Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
1 min 25 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A couple talk about different kinds of allergies.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀ།
  ད་གཟིགས་དང་འདེའི།
  da gzigs dang 'de'i/
 • ཀ།
  ཨོའོ་ཙི།ག་རེ་བྱས་པ་རེད་པས་དབང་འདུས་ལགས།
  o'o tsi/ga re byas pa red pas dbang 'dus lags/
 • ཀ།
  ཁ་སང་སྦྲང་ནོར་བུས་ཕྱི་ལོག་ནས་སོ་བརྒྱབ་བྱས།
  kha sang sbrang nor bus phyi log nas so brgyab byas/
 • ཀ།
  ཨོའོ་ད་ཞེ་པོ་ཅིག་བསྐྲངས་ཤག་
  o'o da zhe po cig bskrangs shag
 • ཀ།
  ད་ང་འདི་དེའི་སྔོན་ནས་ད་ག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།འདི་སྡུག་ཅག་ཞེ་པོ་འདུག་ད།ད་བསྐྲངས་ཡོང་གི་འདུག་གང་།བསྐྲངས་བྱས་བདེ་པོ་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག་ཡར་ལག་པ་འབོས་ཡོང་བྱས།བསྐྲངས་ཡོང་གི་འདུག།
  da nga 'di de'i sngon nas da ga byed kyi yod/'di sdug cag zhe po 'dug da/da bskrangs yong gi 'dug gang /bskrangs byas bde po khyon nas mi 'dug yar lag pa 'bos yong byas/bskrangs yong gi 'dug/
 • ཀ།
  ད་ངའི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་བྱས།ང་ནི་སྡུག་པ་ཅིག་ལ་ཕྱི་ལོག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད་པ།མེ་ཏོག་མེ་ཏོག་བྱས་དེ་ནས་རྩ་གཅིག་འདུག་གང་།སྣ་ཁུང་སྣ་ཆུ་ཅིག་འདོན།མིག་འདི་འགས་འདི་ཅིག་ཚ།ཨཱོ་ད་ཞོ་འདུག་གང་།ཞོ་དང་འོ་མ་མཐུང་དང་ནི་ཨཱོ་ད་ཡང་ཡའི་གྲོད་ཁོག་མ་བདེ་པ།ཨོའོ་ཙི།ད་ཁ་སང་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པས་ནི་ཁོ་ཆིན་རྨི་སུ་༼སྨན་རིགས་ཤིག་༽ཟགས་མ་རེད་པས།ཁོ་བརྒྱབ།ཡང་ཡའི་འདི་མ་འཁྲོས་པ་བྱས།ཨོའོ་ད་ངའི་མ་འཁྲོས་པ་མང་ག་ལ་བྱེད་ཉན་མེད།ད་དུང་ག་རེ་ཟགས་སྨན་གཅིག་མེད་པས།ག་རེ་ཟགས་མི་ཕྱི་རྒྱལ་སྨན་རེད་ག་རེ་རེད།ཨ་སེ་པི་ལིན་༼སྨན་རིགས་ཤིག་༽ཟགས་མ་རེད་པས།ཨོའོ་ད་འདིའི་གཅིག་ཡའི་འཁྲོས་ཀྱི་མེད།ངའ།ད་ཁྱེད་རང་འདི་ཞ་དག་ད་སྨན་ཁང་ལ་ཐད་ན་མ་བཞིན།
  da nga'i byed kyi yod byas/nga ni sdug pa cig la phyi log la phyin pa red pa/me tog me tog byas de nas rtsa gcig 'dug gang /sna khung sna chu cig 'don/mig 'di 'gas 'di cig tsha/Ao da zho 'dug gang /zho dang 'o ma mthung dang ni Ao da yang ya'i grod khog ma bde pa/o'o tsi/da kha sang sman khang la phyin pa yin pas ni kho chin rmi su (sman rigs shig )zags ma red pas/kho brgyab/yang ya'i 'di ma 'khros pa byas/o'o da nga'i ma 'khros pa mang ga la byed nyan med/da dung ga re zags sman gcig med pas/ga re zags mi phyi rgyal sman red ga re red/a se pi lin (sman rigs shig )zags ma red pas/o'o da 'di'i gcig ya'i 'khros kyi med/nga'/da khyed rang 'di zha dag da sman khang la thad na ma bzhin/
 • ཀ།
  ད་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་པ་ཡའི་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད།འདི་ལས་སླ་པོ་ལ་འཇག་གི་མི་འདུག་ལགས།དམར་པོ་ཆག་
  da sman khang la 'gro pa ya'i ga re byed dgos red/'di las sla po la 'jag gi mi 'dug lags/dmar po chag
 • ཀ།
  བྱས་ཙང་།སྨན་གྱིས་འཁྲོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་པ།
  byas tsang /sman gyis 'khros kyi yod kyi ma red pa/
 • ཀ།
  འོང་ཨོང་།འཁྲོས་ཀྱི་མ་རེད་ལགས།ངའི་ཁྱེད་རང་དང་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་རེད་ལགས།
  'ong ong /'khros kyi ma red lags/nga'i khyed rang dang 'dra po 'dra po red lags/
 • ཀ།
  བྱས་ཙང་ཨོའོ་ཁོ་རེ་དུས་ཚོད་འདྲ་ཅིག་གི་ཨེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གང་།
  byas tsang o'o kho re dus tshod 'dra cig gi e 'dras byed kyi 'dug gang /
 • ཀ།
  ད་ཁོ་རེ་རང་བཞིན་གྱི་མར་འཇག་ན་འཇག་པ་རེད་མ་གཏོགས།ད་འཕུར་འཕུར་འདྲ་བཏང་ཨ་ནི་ཞག་ཚི་འདྲ་ཅིག་བྱུགས་ཅིག་བྱས་ན་མ་གཏོགས།
  da kho re rang bzhin gyi mar 'jag na 'jag pa red ma gtogs/da 'phur 'phur 'dra btang a ni zhag tshi 'dra cig byugs cig byas na ma gtogs/
 • ཀ།
  བྱས་ཙང་།ཨེ་འདྲས་འདྲ་ཅིག་རེད་ཞག་
  byas tsang /e 'dras 'dra cig red zhag
 • ཀ།
  གཞན་ཐབས་ཤེས་མི་འདུག་
  gzhan thabs shes mi 'dug
 • ཀ།
  ཨེ་འདྲས་འདྲ་ཅིག་མིན་འགྲོ་རེད་པ།
  e 'dras 'dra cig min 'gro red pa/