལྷ་ཤེལ་དཀར་ནང་ལས་མཆོད། །མོ་ལྷ་དབྱུང་ཀ་ནང་ལས་མཆོད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཆོད་དོ་མཆོད་དོ་ལྷ་མཆོད་དོ། །སྦྲེན་ཏོ་སྦྲེན་ཏོ་ལྷ་སྦྲེན་ཏོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏིང་བཞེངས་ནང་། །རྫོང་སྤ་རོ་སྤེནམ་ལྷ་ཁང་བཞེངས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་བབས་རྡོ་བཏོན། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་མཇུག་རྡོ་བཏོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བར་ཕྱོགས་བཙན་ལས་རྒལ་རྡོ་བཏོན། །རྒྱལ་པོ་མི་འདྲ་གཞན་དཔའ་བོ་འདྲ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞན་དཔའ་བོ་མི་འདྲ་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །ཨ་དག་ཁམས་མ་སྙིང་དངོས་གཏེར་ཁ་བཙུགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཏི་རུ་བལ་ཏྲང་དངུལ་དངོས་འབུལ་བ་ཕུལ། །སྦུག་ནང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་དྲང་། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏིང་བཞེངས་ནང་། །རྫོང་སྤ་རོ་སྤེནམ་ལྷ་ཁང་བཞེངས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་བབས་རྡོ་བཏོན། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་མཇུག་རྡོ་བཏོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བར་ཕྱོགས་བཙན་ལས་རྒལ་རྡོ་བཏོན། །རྒྱལ་པོ་མི་འདྲ་གཞན་དཔའ་བོ་འདྲ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཨ་དག་ཁམས་མ་སྙིང་དངོས་གཏེར་ཁ་བཙུགས། །རྫོང་མ་རྫོང་ཅན་གྱི་འབུལ་བ་ཕུལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྦུག་ན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། །ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་དྲང་། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏིང་བཞེངས་ནང་། །བདེ་ཆེ་བ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་བཞེངས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་བབས་རྡོ་བཏོན། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་མཇུག་རྡོ་བཏོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བར་ཕྱོགས་བཙན་ལས་རྒལ་རྡོ་བཏོན། །རྒྱལ་པོ་མི་འདྲ་གཞན་དཔའ་བོ་འདྲ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞན་དཔའ་བོ་མི་འདྲ་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །ཁྲོ་ཆུ་གཙང་ཆུ་གཏེར་ཁ་བཙུགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཏི་རུ་བལ་ཏྲང་དངུལ་དངོས་འབུལ་བ་ཕུལ། །སྦུག་ན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་དྲང་་། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏིང་བཞེངས་ནང་། །བདེ་ཆེ་བ་དབང་འདུས་རྫོང་ཆེན་བཞེངས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་བབས་རྡོ་བཏོན། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་མཇུག་རྡོ་བཏོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བར་ཕྱོགས་བཙན་ལས་རྒལ་རྡོ་བཏོན། །རྒྱལ་པོ་མི་འདྲ་གཞན་དཔའ་བོ་འདྲ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞན་དཔའ་བོ་མི་འདྲ་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །རྫོང་མ་རྫོང་སྙིང་གི་འབུལ་བ་ཕུལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རྫོང་མ་རྫོང་སྙིང་གི་གཏེར་ཁ་བཙུགས། །སྦུག་ན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་དྲང་་། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏིང་བཞེངས་ནང་། །བདེ་ཆེ་བ་སྤུན་ཐང་རྫོང་ཆེན་བཞེངས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་བབས་རྡོ་བཏོན། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་མཇུག་རྡོ་བཏོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བར་ཕྱོགས་བཙན་ལས་རྒལ་རྡོ་བཏོན། །རྒྱལ་པོ་མི་འདྲ་གཞན་དཔའ་བོ་འདྲ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞན་དཔའ་བོ་མི་འདྲ་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །ཆུམ་འབྲུ་དཀར་སྙིང་གི་འབུལ་བ་ཕུལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རྫོང་མ་རྫོང་སྙིང་གི་གཏེར་ཁ་བཙུགས། །སྦུག་ན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་དྲང་་། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏིང་བཞེངས་ནང་། །བདེ་ཆེ་བ་མགར་ས་རྫོང་ཆེན་བཞེངས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་བབས་རྡོ་བཏོན། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་མཇུག་རྡོ་བཏོན། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བར་ཕྱོགས་བཙན་ལས་རྒལ་རྡོ་བཏོན། །རྒྱལ་པོ་མི་འདྲ་གཞན་དཔའ་བོ་འདྲ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞན་དཔའ་བོ་མི་འདྲ་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །རྫོང་ཆགས་པའི་སྙིང་གི་འབུལ་བ་ཕུལ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཤར་ཤར་མང་གི་སྙིང་ཁ་གཏེར་ཁ་བཙུགས། །སྦུག་ན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་དྲང་་། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho དགུང་སངས་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །དགུང་དང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །ཁྲི་གདུགས་ཐོན་བྱ་ལེགས་པས།
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གང་སྟོད་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །གང་དང་མདངས་སེང་དཀར་མོ། །མདངས་སེང་གཡུ་རལ་ལེགས་པས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བྲག་སྟོད་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །བྲག་དང་ཤཝ་གི་རབ་བཅུ། །ཤཝ་གི་སྤུ་ཁ་ལེགས་པས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho སྤང་ཤོས་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །སྤང་དང་ལྷ་ཡ་སྲས་མོ། །ལྷ་ཡ་སྤུ་ཁ་ལེགས་པས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ནགས་སྟོད་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །ནགས་དང་སྟག་མ་རིག་འཛིན། །སྟག་མ་རིས་མོ་ལེགས་པས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho མཚོ་སྟོད་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །མཚོ་དང་གསེར་མི་ཉ་མོ། །གསེར་མི་ཧོ་ཁྲ་ལེགས་པས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho དགོན་སངས་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །དགོན་དང་མཚན་ལྡན་བླ་མ། །མཚན་ལྡན་བྱིན་རླབས་ཆེ་བས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho རྫོང་ཆེན་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །རྫོང་དང་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ། །དབང་ཆེན་སྐུ་བསད་ཆེ་བས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཙན་དཀར་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །བཙན་དང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ། །ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཚེ་རིང་བས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཞས་ར་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །གཞས་དང་སྟག་ཤར་གཞོན་མ། །སྟག་ཤར་གླུ་གཞས་མཁས་པས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཟེརཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཡུས་བཟང་འདི་ལུ་ཡོད་པ། །གཡུས་དང་སྨིན་ཆུང་བུ་མོ། །སྨིན་ཆུང་བུ་ནོར་འཛོམས་མས། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཀྲ་ཤིས་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཡོད། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཞག་ཡོད་དོ་མཚམས་ཅིག་བཞག་ཡོད་དོ། །ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གའུ། །བལ་དང་སྤག་ཀོ་བཞག་ཡོད་དོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གའུ། །རྫོང་གསར་བའི་སྦུག་ལུ་བཞག་ཡོད་དོ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho བཞག་ཡོད་དོ་མཚམས་ཅིག་བཞག་ཡོད་དོ། །སྨིན་ཆུང་བུ་མོའི་དགའཝ། །
 • དམ་ཆོས། Damcho གཡུ་བྱུས་རུ་མུ་ཏིག་བཞག་ཡོད་དོ། །ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས་་་་་། །
 • དམ་ཆོས། Damcho འ་ནཱི་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། །