Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 48 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog , Ngawang Loday

Choeten Wangdi, a monk from Khominang village in Yurung, narrates an account of Tashi Choling Goenpa. It was built by lama Tashi Jamtsho who came all the way from Tibet to establish the temple as per his prophecy to build it at Nak-tshang in Khominang village. Then the lama named the Goenpa as Tashi Choling Goenpa, from his own name Tashi Jamtsho. The relics in the temple were brought from Tibet: Kasung Lhalung Paker Dorji statue and Sungten (text) Sergi Laekbam. Choeten Wangdi also mentions that Yongar Dzongpen (older aristocratic title, Lord) Kunzang Wangdi and Yurung Khoche Kuenzang both used to stay at Tashi Choling Goenpa while traveling.

 

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ གཡུ་རུང་རྒེད་འོག་ མཁོ་མི་ནང་གཡུས་ཚན་ལས་ དགེ་སློང་མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ཀྱིས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ནང་ དགོན་པ་འདི་ བོད་ལས་བླམ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་མི་འདི་ ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་ལུ་དགོན་པ་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་ནི་སྦེ་བྱོན་མི་གིས་ གདན་ས་བཅགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རའི་མཚན་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ཟེར་བཏགས་ནུག ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ ནང་རྟེན་འདི་བོད་ལས་བསྣམས་བྱོན་མི་བཀའ་སྲུང་ ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འདྲ་དང་ གསུང་རྟེན་གསེར་གྱི་གླེགས་བམ་ཚུ་ཡོདཔ་ད་ ཡོངས་སྒར་རྫོང་དཔོན་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་དང་ ཡོངས་སྒར་མཁོ་ཆེ་ཀུན་བཟང་གཉིས་ མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་བྱོནམ་ད་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་བཞུགས་བཞུགསཔ་ཨིན་ ཟེར་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  ལགས་སོ། ཏེ་ངེའི་མིང་འདི་ མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ཟེར་སླབ་ཨིན། ང་ནཱ་གཡུ་རུང་ལས་ཨིན་ ནཱ་གི་དཀོན་གཉེར་འབད་དེ་ དུས་ཅི་འབདཝ་ད་ལོ་བཅུ་ཐམ་འགྱོ་ཡི་ལགས།
  Alright. My name is Choeten Wangdi. I am from Yurung. I have been here as Kenyur for 10 years.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  དེ་ལས་ འ་ནཱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ དགོན་པ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་རབས་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྒྱས་ཞིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཅིག་འདི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་མདོར་བསྡུས་ཅིག་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན།
  If I talk about the Goenpa's history. Its about the establishment of the Goenpa. It not in detail though. Still than if I say in brief.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  དང་ཕུ་ བོད་ལས་མར་བྱོན་མི་བླམ་གི་མཚན་འདི་ བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་གོ་ཡི་ལགས་ དེ་སྦེ་ཞུཝ་མས་ལགས། ཏེ་བླམ་གི་མཚན་ བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་མི་ནཱ་ལུ་ བོད་ལས་མར་བྱོན་ཏེ་ ནཱ་ལུ་རང་རང་སའི་དགོན་པ་བཞེངས་ནི་གི་ལུང་བསྟན་གཟིགས་ཏེ་བྱོན་ཡི་ཟེར།
  I heard that Long ago the Lama who came from Tibet was known as Lama Tashi Jamtsho. Lama Tashi Jamtsho came here all the way from Tibet to establish Goenpa as per their prophecy.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  དེ་ལས་ ནཱ་ལུ་བྱོནམ་ད་ལུ་ ལུང་བསྟན་གཟིགས་གནངམ་ད་ ནཱ་ལུ་སྣག་ཚང་ཟེར་ས་དགོན་པ་ལུ་ ལུང་བསྟན་གཟིགས་ཅི་ཟེར་ དེ་ལས་འ་ནཱི་འབདཝ་ད་ ནཱ་ལུ་མཚོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཟེར།
  He saw his prophecy here, known as Nak-Tshang, while looking into his prophecy. But there was a small lake here.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  ཨ་ནཱི་མཚོ་ཆུང་ཀུ་འདི་ ཁོ་རའི་ལུང་བསྟན་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལས་མཚོ་དང་གསུང་གྲོས་མཛད་དེ་ ཏེ་ཁྱོད་མཚོ་འདི་ ང་རའི་ལུང་བསྟན་ནཱ་ལུ་བབས་ཅི་ ཁྱོད་ཡར་གོད་ཟེར་ས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གདན་ས་འ་ནཱ་འབྱོན་ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱི་མཇུག་འདི་ང་གིས་མཆོདཔ་ ཕུལ་གེ་ཟེར་ ཁོང་གཉིས་གསུང་གྲོས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་འདུག་ལགས།
  There is story that because he had the prophecy here, he talked with the deity of the lake and asked the deity to shift to a place called Gay and he will offer the offering of water to you from here.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  དེ་ལས་འ་ནཱ་ལུ་རོགས་བླ་མ་བཞུགས་ཏེ་ ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ནཱ་གི་དགོན་པ་ཡང་བཞེངས་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་ཚུ་ཡང་ འབག་དགོ་པས་ རྟེན་ཡང་མེད་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བོད་ལུ་ལོག་བྱོན་ཏེ་ རྟེན་ཡང་ཁོ་གིས་མང་རབས་ཅིག་ བཀའ་སྲུང་ལྷ་ལུང་པད་དཀར་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མི་སྐུ་རྟེན་དང་ གསུང་རྟེན་གསེར་གྱི་གླེགས་བམ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཅིག་བསྒྲུབས་ཅི་ ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་ལགས།
  Then, Lama stayed here and after some time he constructed Goenpa. Thinking that the Goenpa needs relic he went to Tibet to get relic and bought Kasung Lhalung Paker dorji statue and Sungten (Text) Sergi Laekbam.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  དེ་ལས་ཨ་ནཱ་ལས་ བླ་མ་གིས་ཨ་ནཱི་དགོན་པའི་མཚན་ཡང་ ཁོ་རའི་མཚན་དང་འགྲེས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་བཏགས་ཅི་ ཟེར་སླབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་ལགས།
  Then Lama named the Goenpa as Tashi Choling Goenpa from his name.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  དེ་ལས་ཨ་ནཱ་ལས་ ལོ་ཧ་ལམ་ཅིག་བཞུགས་བཞུགསཔ་འདྲས་ དེ་ལས་ཨ་ནཱ་ལས་ ལྷོདཔ་ཅིག་ལས་བླ་མ་ཡང་ཞིང་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་ལས་འདི་ སྣག་ཚང་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་འདི་ ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་བླ་མ་ཡང་ཞིང་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ཆོསཔ་ཡང་མེདཔ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས།
  There is story that after staying here for long time and after he passed away, there were no monks and it became Naktshang.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  ཏེ་ཧ་ལམ་ཅིག་ གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་ མཚན་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ཟེར་མི་འདི་དང་ ནཱ་གི་གཡུ་རུང་མཁོ་ཆེ་ ཀུན་བཟང་ཟེར་མི་གཉིས་ ཡར་མར་ ཁོང་གཉིས་མི་སེར་གྱི་དོན་ལས་ཡར་མར་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ནཱ་ལུ་བཞུགས་ཅི་ཟེར་
  After a while, Yongar dzongpon Kunzang wangdi and Yurung Khoche Kuenzang stayed here while they travel for the people.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མར་ཨ་སམ་ལས་མར་བྱོན་ཏེ་ ལོ་མང་རབས་ཅིག་བཞུགས་བཞུགསཔ་འདྲས་ དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ནཱ་ལུ་བླ་མ་དང་ཆོས་པ་མེད་པ་ རྫོང་དཔོན་བཞུགས་བཞིནམ་ལས་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་ཡར་ལྟ་ དཔོན་བཞུགས་ས་ལུ་ སྣག་ཚང་ཟེར་ཐོབ་ལས་ འ་ནཱ་ལས་ཡར་སྣག་ཚང་ཨིན་པས་ལགས།
  During their stay they stayed in Assam also for long time. Because there was no monk and because Dzongpon stayed here it was called Nak-Tshang.
 • མཆོད་རྟེན་དབང་འདུས་ Cheten Wangdi
  དེ་ལས་ཨ་ནཱ་ལས་ཡང་ཏེ་ ཤུལ་ལས་ད་རུང་ལོག་སྟེ་ར་ ཆོསཔ་ཚ་གིས་མི་བཏུབ་པས་ཟེར་ ཧ་ལམ་གནམ་ལོ་༡༩༡༩ ལས་མར་ལྟ་ སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་བཟུང་ ཆོསཔ་ཚུ་གིས་བཟུང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ནཱ་ཡར་ལྟ་འདི་ དཀོན་གཉེར་དཀོན་གཉེར་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་ལས་རིམ་ ཧ་ལམ་ཅིག་ང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ལོ་ ༢༠༡༤ དེམ་ཅིག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ བདའ་ཟུནམ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།། །།
  Later, monks decided that is it not appropriate and in the year 1919 and after that Gomchen's took care of the Goenpa, at the moment I am taking care of it.