Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
32 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Key vocabulary from "Altitude Sickness" is pronounced clearly for the language learner.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཀ།
    ཨ་ནི་ཨོའོ་ལ་མཐོ་པོ་དེ་འདྲས་ལ་སླེབས་པ་རེད་པ།ཨ་ནི་མགོ་རྒྱའུ་ན།ཨ་ནི་ཡང་གང་ཙམ་སོང་ནས་ཨ་ནི་ག་རོ་༼གང་ཙམ་༽ཡར་སླེབས་དང་ཨ་ནི་མགོ་ཡུར་འཁོར།ཨེ་འདྲས་ཟེར་ག་རེ་རེད།ཅིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག་ཨ་ནི་ཡང་མཐོ་པོ་ག་རོ་༼གང་ཙམ་༽སླེབས་དུས་བང་༼བྲང་༽ཁོག་བསྡམས་བྱས་འདུག་ཟེར།བང་༼བྲང་༽ཁོག་བསྡམས་བྱས།ཨ་ནི་དེ་ནས་ཡང་གང་ཙམ་སོང་ནས་ཡང་སོ་སོ་ག་རོ་འདྲ་ཅིག་ཕྱིན་ན་སྐྱུག་ག་ཡོང་གི་འདུག་ག་རྦད་དེ།ཨེ་འདྲས་ཟེར་སྐྱུག་བྱས།ཧའ།དབུགས་ཅི་དག་བཏང་མི་ཐུབ་པ་བྱས།ཨའ་ལས།ལས་སེ།
    a ni o'o la mtho po de 'dras la slebs pa red pa/a ni mgo rgya'u na/a ni yang gang tsam song nas a ni ga ro (gang tsam )yar slebs dang a ni mgo yur 'khor/e 'dras zer ga re red/cig byed kyi 'dug ga a ni yang mtho po ga ro (gang tsam )slebs dus bang (brang )khog bsdams byas 'dug zer/bang (brang )khog bsdams byas/a ni de nas yang gang tsam song nas yang so so ga ro 'dra cig phyin na skyug ga yong gi 'dug ga rbad de/e 'dras zer skyug byas/ha'/dbugs ci dag btang mi thub pa byas/a' las/las se/