Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 22 sec
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog

Tangpa Dorji from Lha Nangzor village narrates about the fight old an old man's ox and Tsholang (an ox from Yurung Lake). An old man had an ox that used to drink water from Yurung Lake. One evening, the ox returned home drenched in blood and wounds. The old man was surprised and wondered what could have caused the damage. The following evening he followed his ox and reached Yurung Lake. He found Tsholang emerging out of the lake as his ox growled three times approaching the lake. He was watching his ox fighting Tsholang but could not help seeing his ox tossed off by Tsholing. The old man remained awake the whole night, planning for his ox's next fight. He fixed daggers on each of his ox's horns. The next evening started the same as before: his ox growled three times when approaching the lake. Tsholang emerged and the old man silently cheered for his ox. The water in the lake turned red with blood when Tsholang was defeated, forcing the mermaid (Tshoman) to abandon the place.

 

པདྨ་དགའ་ཚལ་ ལྕོང་ཤིང་རྒེད་འོག་ ལ་ནང་ཟོར་ལས་ གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་གིས་ གཡུ་རུང་མཚོ་བྱོག་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་བཤད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཨ་རྒས་གཅིག་དང་ཨང་རྒས་གཅིག་གི་གླང་དང་ གཡུ་རུང་མཚོ་ནང་ཡོད་པའི་མཚོ་གླང་གཉིས་འཐབ་སྟེ་ ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ གླང་འདི་ཁྱིམ་ནང་འོངམ་ད་ ཁྲག་བཏོན་རྨ་བཏོན་སྦེ་འོང་ས་མཐོང་པའི་ཤུལ་ལས་ རྒན་རྒས་གཉིས་ཀྱིས་ གླང་གི་རྟིང་བདའ་བལྟ་བར་སོང་བའི་སྐབས་ གླང་འདི་གཡུ་རུང་མཚོ་གླང་དང་གཅིག་ཁར་འཐབ་སྡོད་སར་མཐོང་སྟེ་ལྟ་སྡོདཔ་ད་ དྲོ་པ་ཁམས་ཅིག་ཁོང་གི་གླང་རྒྱལ་ཏེ་འབད་རུང་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ལས་ མཚོ་གླང་དེ་ར་རྒྱལ་སར་མཐོང་སྟེ་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ཨ་རྒས་དེ་ ནངས་པར་ཁོ་གི་གླང་དང་མཚོ་གླང་འཐབ་ད་ ཁོ་གི་གླང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལས་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ ནུབམོ་གཅིག་ཞག་ར་མ་ཉལ་བར་སྡོད་དེ་ ཁོ་གི་གླང་གི་རྭཝ་གཉིས་ཆ་རའི་གུ་ (ལྕགས་གཟེར་)སྦྲགས་བསྡམས་སྦེ་ ནངས་པར་ཡང་ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་ ཁོང་གི་གླང་དེ་གིས་སྐད་ཐེངས་གསུམ་རྐྱབ་ཅིག་ མཚོ་འགྱིམ་འགྱོ་སྟེ་མཚོ་གླང་དང་འཐབ་ད་ མཚོ་གླང་ཕམ་བཏང་སྟེ་མཚོ་གླང་བསད་ཞིནམ་ལས་ གཡུ་རུང་མཚོ་དེ་ཡང་བྱོག་འགྱོ་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ ཝམ་རོང་ལས་ཕར་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  ང་བཅས་ཀྱིས་འདི་མ་དྲན་ ད་ལྟོ་གཡུ་རུང་གཙང་ སློབ་གྲྭ་ཆགས་ཆགསཔ་ཅིག་ཡོད་ འ་ནཱི་སློབ་གྲྭ་ཆགས་ས་ལུ་འདི་ ཚུར་ཁ་ཐུག་ལུ་འདི་ གཡུ་རུང་མཚོ་ ཕར་ཁ་ཐུག་ལུ་འདི་འདོད་པའི་མཚོ་ཟེར་སྡོད་ཅི་ལོག་ལགས་ མཚོ་གཉིས།
  We did not see but it was said that there was two lakes known as Yurung Tsho and Dhay-pai Tsho in the past, at the alternative side of Yurung school at present.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  ཨ་ནཱི་ཚུར་ཁ་ཐུག་གི་མཚོ་ལུ་འདི་ གཡུ་རུང་སྡོད་ཅི་ལོ་ ཕར་ཁ་ཐུག་གི་འདི་འདོད་པའི་མཚོ་ཟེར་སྡོད་ཅི་ལོ། འ་ནཱི་མཚོ་གཉིས་མ་འཆམ་པར་ ཁོང་འཐབ་ད་ལུ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་སྡོད་ཅི་ལོ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁོང་གཉིས་ཞལ་ཏེ་མཆོད་རྟེན་ཡང་འོག་ལུ་ཚུད་སོ་ཡི་ལོ། ད་ལྟོ་སྦུག་ལུ་ས་སྤོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད་ འ་ནཱི་ནང་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡོད་ ཁོང་གཉིས་ཕར་ཚུར་འཕུལཝ་ད་ ས་དེ་སྦེ་སྦུག་ན་སྤུངས་སྤུངསམ་ཨིན་ཟེར།
  It it said that the two lake didn't get along and hade a fight where they burried a Chorten (Stupa) that was located between them. We can still see the small hill formed during their fight and the stupa is believed to be burried under the hill.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  དེ་ལས་ ཚུར་ཁ་ཐུག་གི་ གཡུ་རུང་མཚོ་རྒྱལ་ཏེ་ ཕར་གྱི་འདོད་པའི་མཚོ་བྱོག་ཡར་སོ་ཡི་ལོ་ལགས། བྱོག་སོང་ཞིནམ་ལས་ གཡུ་རུང་མཚོ་སྡོད་སྡོདཔ་མས། གཡུ་རུང་མཚོ་སྡོདཔ་ད་ལུ་ ཡར་བེ་ནང་རི་ཟེར་ས་ལུ་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཅིག་སྡོད་སྡོདཔ་མས། འ་ནཱི་ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཀྱི་རྒྱ་ཚ་གཅིག་སྡོད་ནུག འ་ནཱི་རྒྱ་ཚ་འདི་ མར་བཏང་བཞག་བཞགཔ་མས།
  During the fight Dhay-pai Tsho was defeated and had to leave the place. Yurung Tsho remained with it's victory. There was an old couple who had an ox (Ja-tsha).
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  ཏེ་རྒྱ་ཚ་བཏངམ་ཅིག་ མར་ལྟ་མར་ལྟ་སོང་སྡོད་ནུག་ སྐད་རྐྱབ་ཅི་རྐྱབ་ཅི། དེ་ལས་ཕྱི་རུ་ལོག་ལྷོདཔ་ད་ རྒྱ་ཚ་ག་ར་ལྟག་ལྐོག་ཧྲལ་ཚར་སྦེ་ལྷོདཔ་མས་ལོ།
  When they set off their ox, it would go down mooing. By evening, the ox would return with wound of a sharp object scratched all over it's neck.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  ཡ་ འ་ནི་རྒྱ་ཚ་ བཏངམ་ཅིག་མར་ལྟ་མར་ལྟ་འགྱོཝ་མས། ལྟ་མ་འདིན་ལྟག་ལྐོག་ཧྲལ་ཚར་སྦེ་འོང་སྦེ་ ད་རེས་འ་ནཱི་ག་ཅི་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཡོདཔ་མས་ཟེར་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་བལྟ་སྡོད་ནུག
  The old couple wondered why their ox went down all the time and returned with wounds.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  དེ་ལས་ ནངས་པར་ཡང་བཏངམ་ད་ མར་ལྟ་མར་ལྟ་སྐད་རྐྱབ་རྐྱབ་ས་འགྱོཝ་མས་ལོ། དེ་ལས་ཕྱི་རུ་ཕྱི་རུ་ལྟག་ལྐོག་དམརཔོ་དམརཔོ་སྦེ་ཧྲལ་ཚརཝ་སྦེ་ལྷོདཔ་མས་ལོ་རྒྱ་ཚ་ ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱི།
  The next day their ox would again go down mooing. By evening their ox would again return with wounds.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  ཏེ་གནངས་ཚེས་ཞེ་ཚེས་ཟེརཝ་ད་ འགྱོ་བལྟཝ་ད་ཏེ་ ཨ་ནཱི་ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱི་རྒྱ་ཚ་ མར་གཡུ་རུང་གཙང་གི་མཚོའི་མཐའ་མ་ལས་ བའང་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ད་ལུ་ མར་མཚོ་ལས་ མཚོ་གླང་ཐོན་འོངམ་མས་ལོ་ཏེ།
  After few days, they went to find out the cause. They saw that their ox went near the Yurung lake and was mooing. After few seconds, a Tsho-Lang (Ox from the lake; transformation of the spiritul owner of the lake) comes out of the lake.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  མཚོ་གླང་ཐོན་འོང་སྦེ་ ཁོང་གཉིས་ཉིནམ་གཅིག་འཐབ་མས་ལོ་དེ་ལས། དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཚུན་ཚོད་ ཡར་ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱི་རྒྱ་ཚ་འདི་རང་རྒྱལཝ་མས་ལོ།
  They fight for whole day. The old couple witnessed that till afternoon, their ox domanited the fight.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་འབྱིད་ཞིནམ་ལས་འདི་ མཚོ་གི་རྒྱ་ཚ་འདི་རང་རྒྱལ་ཏེ་ དེ་ལས་རྒྱ་ཚ་འདི་གིས་ ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱི་རྒྱ་ཚའི་ལྟག་ལྐོག་དམརཔོ་དམརཔོ་འགྱོ་ཡི་རང་འོངམ་མས་ལོ་ཏེ།
  But after that, the fight was domanited by the Tsho-Lang and wounded old couple's ox.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  དེ་ལས་ ད་རུང་ནངས་པར་ཡང་ ལྟདམོ་ལྟ་སྡོད་ནུག དྲོ་པ་ལས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཚུན་ཚོད་ ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱི་རང་རྒྱལཝ་མས་ཟེརཝ་མས་ལོ། ཕྱི་རུ་ཕྱི་རུ་འདི་ མཚོ་གླང་རང་རྒྱལཝ་མས་ལོ།
  They again witnessed the same thing the next day.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  འུམ་་་་ དེ་ལས་ཏེ་ཁོ་ཨིན་པས་སྨོ་ཟེར་ དེ་ལས་ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱིས་ ཕྱི་རུ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་འབག་སྟེ་བཏགས་སྦེ་ ཏེ་ད་ལྟོ་རོགས་ཀྱིས་ ལྕགས་ཀྱི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཅིག་སླབ་མས་ ལྕགས་གཟེར་དང་མཉམ་ རྭཝ་ཕར་དང་ཚུར་ལས་(གཡུས་སྐད་ནང་ མིན་ཇི་) གིས་བསྡནམས་སྦེ་ དེ་ལས་ནངས་པར་ལོག་བཏང་བཏངམ་མས།
  Then the old couple planed somthing new, during the night they prepared their ox for the next fight with dagger tied to the horns. The next they set off their ox.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  ཨ་ནཱི་ཨིན་པས་ ཁོ་བརྡུང་མི་ཟེར་ ཕར་དང་ཚུར་ལས་ལྕགས་བཏགས་སྦེ་ (གཡུས་སྐད་ནང་ མེན་ཇི་) གིས་བསྡམས་ རྒྱ་ཚ་བཏང་ནུག་ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱི་རྒྱ་ཚ། དེ་ལས་ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱི་རྒྱ་ཚ་བཏང་སྟེ་ ནངས་པར་བཟུམ་ཅིག་འཐབ་ད་ ཨང་རྒས་དང་ཨ་རྒས་ཀྱི་རྒྱ་ཚ་གིས་རྒྱལ་ཏེ་ དེ་ལས་མཚོ་གླང་འདི་ཤི་སོངཔ་ཨིན་པས་ལགས།
  Knowing the cause, they prepared their ox and the Tsho-Lang was killed in the fight.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  དེ་ལས་མཚོ་གླང་ཤི་ཞིནམ་ལས་ གཡུ་རུང་མཚོ་ཟེར་མི་ ཨ་ནཱ་ལས་བྱོག་ཡར་སོངཔ་ཨིན་ལོ་ལགས། གཡུ་རུང་མཚོ་བྱོག་འགྱོ་དགོ་མི་ར་ཁུངས་འདི་ འ་ནཱི་ཨིན་ཟེར་ ད་ལྟོ་གཡུ་རུང་མཚོ་འདི་ ཡར་ཝམ་རོང་ལས་ཡར་ ག་ཏེ་ཨིན་ན་ཅིག་ཁར་ཡོད་ཟེརཝ་མས་ལགས།
  After that Yurung Tsho also left the place. This was the reason for leaving. Yurung Tsho is said to have resided at somewhere at Wamrong.
 • གཏང་པ་རྡོ་རྗེ་ Tangpa Dorji
  ནཱ་གི་གཡུ་རུང་པ་ཚུ་མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་འདི་ ས་སྨུག་སྤུབས་ཏེ་མཇལ་མི་བཅུག་པས་ཟེར་སླབ་མས་ ནཱ་གཡུ་རུང་ལས་བྱོག་འགྱོ་སྦེ་ ཝམ་རོང་ལུ་ཡོད་ཟེར་ དེ་སྦེ་སླབ་མས། ཏེ་གནམ་མེད་ས་མེད་འབད་དེ་མེད་ འ་ནཱིམ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གོ་ཡི་ལགས།། །།
  They say that when people of Yurung go to visit Yurung Tsho, fogs gathers and does not allow to visit the lake. They say that Yurung Tsho moved to Wamrong after the defeat. It's not much but this is all I heard.