Skip to main content Skip to search
08 Sep 2014
7 min 41 sec
Video Overview
Creators: 
Yeshey Wangchuk, Bradley Aaron, Namgay lhendup Wangchuk

Dorji Tshewang, an elderly from Tang Valley in Bumthang, shares the memories of his life as a farmer, providing insights into past agricultural practices, conflicts between villagers and the wild environment in that region. He talks about what kind of vegetables, fruits and cereals they used to grow. He tells us that in the past, when that valley was not so built-up, human-wildlife conflicts were not as rampant as today. 

 

༉  བུམ་ཐང་མདའ་ཟུར་ལས་ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གིས་ མདའ་ཟུར་ལུ་ཧེ་མ་ ལོ་ཐོག་འཚོ་སྐྱོང་ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་དོ་ཡོད་གའི་སྐོར་ལས་བཤད་མི་ནང་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ ཨེན་རྡོག་དང་ལ་ཕུག་ ཀེ་བ་དང་བྱཱོ་ ཀར་དང་ནག་ཚུ་བཏབ་སྟེ་ ལ་ཕུག་དང་ཨེན་རྡོག་འདི་ཚུ་སྐམ་སྟེ་དགུན་གྱི་དོན་ལུ་བཞག་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པར་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་འབད་དོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ནི་མིན་འདུག་ བྱཱོ་ལཱ་འདི་ ཚར་གཅིག་ བཀོ་བཞག་ར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ཨ་ཙི་རེ་བཏབ་ནི་ཡོདཔ་ད་ ད་འདི་ ཨ་རིང་ཡང་རྐྱབ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ལྷོདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ལོ་ཐོག་བསྲུང་པར་ཡང་འགྱོ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ ཁྱིམ་སྲུང་མི་ཡང་མེད་པར་ ཁྱིམ་སྟོངམ་སྦེ་ཡང་ལུས་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ནཱ་ཨེན་རྡོག་ཅིག་ ལ་ཕུག་ཅིག་ དེ་ལས་ སྒོགཔ་སྐྱ་སྒོགཔ་ཅིག་ ཨ་ཙི་རེ་བཙུགས་འོང་ ང་བཅས་ར་ཨ་ཙི་རེ་ཟ་ནི་ཅིག་ In the olden days we would plant a little turnip, radish, garlic and some onion for our own consumption.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དེ་ལས་ ཀེ་བ་ཟླཝ་དང་པའི་ནང་ ལྡུམ་ར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ འབུར་འབུར་བཟོ་ཡི་བཟོ་ཡི་ ཨ་ཙི་རེ་མ་གཏོགས་མི་བཙུགས་ལགས་ ཏ་ཧུང་པ་ཚུ་གིས་ མངམ་འབད་བཙུགས་འོང་ In the first month of the year, a few potatoes would be cultivated [here in Tang]. Tahungpas, they used to plant more.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དེ་མིན་པའི་ཨེན་རྡོག་དང་ ལ་ཕུག་ཅིག་རང་ཨིན་ལགས་ ཏེ་ཨེན་རྡོག་འདི་ཞིང་རེ་རེ་བཙུགས་འོང་ ལ་ཕུག་ཡང་ཞིང་རེ་རེ་བཙུགས་ཏེ་ དེ་ལས་ ལ་ཕུག་སྐམ་བཟོ་ ཨེན་རྡོག་ཡང་སྐམ་བཟོ་དགོཔ་བཟོ་ དེ་ལས་ ལོ་མ་འདི་ཚུ་བཤིགས་ཏེ་ དེ་ལས་ཐོད་བཟོ་སྟེ་ དེ་ལས་ཡར་རླུང་ཐོག་ལུ་དཔྱང་བཞག་སྟེ་ For turnip, the whole space was cultivated with turnip alongside the radish. Then the radishes and turnips were dried and the turnip leaves were hung in the wind.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དེ་ལས་དགུན་ [Speaker coughs] གླེབ་བཟོ་རུང་(རྫས་སྦྱོར་ཚུ་བླུགས་ཞིན་ན་ ལྟོ་འདམ་ཁོག་ཁོ་བཟོ་མི་འདི་ལུ་ བུམ་ཐང་པའི་ཁ་སྐད་དང་ ཁེངས་ཁའི་ནང་གླེབ་) ཚོདམ་བཟོ་རུང་ ཡར་གྱི་ལོ་མ་ཕབ་ཅི་ཕབ་ཅི་བཟོ་དགོ་ལགས་ In winter, when one would make porridge the dried turnip leaves were mixed into the porridge.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དེ་ལས་ ཕར་ཚུར་འགྱོ་རུང་ ཨེན་རྡོག་སྐམ་ཅིག་དང་ ལ་ཕུག་སྐམ་ དེ་ལས་ ལོ་མ་སྐོམ་ཅིག་མ་གཏོགས་འབག་ནི་ག་ནི་ཡང་མི་འོང་ལགས་ འ་ནེམ་ཅིག་རང་ འདི་ཡང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ཨིན་ཏེ་ད་རུང་ Even while traveling [in the winter] there was nothing to take other than dried radish, turnips and the dried turnip leaves. This was the situation.
 • ར ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ འདི་ཡང་མི་འོང་ ང་རྒད་པོ་རྒྱུགཔ་ད་ ང་བཅས་མདའ་ཟུར་ལུ་ གཞན་མི་འོང་ ཀེ་བ་ཨ་ཙི་རེ་དང་ ཨེན་རྡོག་ཨ་ཙི་རེ་འོང་ ང་རྒད་པོ་རྒྱུག་པའི་སྐབས་ ཡར་འགྱོཝ་ད་ཏ་ཧུང་པ་ཚུ་གིས་བྱིན་འོང་ ཨེན་རྡོག་དོ་ ཀེ་བ་དོ་ ལ་ཕུག་དོ་འབད་རོགས་ཀྱིས་བྱིན་འོང་ Sometimes they will not have this kind. In our Dazur there was a little turnip and potato. When I was a kid and I would go to Tahungpa, they used to give turnip and potatoes.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ཁྱིམ་ཚུན་ཚོད་སྐྱེལ་ཏེ་བྱིན་འོང་ རྒད་པོ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ རོགས་ཀྱིས་ ང་བཅས་སྟང་གི་མི་ཚུ་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན་ ད་ང་ར་རྒད་པོ་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་རང་ དེ་སྦེ་ཚོར་ལྟཝ་ད་ལུ་ ང་བཅས་སྟང་གི་མི་ཚུ་ཡང་ ས་ཀྲག་ཀྲ་ཙམ་ཅིག་ཡར་སོང་ནུག་ལགས་ Because I was the Gup, people would bring the things to our house. In the past, others considered residents of Tang to be good people. Then, after I resigned as Gup, from my observation I found Tang people were becoming harsh.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ཕར་བུམོ་ཆུང་ཀུ་འདི་ཚུ་ཡང་ ཁུ་གུ་བཀལ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ ཁོང་ར་རང་ཤེས་དོ་བཟུམ་ ཧེ་མ་གི་ཚུ་གིས་ དེ་སྦེ་མི་འབད་ལགས་ མི་རླབས་ལེགས་ཤོམ་ཙང་ཙ་ཨིན་ ཆུ་ཡང་ལེགས་ ད་ལྟོ་གི་མི་འདི་ཚུ་ བགོ་ལ་གི་བཏེགསཔ་མ་གཏོགས་ བཟོ་དང་ཕུ་ང་བཅས་ལས་ ཁམས་མཐོ་སུ་ཅིག་ཡར་སོང་ནུག་ད་ དེ་སྦེ་ལྟཝ་ད་Even small girls are acting as if they know everything. In the past people didn't act like this, all were good. Now when I look, people these days are concerned with their clothing and people are becoming more arrogant.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ད་ལྟོ་འབད་བ་ཅིན་ བཙུགསཔ་མས་ལགས་ ད་ང་བཅས་མདའ་ཟུར་ལུ་ ཨེ་མ་ ཀོ་པི་ མེ་ཏོག་ཀོ་པི་ དེ་ལས་ ཀེ་བ་འདི་ཞིང་ལས་བཅད་དེ་ དགུན་རིང་གི་རྒྱགས་རང་ཀེ་བ་ཨིན་པས་ལགས་ Now people are cultivating more. Here in Dazur people are cultivating chilli, cabbage, cauliflower and potato. Potato is the only crop during the winter.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ཀེ་བ་འབག་ཡི་འབག་ཡི་ ད་དགུན་རིང་གི་ ཆུམ་ བ་དམ་ ཚྭ་ག་ཅི་ཡང་ མར་ལས་ཡར་འབག་སྟེ་ ད་ནཱ་ལུ་ལཱ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ར་མི་འབད་ ནཱ་ཀར་ཡང་ཨ་ཙི་རེ་ཞིང་རེ་རེ་མ་གཏོགས་བཙུགས་ནི་མེད་ ནག་ཞིང་རེ་རེ་རྐྱངམ་ཅིག་ བྱཱོ་འདི་ཚར་གཅིག་འདི་ བཏབ་རང་མ་བཏབ་ད་ལོག་སྟེ་ ཞིང་རེ་ཙམ་བཏབ་མས་ལགས་ We have to carry potatoes down to the south and bring rice, peanuts and salt back. Now we don't have to do much work here. Here wheat cultivation is done in some portion of the land. Bitter buckwheat was not cultivated before but now they are cultivating it.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ད་ཚོད་བསྲ་གི་རིགས་འདི་ ང་བཅས་ར་སྲུང་ནི་གི་ཚ་ཁ་མི་ཚུད་པས་གོ་ལགས་ ང་བཅས་ནཱ་འདི་ ཧེ་མ་ཚལ་མ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་འབད་ནི་དེ་གིས་ཏེ་ སྤྱ་དཀར་དང་ རྒྱ་བ་རི་(རི་གླང་?) ཕགཔ་ དེ་ལས་ བྱི་ཐུར་འདི་ཚུ་གི་ལག་པར་ལས་མི་ཐོབ་ དེ་ལས་ ཕྱི་རུ་འབདཝ་ད་ཁྱིམ་འདི་ཚུ་སྟོངམ་ཨིན་ལགས་ Now we are not able to guard our crops. In the past our houses were close to the forest, and in the evening we were left with empty land because of langurs, wild pigs, porcupines and types of mountain goats. As people go outside to guard the crops the houses were left empty.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  སྲུང་པར་འགྱོ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ གླི་སྲུང་པར་ དང་ཕུ་གླི་ཡང་མེད་ ད་གླི་ཅིག་ཡང་ཡོད་ དེ་ལས་ ཀེ་བ་ཅིག་ཡོད་ དེ་ལས་ ཨ་རིང་གི་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྲུང་མི་གིས་ཁྱབ་མ་ཚུགས་པར་ ཁྱིམ་འདི་ཚུ་སྟོངམ་ ཁྱིམ་སྲུང་མི་ཡང་མེད་པའི་ལགས་ One had to go guard the crops; even the pears needed to be guarded. In the past there were no pears but now they are there. Pears, potatoes and terraced fields are not sufficient. Even there, there was no one left to guard the house.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ད་འདི་ག་ཅི་ཡང་བཙུགསཔ་མས་ བཙུགས་པ་ཅིན་འདི་ག་ནི་ཡང་ མ་འོང་ཟེརཝ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ ཨ་ཤོམ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཨ་ཤོམ་ཡང་ལེགས་པས་ དེ་འབདཝ་ད་ཨ་ཤོམ་ས་ཁར་བཙུགསཔ་ཅིག་ ཨོ་ལ་སྲུང་དགོ་པས་ Now people are cultivating varieties of crops--there is nothing which does not grow here. If maize is cultivated, even maize is growing but once maize is planted one has to guard against the crows.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དེ་ལས་ ད་འདི་ཀོང་པོ་(མོན་བྱཱ་)བཏབ་རུང་འོང་མས་ མ་འོང་པའི་ཟེརཝ་འདི་ ང་བཅས་ར་གིས་ བཙུགས་མ་བཙུགས་པའི་ཁྱད་པར་ཨིན་པས་ བཙུགས་པ་ཅིན་ང་བཅས་སྟང་ལུ་འདི་ ད་རོགས་ཡར་ཁ་ཐུག་ལུ་འདི་ ཨ་རིང་མེད་ལགས་ Then if we plant millet it also grows. The only difference is whether we plant it or not. If we plant it in Tang, it grows. In the upper part they don't have terraced fields.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ང་བཅས་མར་ཁ་ཐུག་ལུ་མ་གཏོགས་ ང་བཅས་ན་རུད་མན་ཆད་ལུ་ ཨ་རིང་ཡོད་ སྦས་ཟུར་ཡན་ཆད་ ཕོམ་གྲོང་ལུ་ཡང་ཨ་རིང་མེད་དོ་མས་ གཞན་ཁར་འདི་ ག་རའི་ནང་ཨ་རིང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ མཐའ་ས་ལུ་ཆུམ་འཚོལ་བར་ཡང་ འགྱོ་མི་དགོ་པས་ ཨེ་མ་འཚོལ་བར་ཡང་ འགྱོ་མི་དགོ་པས་ད་ It is in the lower part and in Narud who have terraced fields. Bazur and above Phomdrong do not have terraced fields but other parts do. Now one doesn't have to go to south in search of rice and chilli.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཨིན་ལགས་ དུས་ཅི་ཨེ་མ་རུལ་ཏེ་མ་བཏུབ་ཟེརཝ་མས་ གཞན་འདི་ཟའི་་་ན་ཧིང་ཞེ་ཧིང་འདི་ ཨེ་མནི་ཨེ་མ་ལེགས་ ད་ལྟོ་འདི་བྱཱ་ཡང་ མ་ལེགས་ནི་མ་འོང་ ད་ལོ་ལྔ་དྲུག་དེ་ཅིག་སོང་ཡི་ བྱཱ་ཡང་ལེགས་པས་ Now all are independent. This year the chillies were decayed but we had others. This year, last year, and the year before last, the products of crops were good. Now it has been about five to six years since the crops failed.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ག་ནི་ཡང་འོང་མས་ལགས་ མ་བཙུགསནི་མ་ཤེས་ བཙུགས་ཚད་གཅིགཔོ་འདི་ད་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་གིས་ རེད་ཀྱི་སོན་ཡང་འབག་འོང་མས་ མི་འདི་ཚུ་གིས་ བཏབ་ཡང་བཏབ་མས་ སྐྱེས་ཡང་སྐྱེསཝ་མས་ All crops grow here if we plant them. The Ministry of Agriculture is also providing us with [rice] paddy seeds, and people are successfully growing it.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ད་ཏེ་བཱ་ཟར་(ཁྲོམ་) ཅིག་མེད་པར་ཏེ་ རང་རང་ས་ཟ་ནི་ཅིག་འབདཝ་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་མེད་པར་དུམ་གྲ་ཅིག་ བཙོང་ནི་ཐོབ་པས་ ཁྲོམ་ཡོད་པ་ཅིན་འདི་ དེ་ལས་ བཙོང་ནི་གླི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བཙོང་ནི་ཐོནམ་མས་ལགས་ There is no market and we grow for our own needs. If there is a market there are many things that we could sell there, starting with pears.
 • ཌོག་ཊར་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་
  དང་ཕུ་ཏེ་འབྲུ་སྣ་ག་ཅི་རང་ བཏབ་ནི་ཡོག་ག་དང་ དང་ཕུ་སེམས་ཅན་གྱིས་ གནོད་པ་མི་བཀལ་བས་ག་ད་ལྟོ་བཟུམ་ཅིག་ In olden days what crops were grown? In the past did the wild animals destory the crops like that of today?
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དང་ཕུ་བཏབ་ནི་འདི་ལོ་ཐོག་འབད་རུང་ བྱཱོ་རྒྱ་རེད་ཅིག་ ཀར་ནག་ཅིག་ ཡུངས་དཀར་ཅིག་ དེམ་ཅིག་རང་ཨིན་པས་ལགས་ རྒྱ་རེད་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་རེད་བསྡུ་ཞིན་ན་ ཡུངས་དཀར་བཏབ་དགོ་ In the past crops like bitter buckwheat, buckwheat, wheat, barley and mustard were grown. After planting and collecting the buckwheat, mustard was planted.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ཡུངས་དཀར་ལོ་གཅིག་ནང་ ཚར་རེ་མ་གཏོགས་མི་འཚོ་ ད་ཡུངས་དཀར་ཡང་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ཚར་གཉིས་རེ་བཏབ་མས་ དེ་ལས་ སེམས་ཅན་ཡང་ འོང་ནི་དེ་འོང་ དེ་སྦེ་ར་འདི་ འོང་ནི་མེད་ལགས་ ཤཝ་འོང་པའི་ལོ་ བྱི་ཐུར་འོང་པའི་ལོ་ཟེར་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་གཅིག་ཕགཔ་རེ་རེ་འོང་དོ་འོང་ Mustard would ripen only once a year. Now mustard is planted twice a year and while wild animals do come, it is not that much. Sometimes the wild animals like deer, porcupine and wild boar may come.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དེ་ལས་ དོམ་འབདན་སྲུང་དགོ་ བྱཱོ་རྒྱ་རེད་ནང་དོམ་འབདན་དང་ཕུ་ལས་འོང་ ད་དོམ་ནེ་རང་མི་འོང་པས་ལགས་ ཨ་ཙི་རེ་འོང་མས་ ང་བཅས་ཚལ་མ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཡོད་ཡོད་ཟེརཝ་སླབ་མས་ But we have to guard from bears. From the past there use to be bears in the bitter buckwheat and wheat. Now there are not as many for most people, but those who live close to the forest say there are bears.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  གཞན་ཁར་འདི་ དོམ་ཡང་མི་འོང་མས་ དེ་འབདཝ་ད་ཕགཔ་དང་ ་་་དེ་ལས་ཀེ་བ་འདི་ཚུ་ བྱི་ཐུར་གྱིས་སློང་སྟེ་མི་བཞག་པས་ དེ་ལས་ ཤཝ་གིས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ ཤཝ་ལྟས་ངན་ ཀ་ཤ་འདི་ཚུ་གིས་ཏེ་ སྲུང་མི་ཚུགས་པས་ཏེ་ In other parts there may not be any bears but wild boars and porcupine damage all the potatoes. Oh my god, the deer and reindeer are uncontrollable.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  གཞན་འདི་སྤང་ལས་འདི་ བཙུགས་པ་ཅིན་ག་ནི་ཡང་འོང་མས་ སྲུང་མི་འབདན་མི་ལངས་པས་ད་ གཞན་འདི་ཐོག་འདི་ དང་ཕུ་དང་ཕྱེདཔ་ད་ཐོག་ཡང་ ལོག་ལྟབ་གསུམ་ལྟབ་བཙུགསཔ་མས་ If we plant in the fields, it grows but it is not sufficient to guard the field. Regarding crops, compared to the past the crops are grown better.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  ད་འདི་ཀེ་བ་བཙུགས་སར་ཀེ་བ་བཙུགས་ཞིན་ན་ ལོག་སྟེ་ཞིང་རྨོ་སྟེ་ ད་རུང་ རྒྱ་རེད་བཏབ་མས་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ཐོག་ ༢ བསྡུཝ་མས་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་གཅིག་ན་ཐོག་གཅིག་རང་ Now potatoes are planted in the same land. Once they [harvest them], they plough the land and plant the buckwheat so that two different crops are collected in a year. In the past only one crop was collected.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  [ ] འ་ལག་འུ་ལག་མང་སྟེ་ འུ་ལག་མང་ནི་དེ་གིས་ ཁྱིམ་ན་ནང་གི་ཨ་མ་གཅིག་གུ་ཐུག་སྟེ་ དེ་སྦེ་སྲུང་དགོཔ་མེད་ བྱཱོ་རྒྱ་རེད་ནང་དོམ་ཅིག་སྲུང་དགོ་ Because of the woola (labor contribution to the community) only housewives are in the house to guard the crops. Bitter buckwheat and buckwheat are guarded from the bears.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དོམ་ཡང་ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་ལུ་མི་འོང་ ཨ་ནི་ཚལ་མ་གི་སྦུག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་དོམ་སྲུང་དགོ་ གཞན་ཕགཔ་ཡང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རེ་རེ་འདུག་ཟེར་ སླབ་མ་གཏོགས་ དེ་སྦེ་འོང་ནི་མེད་ ད་འདི་ཕགཔ་ཡང་རུ་ཁག་སྦེ་འོང་མས་ལགས་ Bears do not visit all parts of the field, they only go to the middle so we have to guard there. Wild boars are said to be there but they do not come.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དོམ་ཡང་འོང་མས་ལགས་ ཤཝ་ཡང་རུ་ཁག་སྦེ་འོང་མས་ལགས་ ད་འདི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་མ་གི་གླི་འདི་ཚུ་ཡང་ དོམ་གྱིས་བཞག་་མི་བཏུབ་པས་ ལྡུམ་རའི་ནང་གི་གླི་འདི་ཚུ་ཡང་ དོམ་ལས་སྲུང་སྟེ་ཨིན་རོགས་ Bears are coming and the deer are also coming in groups. Now the bears are not leaving the pears in the field that is next to our house.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  དེ་ལས་ ཨ་ཙི་རེ་ཕར་དང་ཚུར་ཡོད་མི་ རྒྱ་རེད་འདི་ཚུ་ ཀ་ཤ་དང་ རྒྱ་བ་རི་འདི་ཚུ་ལས་སྲུང་སྟེ་ བྱཱ་འདི་ཚུ་ཉིན་མ་འདིནི་ བྱ་ལས་སྲུང་སྟེ་ཨའུ་ ཕྱི་རུ་ཕགཔ་སྲུང་སྟེ་ Then the little buckwheat which is planted here and they need to be guarded from the deer and a type of mountain goat.
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་
  འ་ནི་འབད་ཨིན་པས་ལགས་ད་་་ད། This is how it is.