Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
3 min 46 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

People discuss altitude sickness and the associated symptoms. They discuss how altitude sickness can cause vomiting/nausea, headache, an inability to sleep, trouble with breathing, fatigue, and dizziness. They also discuss what can be done about it, including consuming water and using an oxygen inhaler.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀ།
  ཨེམ་ཇེ་དབང་འདུས་ལགས།
  em je dbang 'dus lags/
 • ཀ།
  ལགས་ཨའོ།
  lags a'o/
 • ཀ།
  ང་དེ་རིང་འདི་ག་རེ་རེད།ས་ཆ་མཐོ་པོར་སླེབས་ཙང་བྱས་པ་འདྲ།མགོ་བོའི་ན་ཉན་འདྲ་ཅིག་སྐྱུག་མེར་ལངས་ཉན་འདྲ་ཅིག་བང་གོག་བསྡམས་ཉན་འདྲ་ཅིག་སྐྱུག་ཀ་ཡོང་ཉན་འདྲ་ཅིག་བྱེད་གི་ཨ་ནི་ག་རེ་འདྲ་ཅིག་བྱས་ན་དགའ་གི་ཡོད་ན།ཐབས་ཤེས་འདྲ་ཅིག་
  nga de ring 'di ga re red/sa cha mtho por slebs tsang byas pa 'dra/mgo bo'i na nyan 'dra cig skyug mer langs nyan 'dra cig bang gog bsdams nyan 'dra cig skyug ka yong nyan 'dra cig byed gi a ni ga re 'dra cig byas na dga' gi yod na/thabs shes 'dra cig
 • ཀ།
  ད་སྤྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ན།ང་རང་ཚོས་འདིར་ལ་དུག་ཟེར་གྱི་རེད་པ།ས་ཆ་མཐོ་པོའི་གང་ལ་ལ་དུག་ཟེར་གྱི་རེད་དང་།ད་ལ་དུག་དེ་ག་རེ་ཟེར་ན་སྤྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ན་གཟུགས་པོ།ཨོང་སྐྱོ་པོ་ཡོད་པ་འདྲ་དེ་ཚོ་གང་ག་ཡའ་གནས་ཚུལ་དེ་ཡོའོ་རེད།ཨོང་།ད་འདི་ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་ཟེར་གའི་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས།ཨོང་དཔེར་ན་ད་ང་རང་ཚོས་མཐོ་པོ་དེ་འདྲས་གང་ལ་ཐད་དུས་གང་ནས་ཕྱུར་སྐམ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་མཆོད།ཨོང་དེ་མིན་སྐྱུར་མོའི་རིགས་དེ་ག་རེ་ཡོད་ནའི་དེ་འདྲས་ཏིག་ཙམ་མཆོད།ཨ་ནི་ངལ་གསོ་མང་ཙམ་སྐྱོན།ད་ད་དུང་དེང་སང་ཨ་ནི་གསར་པ་འདོན་པའི་སྨན་ཅིག་བཏུང་བྱའི་སྨན་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  da spyir btang byas pa yin na/nga rang tshos 'dir la dug zer gyi red pa/sa cha mtho po'i gang la la dug zer gyi red dang /da la dug de ga re zer na spyir btang byas pa yin na gzugs po/ong skyo po yod pa 'dra de tsho gang ga ya' gnas tshul de yo'o red/ong /da 'di thabs shes gzhan dag zer ga'i yo'o ma red lags/ong dper na da nga rang tshos mtho po de 'dras gang la thad dus gang nas phyur skam 'dra po de 'dras mchod/ong de min skyur mo'i rigs de ga re yod na'i de 'dras tig tsam mchod/a ni ngal gso mang tsam skyon/da da dung deng sang a ni gsar pa 'don pa'i sman cig btung bya'i sman cig yo'o red/
 • ཀ།
  ལོའོ་སོ།ག་རེ་ཡོད་ན།
  lo'o so/ga re yod na/
 • ཀ།
  ད་སྨན་དང་ང་རང་ཚོ་ཨ་ནི་སྐྱེམ་དང་ད་སྦྲགས་གཅིག་འདྲ་པོ་ཅིག་རེད་ད།ད་འདི་ག་རེ་ཟེར་སོང་ན།སོ་ལོ་དམར་པོ་ཟེར་འདི་རེད།སོ་ལོ་དམར་པོ་འདི་མཆོད་དང་ཨ་ནི།འདིས་ག་རེ་ཟེར་ན།ང་རང་ཚོའི་མཁའ་རླུང་གི་ཨ་ནི་གསར་རྗེས་བྱེད་ཡས་དེའི་ཡ་ཨ་ནི་གཟུགས་པོའི་གསར་རྗེས་བྱེད་ཡས་དེར་ཕན་ཐོགས་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།འདི་མཆོད་པ་ཡིན་ན།དབུ་སྙུང་ཡས་དང་ཨོའོ་ལ་དུག་ཕོག་པ་དེ་ཚོར་ཡ་ཕན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།
  da sman dang nga rang tsho a ni skyem dang da sbrags gcig 'dra po cig red da/da 'di ga re zer song na/so lo dmar po zer 'di red/so lo dmar po 'di mchod dang a ni/'dis ga re zer na/nga rang tsho'i mkha' rlung gi a ni gsar rjes byed yas de'i ya a ni gzugs po'i gsar rjes byed yas der phan thogs zhe drag yo'o red/'di mchod pa yin na/dbu snyung yas dang o'o la dug phog pa de tshor ya phan po zhe drag yo'o red/
 • ཀ།
  ལོའོ་སོ།
  lo'o so/
 • ཀ།
  ཨ་ནི།ཨོའོ་།སྐྱུག་མེར་ལངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  a ni/o'o /skyug mer langs kyi yo'o red pa/
 • ཀ།
  ཨོང་།སྐྱུག་མེར་ལངས་ཀྱིས།
  ong /skyug mer langs kyis/
 • ཀ།
  གཅིག་པ་རེད།ད་ང་རང་ཚོས་བོད་ལ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་གིས་རི་བསྐོར་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་ལ་ཐད་བྱེད་དུས་དེ་འདྲས།ཨོའོ།མ་ཙང་༼མ་གཞི་༽ནས་མང་ཆེ་བ་འདི་རྒན་འཁོགས་ལ་འདི།ན་ཚ་འདི་ལ་དུག་བརྒྱབ་ཡས་འདི་མང་པོ་ཡོའོ་རེད།ད་གཞོན་ནུའུར་དེ་མང་པོ་སྟེ་ཡོའོ་མ་རེད་དེའི།ད་རེ་གཉིས་ཙམ་ཡོའོ་རེད།དེ་ཚོ་གང་།གང་ག་ལོག་གོ་ཟེར་ནའི་ང་རང་ཚོ་ལ་དུག་གི་རྟགས་ཅིག་རེད།ནད་རྟགས་ཅིག་རེད།ལ་དུག་ཕོག་ཡས་ནད་རྟགས་ཅིག་རེད།ད་དེ་ཚོའི་འགྲས་ག་རེ་ཟེར་ན།ཨོང་།ཧོབ་དེ་ཡའ་རི་དང་ཅི་དག་ག་རེ་ཡིན་ནའི་ས་ཆ་མཐོ་པོར་ཡའ་འཛེགས་གནང་དུས་ཨ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཨ་ནི་མགྱོགས་པོ་དང་དེ་འདྲས་ཨ་ནི་མྱུར་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་རྒྱུ་ཡོའོ་མ་རེད།ག་ལེར་ག་ལེར་ཐད་དགོས་རེད།ཨ་ནི་འདི་བྱུང་ན་ནི།ད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སོན་ལ་ཕུག་གི་ཁ་ལག་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་བརྔོས་བཞག་པ་དེ་འདྲས་བསྣམས་ཀྱི་འདུག་གང་ད་འདི་ག་རེ་ཟེར་ན།ཁོ་གཅིག་ག་རེ་ཟགས་སྐྱུར་མོ་བྱས།གཅིག་ཨོང་ཁོ་དེའི་ཕན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ད་ག་རེ་ཟགས།སྒྱུག་མེར་ལངས་ཡས་བཟོ་འདྲ་དེ་འདྲས།ཨོང་།ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཏིག་ཙམ་ཏིག་ཙམ་མཆོད་གནང་དང་།
  gcig pa red/da nga rang tshos bod la yin na mang che ba gis ri bskor 'dra po de 'dras la thad byed dus de 'dras/o'o/ma tsang (ma gzhi )nas mang che ba 'di rgan 'khogs la 'di/na tsha 'di la dug brgyab yas 'di mang po yo'o red/da gzhon nu'ur de mang po ste yo'o ma red de'i/da re gnyis tsam yo'o red/de tsho gang /gang ga log go zer na'i nga rang tsho la dug gi rtags cig red/nad rtags cig red/la dug phog yas nad rtags cig red/da de tsho'i 'gras ga re zer na/ong /hob de ya' ri dang ci dag ga re yin na'i sa cha mtho por ya' 'dzegs gnang dus a ni ha cang gi a ni mgyogs po dang de 'dras a ni myur po zhe drag gnang rgyu yo'o ma red/ga ler ga ler thad dgos red/a ni 'di byung na ni/da kha shas kyis son la phug gi kha lag 'dra po de 'dras brngos bzhag pa de 'dras bsnams kyi 'dug gang da 'di ga re zer na/kho gcig ga re zags skyur mo byas/gcig ong kho de'i phan gyi yo'o red da ga re zags/sgyug mer langs yas bzo 'dra de 'dras/ong /o'o de 'dras tig tsam tig tsam mchod gnang dang /
 • ཀ།
  བྱས་ན་ཕྱུར་ར་འབང་ནའི་འགྲིག་གི་རེད།རེད་པ།
  byas na phyur ra 'bang na'i 'grig gi red/red pa/
 • ཀ།
  ཨོའོ་འགྲིག་གི་རེད།ཕྱུར་ར་སྐྱུར་མོ་འབང་ན་ལའི་ཕན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།ཨ་ནི་གཙོ་བོ་འདི་ངལ་གསོ་མང་ཙམ་སྐྱོན་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ད།ངལ་གསོ་མང་ཙམ་སྐྱོན་པ་ཡིན་ན་ཀོ་ག་ལེར་ག་ལེར་བྱས་ནས་མར་འཇག་འགྲོ་གི་རེད་ཨོང་།
  o'o 'grig gi red/phyur ra skyur mo 'bang na la'i phan po zhe drag yo'o red/a ni gtso bo 'di ngal gso mang tsam skyon dgos kyi yo'o red da/ngal gso mang tsam skyon pa yin na ko ga ler ga ler byas nas mar 'jag 'gro gi red ong /
 • ཀ།
  ཨ་ནི་འདི་ག་རེ་ཟགས།དེང་སང་མི་དབུགས་ཤིག་མཐུང་གི་འདུག་གང་།ཨེ་འདྲས་ཟེ།
  a ni 'di ga re zags/deng sang mi dbugs shig mthung gi 'dug gang /e 'dras ze/
 • ཀ།
  ཨོང་།དབུགས་རྔུབ་ཡས་དེ་རེད་པ།
  ong /dbugs rngub yas de red pa/
 • ཀ།
  དབུགས་རྔུབ་ཡས་དེ་རྔུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་པས།
  dbugs rngub yas de rngub na yag po yo'o red pas/
 • ཀ།
  ཨོང་།དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།ད་འདི་དེང་སང་ག་རེ་ཟེར་ན།དེ་གནང་པ་ཡིན་ན་ད་སྨན་ཁང་རང་ལ་ཡ་ཕེབས་བྱས་དེ་འདྲས་གནང་ན་མ་གཏོགས་ཡང་དེ་འདྲས་མཐོ་པོའི་གང་ལ་ཡ་ང་རང་ཚོའི་དེ་འདྲས་རྔས་མགོའི་ནང་ལ་བླུགས་བཞག་པ་དེ་འདྲས་འདུག་གང་ལགས།ཨོའོ་དེ་འདྲས་བསྣམས་བྱས་ཐད་བྱས་ཡ་གེའི་གང་ལ་ཡ་བསྣམས་པ་ཡིན་ན་ཡང་སྙུང་པ་དེ་གར་ལམ་སང་དེ་གར་དེ་རྔུབ་གནང་དང་ཡང་གསང་དེ་འགྲོ་གི་རེད།
  ong /de yag po zhe drag yo'o red/da 'di deng sang ga re zer na/de gnang pa yin na da sman khang rang la ya phebs byas de 'dras gnang na ma gtogs yang de 'dras mtho po'i gang la ya nga rang tsho'i de 'dras rngas mgo'i nang la blugs bzhag pa de 'dras 'dug gang lags/o'o de 'dras bsnams byas thad byas ya ge'i gang la ya bsnams pa yin na yang snyung pa de gar lam sang de gar de rngub gnang dang yang gsang de 'gro gi red/
 • ཀ།
  ཨོའོ་ཟེར་གྱི་འདུག་གང་།
  o'o zer gyi 'dug gang /
 • ཀ།
  ཨོང་ལགས།ད་ག་རེད།
  ong lags/da ga red/
 • ཀ།
  ཕན་ཉན་འདྲ་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གང་།
  phan nyan 'dra cig byed kyi 'dug gang /
 • ཀ།
  ཨོའོ་དེ་འདྲས་རེད།ཨོའོ་འདུག་ཟེར་གནང་དང་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད།
  o'o de 'dras red/o'o 'dug zer gnang dang yag po yo'o red/