Skip to main content Skip to search
25 Aug 2018
10 min 29 sec
Video Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk

Ngawang Jampel of Tang Gewog (county) in Bumthang district gives an account on the Holy Cave of Longchenpa and Ogyencholing village. The cave was said to be blessed by Longchenpa, a Tibetan master living in Bhutan in exile. He resided in the cave located on a cliff. It is believed that he blessed the local people on a nearby field and therefore that place was named Wangkhang ("place for gracing empowerment"). Ngawang continues that by the grace and blessing from visionary kings, the country as a whole has developed. In the past the local people had to perform tasks for the king such as carrying his luggage and belongings from during his travels, in order to be exempt from a certain tax. Yet their hard work was barely remunerated and sometimes not even at all. Now the people of Ogyencholing are able to grow cash crops such as potatoes, which compensates their income and improves their living standards. On top of that the modernization process, including electricity and other facilities, has made their lives easier and more comfortable. The sanitation facilities available and the health of the people have also improved significantly.

 

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་སྟང་རྒེད་འོག་ལས་ ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱི་བྱག་ཕུག་དང་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་པའི་སྐབས་ སྔོན་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ བྱག་ཕུག་དེ་ནང་བཞུགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་བྱག་ཕུག་ དེའི་གདོང་ཁར་ཡོད་མི་ཞིང་ནང་སྡོད་དེ་དབང་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཞིང་དེའི་མིང་འདི་ཡང་ དབང་ཁང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། གསལ་བཤདཔ་ངག་དབང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ རིམ་བརྒྱུད་ཚུའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་སོང་སྟེ་ དང་ཕུ་བཟུམ་སྦེ་ གླ་ཡོན་ལེ་ཤ་ཐོབ་ནི་མེད་པའི་དོས་ ཕར་དང་ཚུར་བསྐྱལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཕྲལ་དང་འུར་ལཱ་ཚུ་རྒྱུག་མ་དགོཔ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཐོག་ཀེ་བའི་ལཱ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་སྦོམ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ མི་ཚེ་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་སྦེ་སྡོད་དོ་ ཟེར་ཨིན་མས། འདི་གིས་ཡང་མ་ཚད་ གཡུས་ཁ་ལུ་གློག་མེ་དང་ གཞན་ཡང་དེང་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ མི་ཚེ་འདི་བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ད་ཨ་ནཱི་ ཨོ་་་ནཱ་བྲག་ཕུག་རྡོ་རྗེ་གླིང་་་མིན་ ག་ཅི་ལོ་ ཀློང་ཆེན་གྱི་གདན་ས་ ནཱ་བྲག་ཕུག་ ནཱེ་ནང་ཞུཝ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ ཀློང་ཆེན་ཁོ་ར་ དེ་སྦེ་ ཞུཝ་མ་གཏོགས་ ཏེ་ཁོ་ར་གི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཨ་ནཱི་ ག་ཅི་ལོ་ ཆོས་ཨ་ནཱེ་སྦེ་ དར་དརཝ་དང་ ནཱེ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཁོ་ར་དེ་སྦེ་རང་ བཞུགས་བཞུགས་ཨིན་མས། ཏེ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ Ngawang Jampel
  དེ་ལསནི་ཏེ་ ཁོ་ ཨ་ནཱ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཏེ་ན་ལུ་ ཏེ་ནཱ་དབང་ཁང་ཟེར་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། ཏེ་འ་ནཱ་ལས་ དབང་ཁང་ ཟེར་ མི་བཏགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཀློང་ཆེན་ ཁོ་ར་གིས་ ཨ་ནཱ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དབང་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦེ་འབད༌ནི་དེ་གིས་ཏེ་ ཨ་ནཱི་ ཞིང་གི་མིང་འདི་ཡང་ དབང་ཁང་ཟེར་ འ་ནཱེ་སྦེ་ ཞུ་ཞུཝ་སླབ་སླབ་ཨིན་པས་ལགས།
  Since the cave where Longchenpa have resided is located on the cliff, we won’t have good place to stay over here. It is believed that he has used the field for gracing blessings for people and named as Wangkhang (Place for gracing empowerment).
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་འ་ནཱེ་ཚུ་ཡང་ཏེ་ ད་ཀློང་ཆེན་ ཁོ་ར་ ནཱ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཏེ་ནཱ་བཞུགས་སྦེ་ བྲག་ཕུག་ནང་སྟེ་ ཏེ་ད་ཕུག་ བྲག་གི་ཕུག་ཟེར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ སྦོམ་འདི་ཏེ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཏེ་ཁོ་ར་ ཨ་ནཱེ་སྦེ་ ཏེ་ཁོ་ར་ དེ་སྦེ་རང་ བཞུགས་བཞུགསཔ་ཨིན་མས་ཏེ། ནཱ་ཉམས་ལེན་གནང་སྦེ་ འ་ནཱེ་སྦེ་ བཞུགས་བཞུགས་ཨིན་མས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་འ་ནཱེ་སྦེ་ནི་དེ་གིས་ ཏེ་ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ ཨ་ནཱེ་སྦེ་ མཇལ་བ་ཅིན་ཏེ་ ཏེ་བཞུགས་ས་དང་ ཨ་ནཱེ་འདི་ཚུ་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་དེ་བསྒང་ཏེ་ ཁོ་ར་ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་ བཞུགས་བཞུགས་ཨིན་ན་ ཏེ་མི་ཤེས་པས་ཏེ། ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་ཏེ་ ད་ཀློང་ཆེན་གྱི་ གདན་ས་ཟེར་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ བྲག་ཕུག་ཏེ་ ནཱ་འ་ནཱ་ལུ་ཏེ་ ང་བཅས་ སྟང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཏེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཏེ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ Ngawang Jampel
  ནཱ་ མི་ག་ཏེ་གི་ གནས་སྐོརཔ་ཚུ་འབད་རུང་ཏེ་ ནཱ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཏེ་ དད་པ་བསྐྱེད་དེ་གིས་ ནཱ་བྲག་ཕུག་ འ་ནཱི་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ གདན་ས་ འ་ནཱེ་ཨིན་མས་ཟེར་ ཏེ་ ནཱ་བྱོན་མས་ལགས་ རོགས་ག་ར།
  There are no accounts how the dharma was flourished from there, people from all over come to visit this sacred place.
 • ཌོག་ཊར་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་
  ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་ མི་འདི་ཚུ་གིས་ ནཱ་གསོལ་ཁ་རིམ་འགྲོ་ འ་ནཱི་བཟུམ་འབད་ནི་ཡོད་ག་ལགས?
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  འ་ནཱི་འདི་ཏེ་ སྔོན་མ་ སྔོན་མ་འདིནི་ ད་ནཱ་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ བྲག་ཕུག་ཟེར་ འ་ནཱེ་སྦེ་ དེ་སྦེ་གོཝ་མ་གཏོགས་པར་ ཏེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ང་བཅས་ཀྱི་ ནཱ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་ མི་ཚུ་གིས་ ག་ནཱི་ཡང་འབད་ནི་མེད་ལགས། ཏེ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ན་ཧིང་ཞེ་ཧིང་ཏེ་ ནཱ་སྟང་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་ གཅིག་ཡོད་ལགས། འ་ནཱ་ ང་བཅས་སྟང་ལུ་བྱོན་སྦེ་ ནཱ་ཀློང་ཆེན་གྱི་གདན་ས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་མས་ཟེར་ ང་བཅས་ ནཱ་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རོགས་ཀྱིས་གསུངས་སྦེ་ཏེ་ ནཱ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  བྲག་ཕུག་གི་ རྩ་བ་ལས་མར་ ཚལ་མ་ཚུ་ ག་ར་བརྡབ་སྦེ་ ཏེ་ཉིནམ་གཅིག་ ནཱ་ལུ་ ཚོགས་འཁོར་ཅིག་ཡང་ གནང་ཡི་ལགས། ཚོགས་འཁོར་གནང་ དེ་ལས་ དབང་ཅིག་ཡང་གནང་སྦེ་ དེ་ལས་ ཤུལ་ལས་ཏེ་ རོགས་ ཕར་གཞུང་ལས་འབད་རུང་ ཨོ་འོ་་དེ་སྦེ་ མི་བཏུབ་པས་མས་ཟེར་ ད་རོགས་སྟང་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་འབད་རུང་ ད་དེ་སྦེ་མི་བཏུབ་པས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ རོགས་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་མས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ད་ཁྱོད་ མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ ད་ཨ་ཙི་ཅིག་ དེ་བ་མེནམ་ཅིག་ སེམས་ཐེབས་ཅིག་རང་ ད་སེམས་ཁར་བཀལ་ཏེ་ ནཱ་བསལ་སྦེ་ ནཱ་ རང་གིས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ནཱ་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་ རྐྱབ་དགོཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ འ་ནཱེ་སྦེ་ རོགས་སྟང་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་གསུངས་ཡི་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་དེ་འབདཝ་ད་ ཏེ་ང་བཅས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཏེ་ནཱ་ སྟང་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ དེ་སྦེ་ གསུངསམ་མ་གཏོགས་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ མེད་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཏེ་དེ་སྦེ་རང་ ལུས་སོང་ཡི་ལགས་ ཏེ།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  དེ་སྦེ་ལུས་ཏེ་འབད་རུང་ ད་རུང་ ནཱ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཕར་ཐག་རིང་ས་ལས་ ས་གནས་ག་ཏེ་རང་འབད་རུང་ ཀློང་ཆེན་གྱི་ བྲག་ཕུག་གནམ་མེད་ས་མེད་ རོགས་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཏེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་རྣ་བ་གོ་སྦེ་ ནཱ་འཕྲལ་འཕྲལ་ མཇལ་བར་འོང་ནི་ཡོད་ལགས། ཏེ་ང་བཅས་ ནཱ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་ གསོལ་ཁ་དང་ ནེ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ ག་ནི་ཡང་མེད་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ད་ རྡོར་གླིང་ གླིང་བརྒྱད་ འ་ནཱི་ནང་ཚུདཔ་མས། འ་ནཱེ་འབདཝ་ད་ལུ་ ཏེ་གླིང་བརྒྱད་གཅིགཔོ་འདི་ ང་བཅས་ ནཱ་སྟང་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ལས་ཨིན་མས་ལགས། ད་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  འ་ནཱེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཏེ་ད་ རོགས་མི་ག་ཏེ་གིས་ཡང་ གླིང་བརྒྱདཔོ་འདི་ གཅིག་འདི་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ཨིན་པས་ཟེར་ཏེ་ འ་ནཱེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཏེ་ རོགས་ཀྱིས་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ད་ གནས་སྐོརཔ་ཚུ་ཡང་ ཏེ་གཅིག་ ནཱ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་རང་ དད་པ་བསྐྱེད་དེ་རང་ ཏེ་ས་གནས་ ག་ཏེ་རང་འབད་རུང་ ནཱ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ རྣ་རྒྱུན་འབད་དེ་གིས་ འ་ནཱེ་འབད་མཇལ་བར་འོ ང་ནི་ཡོད་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
 • ཌོག་ཊར་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་
  ལོ་གཅིག་ནང་ གསོལ་མཆོད་ དུས་མཆོད་ ནཱ་བྱག་ཕུག་གི་ རྩ་བར་ཕུལ་ནི་ཡོད་ཡ་ལགས?
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  འ་་་འ་་་ལོ་གཅིག་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ དུས་མཆོད་ ཨ་ནཱི་ ནཱ་ཕུལ་ནི་མེད་ལགས། ད་ཡོད་དེ་རང་འབད་རུང་ཏེ་ ནཱ་ས་སྒོ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཏེ་ནཱ་ བྲག་ཕུག་ན་འདི་མེད་ལགས། འདི་ཡང་ བྲག་ཕུག་གི་ ཨ་ནཱི་ ག་ཅི་ལོ་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ང་བཅས་ གནས་པོ་ཅིག་ཡོད་པའི་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ད་ལམ་འགྱོ་བ་ཅིན་ འ་་་མི་ནཱཊི་(སྐར་མ་) བཞི་དེ་ཅིག་ མ་གཏོགས་མི་འགྱོ་ལགས། འ་ནཱི་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཨ་་་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡོད་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ནཱ་མེན་པ་ཅིན་ཏེ་ ཟླཝ་གསུམ་གསུམ་བཞི་བཞི་ལུ་ ཏེ་ང་བཅས་ཀྱི་ ཡོད་ན་མེད་ན་ ང་བཅས་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་ཏེ་ ཁོ་ད་ གནས་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་དྷི་ཟེར་ ཞུཝ་ཨིན་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  འ་ནཱི་ ཁོ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ མ་བཏང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ལུ་ མི་ལུ་ ཏེ་ན་ནི་ཚ་ནི་ཏེ་ ཏེ་ག་ཅི་ལོ་ ཨ་ནཱི་ ནད་རིམས་ མུ་གེ་འ་ནཱེ་འདི་ཚུ་ཡང་ ཐོན་ནི་ཡོད་ལགས། འ་ནཱེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ རོགས་དང་ཕུ་ལས་རང་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ནཱ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབད་རང་ བཏང་ནི་ཡོད་ལགས། ནེ་འབདཝ་ད་ཏེ་ ཨིནྡྲ་བྷཱུ་དྷི་ལུ་ གསོལ་ཁ་འབདཝ་ད་འདི་ ཏེ་ནཱ་ སྒྲུབ་ཕུག་ ཨ་ནཱི་ཀློང་ཆེན་གྱི་གདན་ས་ འ་ནཱི་ནཱ་ལུ་ཡང་ ཏེ་ཁོ་ལུ་ཡང་ཏེ་ གཏོརམ་བཞེངས་ནཱེམ་འབད་ གསོལ་ཁ་འབད་བའི་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ཆོསཔ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ དུང་ཆས་རོལམ་སྦེ་རང་ ནཱེམ་ཆོ་ག་བཏང་པའི་ ཏེ་ནཱེ་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཏེ་མི་གཅིག་དང་ གཉིས་ཀྱིས་ ཏེ་ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྦེ་རང་ཏེ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  རང་རང་སོའི་ སྐྱེས་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་ཟེར་ཨིན་པས་ཏེ། གཞུང་ལས་ཡང་ བཀའ་དེ་སྦེ་ཡོད། ཏེ་ང་བཅས་ར་གིས་འབད་རུང་ཏེ་ གནས་པོ་འདི་ ག་ར་ཏེ་ རང་རང་ས་ མ་བརྟེན་འབད་མི་འདི་ མི་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་མེད།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ Ngawang Jampel
  ཏེ་འ་ནཱི་ བརྟེན་རང་བརྟེན་དགོ་ཟེར་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་བཟུམ་སྦེ་ ཏེ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་དྷི་འདི་ཡང་ཏེ་ ང་བཅས་ར་གི་ ཏེ་ནཱ་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་ ཏེ་ག་ཅི་ལོ་ ཆོས་སྲུང་ཨིན་ལགས།
  We don’t perform any festivals in this place and I even don’t remember people offering any rituals. Only last year Tangtrulku came from Thimphu and initiated to clean the surrounding by cutting down the forest and as this is the sacred site of Longchenpa we were told that place has to be given extra care. Tangtrulku was even talking of constructing small temple nearby. I heard that there is Eight World and Tang Ugyen Chhoeling is also counted as one in this number. Since the place is located at cliff site the community makes offerings to the Spirit Indra Bodhi once a month, in this occasions we also offer by putting sacrificial cake in the cave.
 • ཌོག་ཊར་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་
  ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ཟེར་མི་ གཡུས་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ག? གུང་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཏེ་སྡོད་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན་ན? མི་རློབས་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན?འ་ནཱི་གི་ལོ་རྒྱུས་ ཡར་རྒྱས་ག་དེ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་ག? ཧེ་མ་དང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་ཡི་ག་གསུང་གནང་?
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ད་ ད་ནཱ་ ང་བཅས་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་ཡང་ ད་ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་བར་ན་ལུ་ ཏེ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ང་བཅས་ར་གིས་ བལྟ་བའི་ ག་ཅི་ལོ་ ཁྱད་པར་མ་འདྲཝ་འབད་རང་ ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ བལྟ་བལྟ་བའི་བར་ན་ལུ་རང་ ཏེ་ག་ཅི་ལོ་ ང་བཅས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ཏེ་ ལམ་ལུགས་ ཏེ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ འབད་བཞག་བཅའ་བཞག་འབད་རུང་ རང་རང་སོའི་ཏེ་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་ ཏེ་བྱཝ་སྤྱོད་ལམ་འབད་རུང་ མ་འདྲཝ་གནམ་མེད་ས་མེད་ བྱུང་མས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་སྔོན་མ་དང་ ད་རེས་ཕྱེད་པའི་བསྒང་ལས་ ཏེ་ད་ མ་འདྲཝ་གནམ་མེད་ས་མེད་རང་ ཁྱད་པར་ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་ ཁྱད་པར་ འགྱོ་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དངཔོ་ཅིག་ལུ་ ཏེ་ང་བཅས་ར་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ བཀའ་དྲིན་ལས་འབད་ཏེ་ད་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ག་ར་ཏེ་ རང་རང་ས་གིས་སྦེ་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ བཟོ་དགོཔ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཏེ་ རོགས་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ དེ་སྦེ་གསུངས་མས། ཏེ
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ཏེ་ ག་ཅི་ལོ་ འུ་ལཱ་དཱན་(བུམ་ཐང་པའི་ཁ་སྐད་ནང་ དོ་སྐྱེལ་)འ་ནཱེ་ཚུ་ཏེ་ མ་ཆདཔ་སྦེ་རང་རྒྱུག་དགོ་པས། འ་ནཱེ་འབདཝ་ད་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ གླ་ཏེ་ ལྔ་ལྔ་དྲུག་དྲུག་ འ་ནཱེམ་རེ་ལས་མི་ཐོབ་པས། ཏེ་ད་རེས་ནངས་པ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་གཞུང་གི་ འུ་ལཱ་དཱན་ཟེརནི་ ག་ནི་ཡང་མེད། རང་གིས་འབད་ རངབཟའ་དགོཔ་ རང་འབད་རང་སྡོད་ཚུགསཔ་ཏེ། ང་བཅས་ར་ མི་སེར་ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོ་ཟེར་ རོགས་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ འ་ནཱེ་སྦེ་ཨིན་པས། འ་ནཱེ་སྦེ་དེ་གིས་ ང་བཅས་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་གིས་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ལཱ་འ་ནཱེ་སྦེ་ འབད་དེ་གིས་ ད་ཀེ་བ་བཙུགས་ཏེ་ མར་རྒྱ་ལུ་ བཙུགས་ མར་ལས་ཡར་ཏེ་ ར་ཤེན་(ཨིང་སྐད་ཀྱི་ནང་ལས་ རྒྱགས་སྐལ་) ཆུམ་རང་ག་དགོ་མི་འདི་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཡར་ཁྱིམ་ཐོག་ ལྕགས་ཤོག་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་གིས་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་ བཀབ་གོ་ལ་འབད་རུང་ཏེ་ འ་ནཱི་སྦེ་ ཀེ་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མར་རོགས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལས་བཏོན་ཏེ་ འ་ནཱེ་སྦེ་ སྡོད་དགོ་མི་འདི་ ག་གིས་ བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ད་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དགའ་བའི་ ཞིང་ཁམས་ཟེར་རུང་ཏེ་ ནཱེ་བ་ལྷགཔ་མི་འོང་ཟེར་ མནོཝ་མས་ལགས་ ང་གིས་འབད་བ་ཅིན། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ཏེ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཏེ་ འ་་་ཉིནམ་དཀར་པོའི་ནང་ སྡོད་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཏེ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ Ngawang Jampel
  ག་ཨིནམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ཏེ་ ད་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བཀའ་དྲིན་ལས་ཨིན་ཟེར་ ཉི་མ་འབདན་ཉི་མ། ཕྱི་རུ་འབདན་ཕྱི་རུ་ རང་གིས་ འབད་ཚུགས་ཚུགསཔ་ ཨམ་སྲུ་འབད་རུང་ ཕོ་སྐྱེས་འབད་རུང་རང་ རང་གི་ ཤེས་ཡོན་ ག་ཅི་རང་ཡོད་རུང་ཏེ་
  By the grace and blessing from our visionary kings, the country as a whole as developed, as we are advised to lead ourselves as self reliant, people are encouraged to work on self-reliant and Ogyencholing is no exception. In the past we have to work and serf our own customary work to reach the goods from place to place where we were paid only 5 to 6 Nu. This was very minimal payment. Now we plant cash crop like potatoes which compensate our income.
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་རང་གི་ཏེ་ ཕྱི་རུ་མ་ཉལ་ཚུན་ཚོ་ ད་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཡོད་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས། ཏེ་ བི་ཇི་ལི་(ལྷོ་མཚམས་པའི་ ཁ་སྐད་ནང་ལས་ གློག་མེ་ལུ་) ཡོད། དེ་ལས་ སྒོ་ཁར་ཆུ་ ག་ཅི་རང་ གཙང་སྦྲ་འབད་རུང་ ཏེ་ཨ་ནཱི་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ཟེར།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ བཀབ་གོ་ལ་འབད་རུང་ཏེ་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ད་དྲེགཔ་ཁོག་ཁོ་ ཏེ་འ་ནཱེ་སྦེ་ ར་དུ་ལྷནམ་བཏབ་ འ་ནཱེ་སྦེ་ གྱོན་ནི་ཡོད་པའི་ཟེར། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ད་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ལྷནམ་བཏབ་ནི་འདི་ ཕར་བཞག་ ཨ་ཙི་ཅིག་རལཝ་ཅིག་ དེ་ལསནི་ཏེ་ ཕར་བཀོག་ དེ་ལས་ གསརཔ་གྱོན་ འ་ནཱེ་སྦེ་ དེ་ལས་ མི་གི་གདོང་ཁར་ཡང་ གཅིག་བ་གཅིག་དྲགས་སྦེ་ གཅིག་བ་གཅིག་ལེགསཔ་སྦེ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  འ་ནཱེ་སྦེ་གྱོན་འབད་ འ་ནཱེ་འབདན་དེ་གིས་ ང་བཅས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཏེ་ དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཟེར་རུང་ འ་ནཱེམ་ཅིག་ལས་ལྷགཔ་ མི་འོང་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ང་བཅས་ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་ མི་རློབས་འབད་རུང་ར་ ད་ཏེ་ ཡུདཔ་ཅིག་ མི་རློབས་ཨོ་་་ད་ཕར་ཚུར་ ལ་ལུནི་ ཕར་ད་གཞུང་གི་གཡོག་ནང་འགྱོ་སྦེ་ ཏེ་ང་བཅས་ ནཱ་སྡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ ༢༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ མ་གཏོགས་མི་འོང་ མནོཝ་མས་ལགས།
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུནི་ཏེ་ པུ་ར་(ག་ར་)ཆུང་ཀུ་ཨིསི་ཀུལ་(སློབ་གྲྭ་)ནང་བཙུགས་ ཏེ་ཨིསི་ཀུལ་ནང་ལས་ རང་རང་སའི་ཤེས་ཡོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཀལཱསི་(སློབ་རིམ་) ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
  ཏེ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཏེ་ འ་ནཱེ་སྦེ་སྡོད་ནི་དེ་གིས་ ག་ར་ཏེ་ རོགས་ཕར་དང་ཚུར་སྡོད་འབད་དེ་ ང་བཅས་ ནཱ་གཡུས་སྡོད་མི་ཏེ་ རྒན་རྒན་དང་ དེ་ལས་ ཆོས་ཡོན་ཏན་མེད་མི་ ཙང་ཙ་འ་ནཱེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
 • ཌོག་ཊར་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་
  གུང་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ལགས?
 • ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ Ngawang Jampel
  ཨ ་་་་གུང་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ཁལ་གཅིག་ ད་གྱངས་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཏེ་ ༢༡ དེ་ཅིག་ཡོད་ལགས། ད་འ་ནཱེ་ཅིག་དེ་ཅིག་ནང་ཡོད། དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ གུང་རེ་རེ་ནང་ལུ་ ལ་ལུ་ནང་ མི་གསུམ་གསུམ་བཞི་བཞི་ ལ་ལུ་ལྔ་ལྔ་ ཏེ་འ་ནཱ་ལས་ མངམ་སྦེ་ སྡོད་མི་མེད་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
  Today life has become much easier with lights and all other developed facilities. The health and sanitation of people has improved a lot, in those times we used to wear tattered garments but now everyone can afford to buy their own garments. We feel that Bhutan is like second paradise with lot of happiness. Overall, I am sure that the population of Ogyencholing must have increased but there would be around 200 people and 21 households who reside permanently here in the village because civil servants and school goers are scattered all over.