Skip to main content Skip to search
21 Jun 2018
37 min 12 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

In this video, Dorji Phuntsho narrates the story of Kuntu Lekpa, a prince of Khandro Drowa Zangmo and King Kala Wangpo. Most Bhutanese are familiar with the epic of Khando Drowa Zangmo; it is taught in schools as part of the school curriculum. At the end of the epic, Khandro Drowa Zangmo’s son, Kuntu Legpa rules a village named Yue Pemachen; that place is said to be the present day village of Chaling in Shongphu Gewog, Trashigang.

 

གློག་བརྙན་འདི་ནང་ རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ཤེས་མི་ རྒྱལཔོ་ཀ་ལ་དབང་པོ་དང་ མཁའ་འགྲོ་འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་སྲས་ ལྷ་སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པའི་སྒྲུང་གཏམ་འདི་ བཤདཔ་ཨིནམ་ད་ འདི་སློབ་གྲྭ་ནང་ཡང་ ཆོས་ཚན་སྦེ་སྟོན་ནི་ཡོད། ཏེ་མཐའ་མཇུག་ལྷོདཔ་ད་ ལྷ་སྲས་ཀུན་ཀུ་ལེགས་པ་འདི་ གཡུས་པདྨ་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་འབད་དེ་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་གནང་ཡོདཔ་ད་ གཡུས་པདྨ་ཅན་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ གཤོང་ཕུག་རྒེད་འོག་གི་ ཅ་གླིང་གཡུས་ཚན་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་མས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་དེ་གི་ཚབ་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་འབད་ནུག་ཏེ་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ ད་ལས་ཏེ་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚབ་འབད་དེ་ ཏེ་མོ་དར་ཕུལ་ཏེ་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་མོ་གིས་མཛད་དེ་ དེ་ལས་ཏེ་ཨ་ནཱི།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མོ་གིས་བཀའ་གནང་མི་འདི་ བཀའ་སྒྲུབ་དགོཔ་ཡར་སོང་ནུག་ མི་ཚུ་ག་ར་ དེ་ལས་ ད་འ་ནཱི་མོ་ འདིའི་སྐབས་སུ་ལུ་ དེ་ལས་ ན་སྟེ་ན་རྫུ་བཏབ་སྟེ་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ ན་རྫུ་བཏབ་སྟེ་ དེ་ལས་འ་ནཱི་དེ་ཡང་ ད་མོ་དྲག་ནི་མེདཔ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  གནམ་མེད་ས་མེད་དྲག་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ནཱ་ རིགས་བཟང་གི་ཨ་ལོ་གི་ དོན་ཧིང་གཅིག་འབག་པ་ཅིན་ མོ་དྲག་ནི་མས་ཟེར་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱི་ཨ་ལོ་གཉིསཔོ་གི་དོན་ཧིང་གཅིག་འབག་པ་ཅིན་ མོ་ཁམས་སངས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ དྲག་ནི་མས་ཟེར་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་ཨ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ དོན་ཧིང་དེ་བཏོན་འབག་ཤོག་ཟེར་ ཏེ་ བཀའ་གནང་སྟེ་ དེ་ལས་ བཤན་པ་སྤུན་གཉིས་ལུ་བཀའ་གནང་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བཤན་པ་ བཤན་པ་སྤུན་གཉིས་ལུ་ དེ་ལས་ བཤན་པ་སྤུན་གཉིསཔོ་དེ་འགྱོ་སྟེ་ དེ་ལས་ ཨ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཧིང་དེ་ བཏོན་འབག་འོང་ནི་སྦེ་ དེ་ལས་ ག་ཅི་འབད་ཟེརཝ་ཅིག་ བཀའ་སྒྲུབ་དགོཔ་ར་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ཧེ་མ་ རྒྱལ་པོ་ཀ་ལ་དབང་པོ་གིས་ ཏེ་ བཀའ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ཟེར་རུང་བཀའ་སྒྲུབ་དགོཔ་རང་ཨིན་མས་ རོགས་བཤན་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ དེ་ལས་འ་ནཱ་ལུ་ འགྱོ་བལྟཝ་ད་ལུ་ དེ་ལས་ ཨ་ཞེམོ་ལས་བཏོན་ནི་འབདཝ་ད་ ནུ་གཅུང་གིས་ ཨ་ཞེམོ་གི་འདི་དུག་ཨིན་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  སྨན་མེན་ཟེར་ མི་དྲག་ཟེར་ ཨ་མ་མི་དྲག་ཟེར་ ཏེ་ ངེ་གི་འདི་སྨན་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག་ གླུ་ཚིག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་ ངེའི་འདི་སྨན་ཨིན་ཟེར་ ངེའི་དོན་ཧིང་འདི་སྨན་ཨིན་ཟེར་ ཨ་ཞེམོ་གི་འདི་ དུག་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག་ དེ་ལས་ ཡ་ཡ་ཟེར་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ནུ་གཅུང་བསད་ཞིནམ་ལས་འབག་ནི་འབདཝ་ད་ལུ་ མེན་མེན་ཁོ་གི་འདི་ནུ་གཅུང་གི་འདི་ དུག་ཨིན་ཟེར་ ངེ་གི་འདི་སྨན་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག་ དེ་ལས་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་ ཏེ་ཁོང་གཉིས་གཅིག་གི་འབག་ནི་འབདཝ་ད་ གཅིག་གིས་ དེ་སྦེ་སྙིང་རྗེ་སྦོམ་ཡོན་ནི་དེ་གིས་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ག་ཅི་སླབ་ནི་ ངེ་གི་སྨན་ཨིན་ཟེར་ དེ་ལས་གཅིག་ད་རུང་རང་ གཅིག་གིས་ངེའི་སྨན་ཨིན་ཟེར་ ཁོང་གཉིས་ང་འདི་གསད་ད་ ཨ་ཞེམོ་འདི་བཞག་ཟེར་ གཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ནུ་གཅུང་འདི་བཞག་ཟེར་ ཁོང་གཉིས་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ འ་ནཱ་ལས་ ཁོང་གཉིས་སྙིང་རྗེ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ དེ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ གསུངས་སྟེ་ཡོད་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་ ཁྱོད་ཚུ་བདུད་མོའི་དབང་ལུ་སོང་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བདུད་མོ་གི་ ག་ཅི་སླབ་ནི་ བཀའ་ཉན་དགོཔ་སོང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ བདུད་མོའི་དབང་ལུ་སོང་ཡི་ཟེར་ ད་ དེ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་གསུངས་ཏེ་ཡོད་ དེ་ལས་ ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ ཁོང་གཉིས་ལུ་ སྙིང་རྗེ་ཆེ་དྲགས་ནི་དེ་གིས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ག་ཅི་ལོ་ ནཱ་ལས་བཏོན་མ་ཚུགས་པར་ ཨ་ལོ་གཉིས་ལས་ བཏོན་བྱིན་མ་ཚུགས་པས་ དེ་ལས་ ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་གཞན་ མི་གནགཔ་ཨ་ལོ་གཉིས་ ལོ་ཚད་འདྲན་འདྲ་འབད་མི་ ཨ་ལོ་གཉིས་འ་ནཱི་བསད་དེ་ དོན་ཧིང་བཏོན་ཏེ་འབག་སོང་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དོན་ཧིང་བཏོན་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་བྱིན་ནུག་ འ་ནཱི་བྱིན་ཏེ་ དེ་ལས་ འ་ནཱ་ལས་དྲག་དོ་བཟུམ་བཟོ་ནུག་ དྲག་ནུག་ དེ་ལས་ ཨ་ལོ་གཉིསཔོ་དེ་ བྱོག་ཡར་སོང་སྨ་རེད་ཟེར་ བྱོག་སོང་ནུག་ ཁྱོད་གཉིས་ནཱ་མ་སྡོད་སྨ་རེད་ཟེར་ ཏེ་ད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ས་ ལམ་ཐག་རིང་པོ་ཅིག་ཁར་ བྱོག་ཡར་སོང་སྨ་རེད་ཟེར་སླབ་ད་ནུག་ ཏེ་ཁོང་གཉིས་བྱོག་འགྱོ་ནི་གིས་ གོ་མ་མཆོད་པས་ཏེ་ ཏེ་ནཱ་ནགས་ཚལ་ནང་ན་སྐོར་སྐོར་སྦེ་ དེ་ཁར་རང་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ཏེ་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ མཐོང་ད་ནུག་ད་རུང་ར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་རུང་རང་མ་བཏུབ་པས་ ད་རུང་རང་འ་ནཱི་ཨ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཤ་མེན་པ་ གཞན་གྱི་ཤ་ཨིན་མས་ཟེར་ ད་ང་ཧེང་སྐལ་སྦེ་རང་ན་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས་ ཧེང་སྐལ་རང་ན་ཡི་ཟེར་ དེ་ལས་ དེ་གི་བར་ན་རང་ དེ་ལས་ཏེ་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ལུ་བཀའ་གནང་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ལུ་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ལུ་བཀའ་གནང་སྟེ་ དེ་ལས་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་མི་བཀོ་བཏང་ཟེར་བ་ཅིན་ བཀོཝ་ཨིན་མས་ མཚོ་ནང་བཀོ་ནི་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མཚོ་ནང་བཀོ་བཏང་ནི་ མཚོ་ནང་བཀོ་ཞིནམ་ལས་ ཡར་བལྟ་བཏོན་ནི་མིན་འདུག་ མ་པ་ལས་རང་འདི་ན་རང་ཤི་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་མས་ ཏེ་མཚོ་ནང་བཀོ་ད་ཟེར་ ཏེ་ བཀའ་གནང་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ འ་ནཱ་ལས་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ཕར་མཚོའི་མཐའ་མར་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ མཚོ་གུ་བཀོ་ནི་འབདཝ་ད་ དེ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསུངས་སྟེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ དེ་སྦེ་གསུངས་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ཡར་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་གིས་ ནཱ་ལུ་བསུ་བ་འབད་བར་ཤོག་ཟེར་ དེ་བཟུམ་སྦེ་བྱོན་ཟེར་ གནམ་མེད་ས་མེད་གསུངས་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་ཡོད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ དེ་སྦེ་འབདཝ་ལས་ དེ་ལས་ཏེ་བཀོ་མ་ཚུགས་པར་ ཁོང་གཉིསཔོ་དེ་གིས་ བཀོ་མ་ཚུགས་པར་ ཁོང་གཉིས་ ག་ཅི་སླབ་ན་ ཁོང་གཉིསཔོ་སེམས་འདི་འཁྲུལ་སྣང་ལང་ནི་དྲག་སྟེ་ རྩ་ལས་རང་བཀོ་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ ཁྱོད་གཉིས་ད་འབདན་ནཱ་མ་སྡོད་སྨ་རེད་ཟེར་ ཏེ་བྱོག་ཡར་སོང་སྨ་རེད་ཁྱོད་གཉིས་ཟེར་ ང་བཅས་གཉིས་ཡང་བྱོག་འགྱོ་ནི་ནཱ་ དེ་ལས་ ཤ་པ་གཉིས་ཡང་བྱོག་སོང་ནུག་ ཏེ་ཉ་པ་ཁོང་གཉིས་ཡང་ ནཱ་མི་སྡོད་ལྟ་དབང་ལུ་མི་སྡོད་ཟེར་ ད་བྱོག་འགྱོ་ནི་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ཁྱོད་གཉིས་ཡང་ བྱོག་ཡར་སོང་ནཱ་མ་སྡོད་སྨ་རེད་ཟེར་ ལྟ་དབང་ལུ་མ་སྡོད་ད་ཟེར་བཞག་ནུག་ ཁོང་གཉིས་ཡང་ ནགས་ཚལ་ནང་ན་ལས་སྦེ་ ཨ་ལོ་གཉིས་བྱོག་འགྱོ་ནུག་ཏེ་ ཨ་ལོ་གཉིས་ཡང་བྱོག་འགྱོ་སྟེ་ ཁོང་ག་ཅི་ལོ་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ཡང་བྱོག་འགྱོ་སོང་སྟེ་ ཏེ་བྱོག་སོང་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་སྦེ་བྱོན་ཏེ་ དེ་ཁར་ལྟོཝ་བཀྱེས་ཏེ་དཀའཝ་སྤྱད་ ལྟོཝ་བཀྱེས་ཏེ་ ད་ དཀའཝ་སྤྱད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་མ་གིས་ འ་ནཱ་ག་ཅི་ལོ་ མཁའ་འགྲོ་གླིང་ལུ་ ཨ་མ་དེ་ མཁའ་འགྲོ་གཙོ་བོ་གཅིག་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཆོས་གསུངསམ་ཨིན་མས་ མཁའ་འགྲོ་གླིང་ལུ་ ཞིང་ཁམས་ལུ་ ཆོས་གསུངསམ་ཨིན་མས་ དེ་ལས་འ་ནཱི་བར་ན་ ད་རུང་རང་ ཨ་མ་གིས་ སྤྲུལ་ཡི་སྤྲུལ་ཡི་བྱོན་ཏེ་ ཏེ་ སྤྱ་ལ་སོགས་པ་ལུ་ སྤྲུལ་བྱོན་ཏེ་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཤིང་གི་རྡོག་མའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་འཁྱིད་སོང་སྟེ་ རྡོག་མ་སྤོགས་ཅི་རང་ ཟ་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ ཟཝ་ཨིན་མས་ ཁོང་གཉིས་འ་ནཱི་རྡོག་མ་ཟ་སྟེ་ དེ་ལས་ ད་རུང་རང་ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཏེ་འ་ནཱི།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་མཐོང་ད་ནུག་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་མཐོང་སྟེ་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་དེ་ མཚོ་ནང་ལུ་བཀོ་བཏང་ཟེརཝ་ད་ མཚོ་ནང་ལུ་མ་བཀོ་བས་ ཕར་སྡོད་ནུག་ཟེར་ ཏེ་འ་ནཱི་དེ་ ལོག་སྟེ་འབག་ཤོག་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ད་ང་རང་གིས་རང་ ནཱ་འབད་ནི་ཟེར་ ཏེ་འཁྱིད་འབག་ཤོག་ཟེར་ ཏེ་ ད་རུང་རང་འབག་སྟེ་ ད་རུང་རང་ལོག་སྟེ་ ཕར་ལྟ་དབང་ལུ་འབག་ནུག་ ཏེ་ད་རུང་རང་ དེ་ལས་ཏེ་ ད་དོལ་པ་སྤུན་གཉིས་ཟེར་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ག་ཅི་ལོ་ ཤ་པ་སྤུན་གཉིས་ དོལ་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཤ་པ་མེན་ག་ཅི་ལོ་ ཨིན་འ་ནཱི་ཤ་པ་སྤུན་གཉིས་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དོལ་པ་སྤུན་གཉིས་ཟེར་མི་དེ་གཉིསཔོ་གིས་འདི་ མ་པ་ལས་རང་གསད་ནི་མ་ཏོགས་ ཏེ་ ཡང་ཆ་ཡོད་རང་མེདཔ་ཨིན་མས་ ཡང་ཆ་ཡོད་རང་མེདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ འ་ནཱ་དོལ་པ་སྤུན་གཉིས་ལས་ ཡ་ཨ་ཞེམོ་དེ་ ཕོ་རྒནམ་ཁྱོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཨིན་སྨ་རེད་བཀོ་བཏང་ནི་གི་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་ནུ་གཅུང་དེ་ ཁྱོད་ནུ་གཅུང་གི་འགན་ཁུར་ཨིན་སྨ་རེད་ཟེར་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་རང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་བྱིན་ནུག་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་རང་ ཏེ་ད་འ་ནཱ་ བརྩིས་སྤྲོད་དེ་རང་ དེ་ལས་འ་ནཱི་སྦེ་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ཏེ་ཡར་ ཡང་ལེ་རི་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ས་གི་མིང་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཡང་ལེ་རི་ཟེར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ཡོད་ཟེར་མཇལ་ནི་གི་ ཡང་ལེ་རི་ཟེར་ ཏེ་མར་ལས་ཡར་བལྟཝ་ད་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས་ མར་ལས་ཡར་བལྟཝ་ད་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱི་ཕུའི་ཐོག་ཁར་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་མར་བཀོཝ་ད་ལུ་ ཕྲང་ཕྲང་མར་རྒྱ་མཚོ་ནང་ལུ་ལྷོད་ནི་ཨིན་མས་ ཏེ་བར་ན་ཐོགས་ལུས་ནི་ ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས་ འ་ནཱ་ལས་རིལ་ཡི་རིལ་ཡི་རང་ འདི་ལས་མར་རིལ་འགྱོཝ་ད་ མར་རྒྱ་མཚོ་ནང་ལྷོད་ནི་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ རྒྱ་མཚོ་ནང་ན་ལྷོད་ནི་ཨིན་མས་ འ་ནཱིའི་ཐོག་ཁར་ལས་མར་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མི་ག་ར་ དེ་བཟུམ་སྦེ་མི་ངན་པ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་པོ་དེ་ཚུ་གིས་ བཀའ་གནངམ་ད་ འ་ནཱ་འབག་སྟེ་བཀོ་བཏངམ་ཨིན་མས་ འ་ནཱ་ལས་མར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ལགཔ་དང་རྐངམ་བསྡམས་ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་བཀོ་བཏངམ་ཨིན་མས་ དེ་ལས་འ་ནཱི་ཨ་ལོ་གཉིས་ཡང་ དེ་ཁར་འབག་སོང་ནུག་ ཨ་ལོ་གཉིས་ཡང་འ་ནཱ་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ བཀོ་ནི་སྦེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཏེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཆོས་གསུངས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ཆོས་ལེ་ཤ་གསུངས་ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དེ་སྦེ་ཏེ་ མགུར་མ་སྦེ་གསུངས་ཡོདཔ་ལེ་ཤ་ཡོད་ མགུར་མ་སྦེ་གསུངས་བའི་ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་གི་ དེ་སྦེ་ཚུར་ཞུ་བའི་ ཏེ་དེ་སྦེ་མང་ཤོས་རང་ ཏེ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་ འ་ནཱི་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཀྱི།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་དེ་སྦེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ད་འ་ནཱ་ དོལ་པ་ཕོ་རྒནམ་དེ་གིས་ དབའི་དེ་བཟུམ་ཅིག་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་ འ་ནཱ་ལས་མར་མི་ སྟོང་ཕྲག་སྦེ་བཀོ་བཏང་ཡི་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་འ་ནཱི་ ཨ་ལོ་གཉིསཔོ་དེ་ བཀོ་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་ ཏེ་སླབ་ནུག་ ཨ་ལོ་གཉིསཔོ་དེ་ སངས་རྒྱས་དངོས་ཨིན་མས་ ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ཟེར་ སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་ཨིན་མས་ཟེར་ ང་གིས་འ་ནཱི་བཀོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས་ད་ལྟོ་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་ ཚེ་ཐར་ཅིག་བྱིན་གེ་མེན་ན་? འ་ནཱི་ཨ་ལོ་གཉིས་ཟེར་སླབ་ནུག་ ཕོ་རྒནམ་གིས་ དེ་ལས་ཏེ་ དོལ་པ་ནུ་གཅུང་དེ་གིས་ ང་གིས་བྱིན་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ང་རྒྱལ་པོའི་ ག་ཅི་ལོ་ ད་བཀའ་ཨིན་ བདུད་མོའི་བཀའ་ཨིན་ཟེར་ འ་ནཱི་འདི་ ཚེ་ཐར་བྱིན་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ནུག་ ཚེ་ཐར་བྱིན་མི་ཚུགས་ཟེར་ ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚེ་ཐར་བྱིན་མ་ཚུགས་རུང་ཁྱད་མེད་ཟེར་ ད་ ང་ར་གི་འདི་ ཚེ་ཐར་བཏང་བཞག་ནི་ཟེར་ ང་གིས་འདི་ བཀོ་བཏང་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་རོགས་དོལ་པ་ཕོ་རྒནམ་དེ་གིས་ ང་ནཱ་གཡུས་ཁར་ཡང་མི་སྡོད་ ད་ང་བྱོག་འགྱོ་ནི་ཟེར་ ཏེ་ འ་ནཱི་ཨ་ལོ་དེ་ ང་མི་བཀོ་ཟེར་ ས་ཁར་བཞག་ནུག་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ལྟག་ཁར་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ བཀོ་ཆོག་ཆོ་སྦེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱི་ཕྱག་ལྟག་གུ་བཀལ་ཏེ་ ཁ་སླབ་དོ་མས་ དེ་ལས་ བཀོ་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་ས་ཁར་བཞག་ནུག་ དེ་ལས་ཏེ་ ད་ ཨ་ཞེམོ་ཁྱོད་ལུ་ ཚེ་ཐར་བྱིན་ཡི་ཟེར་ ད་ ང་ལུ་ ད་ ཚེ་ཐར་མི་བྱིན་ནི་མས་ཟེར་ ད་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ད་ཨ་མ་ ཨ་མ་འགྲོ་བའིབཟང་མོ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ང་ལུ་ཐུགས་རྗེ་དང་སྤྱན་གྱིས་གཟུགས་གནང་ཟེར་ ཤར་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ང་ལུ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ དེ་ལས་ ལྷོའི་མཁའ་འགྲོ་ ང་ལུ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ ནུབ་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ ང་ལུ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བྱང་གི་མཁའ་འགྲོ་ ང་ལུ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ དེ་ལས་ དབུས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ ང་ལུ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ དེ་ལས་ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་གིས་ ང་ལུ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ ཨ་མ་འགྲོ་བའི་བཟང་མོ་ ང་ལུ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  གནམ་མེད་ས་མེད་ཁོ་གིས་ མགུར་མ་གནང་ནུག་ མགུར་མ་གནང་སྟེ་ དེ་ལས་འ་ནཱ་ལས་ ཡ་ད་འབདན་ང་བཀོ་རུང་ འགྱོད་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་བཀོ་ད་ཟེར་ དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་བུ་གིས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཁོ་ག་ཅི་ལོ་ བཀོ་རུང་ཁྱད་མེད་ཟེར་ ཏེ་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་ཚེ་ཐར་འདི་ མ་པ་ལས་རང་མི་བཏང་ནི་མས་ ཨ་ཞེམོ་དེ་ ཚེ་ཐར་ཡང་བཏང་ཡི་ཟེར་ ཁྱོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྡོད་སྨ་རེད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཟེར་ ཨ་ཞེམོ་ལུ་ཡང་ ཁ་ཆམས་བཞག་སྟེ་ དེ་ལས་འ་ནཱ་ལས་ ང་བཀོ་རུང་བཀོ་ད་ཟེར་སླབ་ནུག་ ད་དེ་ལས་ འ་ནཱ་ལས་མར་བཀོ་བཏང་ནུག་ཁོ་ འ་ནཱ་ལས་མར་ནུ་གཅུང་དེ་ བཀོ་བཏང་སྟེ་བྱག་ལས་མར་བཀོཝ་ཅིག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་མར་ ག་ཅི་ལོ་རྒྱ་མཚོའི་ཁར་མ་ལྷོད་པའི་བར་ན་ ཨ་མ་ཡར་ཆོས་གནང་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ཨ་མ་དེ་ མའ་འགྲོ་གླིང་ལུ་ ཁོང་མཁའ་འགྲོ་ཚུ་ལུ་ ཆོས་གནང་བཞུགས་པའི་བར་ན་ལུ་ ཨ་མ་གིས་ མངོན་ཤེས་མཁྱེནམ་ཅིག་རང་ ཡ་ད་འབདན་ཁྱོད་ཚུ་ ཨ་ཙི་ཅིག་བསྒུགས་ད་ ང་འགྱོ་དགོ་པས་ཟེར་སླབ་སྟེ་བྱོནམ་ཅིག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་མར་ བྱ་རྒོད་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཨ་ལོ་དེ་ བྱ་རྒོད་ཀྱིས་ ཐོག་ཁར་བཀལ་ཏེ་འབག་ཡར་སོང་ནུག་ཨའི་གིས་ ག་ཅི་ལོ་ ད་བྱ་རྒོད་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ བྱ་རྒོད་ཐོག་ཁར་བཀལ་ཏེ་ རྒྱ་མཚོ་གནམ་མེད་ས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་རྒྱ་མཚོ་ ད་ལྟོ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ཡོད་ལོ་རྒྱ་མཚོ་ དེ་ལས་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་ ཏེ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་སྒལ་ཏོག་གུ་བཀལ་ཏེ་ མོ་གིས་ ན་ཟུག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་འབག་སོང་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཨ་ལོ་ན་ཟུག་ཨ་ཙི་ཅིག་རང་མ་ཕོགཔ་སྦེ་ བྱ་རྒོད་ཐོག་ཁར་སྦེ་ ཨའི་གིས་ ལེན་འབག་སོང་ནུག་ ལེན་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ཕར་མཐའ་མར་མ་ཐོན་ཚུན་ཚོད་ ཏེ་ཨའི་དེ་ ཐང་ཆད་སོངམ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་རྒྱ་མཚོ་ནང་ན་བུད་ནི་ཨིན་མས་ད་རུང་རང་ རྒྱ་མཚོ་ནང་ན་འགྱོ་ནི་འབདཝ་ད་ ད་རུང་རང་ཨ་མ་གིས་ ཉ་ལུ་སྤྲུལཝ་ཅིག་རང་ ཉ་སྦོམ་གཅིག་ལུ་སྤྲུལཝ་ཅིག་རང་ ཉའི་ཐོག་ཁར་སྦེ་ འ་ནཱི་ཉ་གིས་འབག་སོང་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཉ་གིས་འབག་སོང་སྟེ་ ད་ དེ་ལས་ཏེ་ ཕར་ཆུའི་མཐའ་མར་བཏོན་ཏེ་ ཆུའི་མཐའ་མར་བཏོན་ཏེ་ དེ་ལས་ཏེ་ ཨ་མ་གིས་ བྱ་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ནུག་ ཨ་མ་གིས་ ཨ་མ་གིས་བྱ་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་འ་ནཱི་ཨ་ལོ་ ག་ཅི་ལོ་ ཁོ་ཏེ་ཨ་ཙི་རེ་ལམ་འགྱོ་སྟེ་ འ་ནཱི་ཨ་ལོ་ བྱ་ལེགས་ཤོམ་འདུག་ཟེར་དེ་ལས་ བྱའི་རྟིང་བདའ་ཡི་བདའ་ཡི་ བྱ་བཟུང་པར་འགྱོཝ་ཨིན་མས་ བྱ་བཟུང་པར་ ཏེ་དེ་ལས་ ཨ་མ་གིས་ ཨ་ཙི་ཅིག་གདོང་ཁར་ གདོང་ཁར་སོང་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བྱ་གིས་ ཨ་ཙི་ཕར་ཕར་འགྱོཝ་ད་ ད་རུང་རང་ ཕར་ཕར་འགྱོ་སྟེ་ དེ་ལས་ བྱ་གིས་སྦེ་འཁྱིད་འབག་ནུག་ འཁྱིད་དེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བྱ་གིས་སྦེ་འཁྱིད་དེ་ ཏེ་ནཱ་ཡར་ལས་མར་བལྟ་ཐོན་ནུག་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་ གསེར་སྐྱེམས་ལའི་མར་བལྟ་ཐོན་ནུག་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་སྟེ་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་ཐོན་ཏེ་ ད་ འ་ནཱ་ལས་མར་བལྟ་ཐོན་ཏེ་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ ཡར་ལུ་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ལྟོའི་སྨིན་དྲུག་ལའི་ནང་ན་ ཡར་སྨིན་དྲུག་ལའི་ནང་ན་ དེ་ཁར་ལྷོད་ལྷོདཔ་ཨིན་མས་ དེ་ཁར་ལྷོད་དེ་ དེ་ལས་ སྨིན་དྲུག་ལ་ནང་ན་ ཏེ་འ་ནཱ་ཤིང་རྭཝ་ནང་ན་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཁོ་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ འ་ནཱི་བྱ་གིས་འཁྱིད་འབག་སྟེ་ ཆརཔ་མ་རྐྱབ་སར་འཁྱིད་འབག་སྟེ་ ཆརཔ་རྐྱབ་ད་ གནམ་སྲོཝ་ད་ དེ་ཁར་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ དེ་ཁར་ལུ་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལུསཔ་ཨིན་མས་དེ་ཁར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ལྟོ་ཟ་རུང་ཡང་ ལྟོ་ཡང་ ག་ཅི་ལོ་ རྡོག་མ་ཡོད་སའི་ཤིང་གི་རྩ་བར་འབག་སྟེ་ དེ་སྦེ་སྤྱ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ ཏེ་ད་ལྟོ་ ད་ལྟོ་འ་ནཱི་ ད་ཅི་གི་བར་ནའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ བར་ན་ལས་ ངེའི་ཨ་ཙི་ཅིག་ཟུར་ཆད་སོང་ནུག་ ཏེ་ད་ཅི་ འ་ནཱ་འ་ནཱི་ཤ་ ག་ཅི་སླབ་ན་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དེ་ནང་ལས་བྱོག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱ་ཡང་ དཀའཝ་སྤྱོད་དེ་ཡོད་ཁོང་གཉིས་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་བར་ན་ལས་ལོག་སླབ་ཨིན་ ཏེ་འ་ནཱི་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ ཏེ་ག་ཅི་སླབ་ན་ ཚེ་ཐར་བཏང་སྟེ་ བྱོག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་འ་ནཱ་ ཏེ་ཆུ་སྐོམ་ཏེ་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ ནུ་གཅུང་གིས་ ཆུ་འབག་ཤོག་ཟེར་སླབ་ནུག་ ཆུ་འབག་ཤོག་ ད་ལྟོ་རང་ཆུ་འབག་ཤོག་ ཨ་ཞེམོ་ཆུ་འབག་ཤོག་ཟེར་སླབ་ནུག་ དེ་ལས་ ཆུ་འབག་ཤོག་ཟེར་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཆུ་མ་པ་ལས་ ས་ཆགས་དེ་ཁར་རང་མེདཔ་ཨིན་མས་ ཏེ་ཆུ་འབག་ཤོག་ ད་ལྟོ་རང་ཆུ་འབག་ཤོག་ཟེར་ ཆུ་འབག་ཤོག་ཟེར་ རྔུ་སྟེ་མ་བཏུབ་པར་ ཏེ་ཨ་ཞེམོ་དེ་ ཆུ་ལེན་པར་འགྱོ་གེ་ ཁྱོད་འ་ནཱ་སྡོད་ཟེར་སླབ་སྦེ་སོངམ་ད་ ཆུ་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ཆུ་མེད་པར་འ་ནཱི་རྒྱ་ཚའི་རྐངམ་པར་ནང་ ཆར་ཆུ་ཨ་ཙི་རེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཏེ་ མོ་གིས་ འ་ནཱི་ཐགས་རས་མཐའམ་ཨ་ཙི་ཅིག་སྦང་སྟེ་ དེ་ལས་ འབག་སྟེ་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་བྱིན་ནི་ཨིན་མས་མེན་ན་ ཐགས་རས་མཐའམ་སྦང་སྟེ་འབག་སྡོདཔ་ད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མོ་ཕར་འགྱོ་སྡོདཔ་ད་ལུ་ ཨ་ལོ་དེ་ ག་ཅི་སླབ་ན་ སྦུལ་གཅིག་ལྷོད་དེ་ སྦུལ་གྱི་དུག་གིས་སྦེ་ ཨ་ལོ་ཤི་སོང་ནུག་ དེའི་བར་ན་ཡང་ དཀའཝ་ལེ་ཤ་སྤྱོད་དེ་ཡོད་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦུལ་གྱི་དུག་ཕོག་སྟེ་ ཨ་ལོ་ཤི་སོང་སྟེ་ སྦུལ་གྱི་སྦེ་ ཨ་ལོ་ཤི་སོང་སྟེ་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ཁར་ཡང་ ཨ་མ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྦུལ་ག་ཅི་ལོ་ སྨན་སྦུལ་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྦུལ་དཀརཔོ་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ དེ་སྦེ་བྱོན་བྱོནམ་ཡོད་ ཏེ་འ་ནཱ་ དེ་ལས་ མོ་ལྷོད་དེ་ལྟཝ་ད་ལུ་ ཨ་ལོ་ཤི་སོང་སྟེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱི་ཨ་ཞེམོ་དེ་ལྷོད་ལྟཝ་ད་ ཏེ་འ་ནི་ཆུ་བཙིར་ཏེ་བྱིན་ནི་ཟེརཝ་ད་ ཨ་ལོ་ཤི་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ཨོ་ལོ་ ལོ་འབད་དེ་ དེ་ལས་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་ མོ་ར་ནུ་གཅུང་ཤི་སོང་ནུག་ཟེར་སྤར་སྡོདཔ་ད་ སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ཏེ་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་ཅིག་གི་བར་ན་རང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ ཨ་མ་དེ་གིས་ མངོན་ཤེས་མཁྱེནམ་ཅིག་རང་ སྨན་སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྨན་སྦུལ་གྱིས་ སྨན་བླུགསཔ་ཅིག་རང་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས་མེན་ན་ ཏེ་ཨ་ཞེམོ་དེ་གིསནི་ མ་ཤེས་པས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཨ་ལོ་དེ་སྦེ་འབད་དེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ཨ་ནཱི་ ཁོ་མིག་ཏོ་བརྒྱངམ་ད་ ཡར་ལས་སྦུལ་དཀརཔོ་གཅིག་ ཡོར་བཏང་འགྱོ་ས་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ འ་ནཱི་ ག་ཅི་སླབ་ནི་ ནུ་གཅུང་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ཏེ་ མོ་གི་ཐགས་རས་མཐའམ་འདི་ལས་ ཁ་ནང་ལུ་ ཆུ་ཐིག་པ་གཅིག་བླུགས་བྱིན་ཏེ་ དེ་ལས་དཀའཝ་ཅིག་སྤྱད་དེ་ཡོད་ ད་ཅི་བར་ན་ལུས་སོང་ནུག་ འ་ནཱི་འདི་ དེ་ལས་ཏེ་ སྨིན་དྲུག་གླིང་ལས་མར་ལྷོད་ཅི་སྨོ་ད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཡར་ལས་མར་འོང་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་ནཱ་ འབྲུག་ལུ་ལྷོད་ནུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆགས་ལུ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྨིན་དྲུག་ལ་ཐོག་ཁར་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལུ་འདི་ ད་ ང་བཅས་རའི་ནཱ་ སྨིན་དྲུག་ལ་ལས་ ག་ཅི་ལོ་ད་ ལྷོད་པའི་སྐབས་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ལྕགས་གླིང་པ་ཚུ་ཡར་བལྟ་ ཁོང་ཡར་ཤ་བདའ་བར་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཡར་ཤ་པ་ཚུ་གིས་ དེ་ལས་ དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཨ་ལོ་གཅིག་འ་ནཱི་ ཤིང་རྭཝ་ནང་ན་སྡོད་མི་ ཏེ་ འ་ནཱི་མཐོང་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དབའི་ ཁྱོད་ག་ཅི་འབད་དོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཏེ་ང་འ་ནཱ་སྡོད་དེ་ཡོད་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཏེ་དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཁྱོད་ག་ཏེ་ལས་འོང་ཡི་ཟེརཝ་ད་ ང་ཡར་ལས་མར་བལྟ་འོང་ཡི་ཟེར་སླབ་ལས་ དབའི་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་དེ་ཡར་ བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཨ་མ་དེ་ འཕུར་ཏེ་བྱོན་སོང་ཡི་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ཏེ་ ཤ་པ་གིས་ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་ འབག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་བཞག་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ནཱ་ལྕགས་གླིང་ལུ་འབག་བཞག་ནུག་ ནཱ་ང་བཅས་རའི་ལྕགས་གླིང་ཟེར་འཕྱད་ནུག་གཡུས་ཚན་ ད་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ནཱ་ལུ་ ད་ནང་ན་ཨིན་མས་ཏེ་ ལྕགས་གླིང་ལུ་ ད་ནཱ་ག་ཏེ་བཞག་ཡི་ག་ བཞག་བཞགཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཏེ་ རྒྱལ་པོ་ད་ལྟོ་ནཱ་ལྕགས་གླིང་གི་ རྒྱལ་པོ་དེ་ ཧེ་མ་ལས་རང་ བཤགས་བཤགསཔ་ཨིན་མས་ལགས་ དེའི་བར་ན་ རྒྱལ་པོ་བཤགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་རྒྱལ་པོ་བཤགས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ལུ་ སྲས་སྲསམོ་མེདཔ་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ ཚབ་བཀལ་ནི་ཨིན་པས་རྒྱལ་པོ་འདི་ སྲས་ཡོད་པ་ཅིན་སྲས་བཀལ་ནི་དང་ སྲསམོ་ཡོད་པ་ཅིན་སྲསམོ་བཀལ་ནི་ སྲས་སྲསམོ་རང་མེདཔ་ཨིན་མས་ ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  རྒྱལ་པོའི་རྩ་དེ་ ཚར་གཅིག་་འབདཝ་ད་ཆད་ཡར་སོང་ནུག་ མི་རྒྱུད་དེ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་སོང་སྟེ་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་ཅིག་གི་བར་ན་ལུ་ ད་མི་སེར་གྱི་གྲས་ལས་བཏོན་དགོ་པས་ཟེར་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ག་དྲགཔ་ཅིག་ཟེར་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མི་སེར་གྲས་ལས་བཏོན་དགོ་པས་ཟེར་ ད་ང་བཅས་ནཱ་ལུ་ ད་དེ་ཚུའི་གྲས་ལས་ ཉིནམ་གཅིག་ཟེརཝ་ད་ དེ་ལས་ འཛོམས་ད་ཟེར་ བློན་པོ་ཚུ་གིས་བཀའ་གནང་སྟེ་ བློན་པོ་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་དེ་བསྒང།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཧེ་མའི་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་ཀྱི་བློན་པོ་ དམག་དཔོན་གནམ་མེད་ས་མེད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་ དེ་ལས་འ་ནཱིའི་བར་ན་ མི་སེར་ཚུ་ག་ར་བཀུག་སྟེ་ བཀུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་འ་ནཱ་ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་ཟེརཝ་ད་ འ་ནཱ་ལུ་ ད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  རྒྱལ་པོ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལས་ ཏེ་ཁོང་ཕར་ལུ་ རྒྱལ་པོ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལས་ རིགས་བརྒྱུད་བཟང་པོ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལས་ བྱ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཧེ་མ་ལས་རང་ བྱ་ འ་ནཱི་ཁོང་གི་ཕར་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་ལུ་ བྱ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ སྡིར་བཏང་སྡོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ འ་ནཱ ལས་བྱ་གིས་ འཕུརཝ་ཨིན་མས་ འཕུར་སོང་སྟེ་ དེ་སྦེ་ མི་སེར་ག་ཅི་ལོ་ མི་སེར་ཚུ་གི་ མགུ་ཏོག་གུ་ལས་ བྱ་གིས་ དེ་སྦེ་འཕུར་སོང་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ འ་ནཱ་ལས་ འ་ནཱི་ཨ་ལོའི་ཐོག་ཁར་འཛེགས་སྡོད་ནུག་ ཨ་ལོའི་ཕྱག་ལྟག་ཁར་འཛེགས་སྡོད་ནུག་ ཨ་ལོའི་ཕྱག་ལྟག་གུ་འཛེགས་ཏེ་ དེ་ལས་ སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་མས་ ཨ་ལོའི་ཕྱག་ལྟག་གུ་འཛེགས་སྡོདཔ་ད་རང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱ་ལས་ ཏེ་ བློན་པོ་ཚུ་སོང་སྟེ་ དེ་ལས་ དྲི་ནུག་འ་ནཱི་ཨ་ལོ་ལུ་ ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པའི་མིང་ག་ཅི་སླབ་སྨོ་ཟེར་ དེ་ལས་ ཨ་མའི་མིང་ག་ཅི་སླབ་སྨོ་ཟེར་ ཏེ་དྲི་ནུག་དེ་ལས་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པའི་མིང་ག་ཅི་སླབ་སྨོ་ཟེརཝ་ད་ རྒྱལ་པོ་ཀ་ལ་དབང་པོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་ཟེར་ དེ་ལས་ ཨ་མ་གི་མིང་ག་ཅི་སྨོ་ཟེརཝ་ད་ ཨ་མ་ག་ཅི་ལོ་ མཁའ་འགྲོ་འགྲོ་བའི་བཟང་མོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་ད་ལྟོ་ག་ཏེ་ཡོད་གོ་ཟེར་ སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་པ་དེ་ ཏེ་ཨ་མ་སྦོམ་དེ་གིས་ བཙོན་ཁང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ བཙོན་ཁང་ནང་ན་ཡོད་ཟེར་ དེ་ལས་ ཨ་མ་ག་ཏེ་ཡོད་ཟེར་སླབ་ད་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ཨ་མ་དེ་ མཁའ་འགྲོའི་གླིང་ལུ་ འཕུར་ཏེ་བྱོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ ང་ར་ཤིང་ལེ་ཡང་རི་ལེ་ལས་ ཤིང་རི་ལས་མར་བལྟ་བཀོ་བཏང་ཡི་ཟེར་ ང་འ་ནཱ་ལས་མར་བྱ་གིས་ འཁྱིད་དེ་འོང་ཡི་ཟེར་སླབ་སླབ་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ འ་ནཱི་འདི་ ཡ་འ་ནཱི་ཨ་ལོ་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་པོ་ལྕོགས་རང་ལྕོགས་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ འ་ནཱི་འདི་ རོགས་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ཨིན་མས་ཟེར་ མི་རྒྱུད་ཨིན་མས་ཟེར་ ད་ ག་ཅི་སླབ་ན་ རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་ཨིན་མས་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱི་འདི་ང་བཅས་རའི་ནཱ་ རྒྱལ་པོ་ཐད་རི་བ་རི་ལྕོགས་འོང་ཟེར་ ཏེ་ འ་ནཱི་འདི་ རིགས་བཟང་པོ་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ ཏེ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་མངའ་སྲོལ་མཛད་ནུག་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཁྲི་མངའ་སྲོལ་མཛད་དེ་ དེ་ལས་ལོ་ག་ཅི་ལོ་ བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ན་ཡར་སོང་ནུག་ ད་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་ཁྲི་མངའ་སྲོལ་མཛད་དེ་ ཕར་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཀལ་ཏེ་ ཁོ་ལོ་གསུམ་ལུ་རྒྱལ་པོ་བཀལ་ནུག་མེན་ན་ ལོ་གསུམ་ལུ་རྒྱལ་པོ་བཀལ་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་འ་ནཱི་ཅིག་གི་བར་ན་ ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལངས་ཏེ་ ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལངས་ཏེ་ ཏེ་འ་ནཱི་ཅིག་གི་བར་ན་ ཨ་ཞེམོ་དེ་ འཁོར་བ་འཁྱམས་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཨ་ཞེམོ་དེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཨ་ཞེམོ་དེ་ མོ་ཤིང་ལེ་ཡང་རི་ལས་མར་བལྟ་བསྐོར་ཏེ་ ཕར་ས་ལོག་གཅིག་ཁར་ལས་བསྐོར་ཏེ་ མར་ ལོ་གཅིག་གི་ས་ཁར་ མར་ས་ཁར་ལྷོདཔ་ཨིན་མས་ རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་མར་ རྩ་བར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  རྩ་བར་ལྷོད་དེ་ ཏེ་ངེའི་ནུ་གཅུང་དེ་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་བཀོ་སྟེ་ འ་ནཱི་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ད་ རུ་ཏོ་བསྡུ་ནི་སྦེ་ མེ་བཏང་ནི་ཟེར་ ཏེ་མོ་མར་དེ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ ཏེ་འ་ནཱི་རྒྱ་མཚོ་བསྐོར་ཏེ་ རུ་ཏོ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཡོད་ནི་འདི་ མཐའ་མར་ལྟཝ་ད་རུ་ཏོ་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་བཀོ་བཏང་བཏངམ་ཤི་མི་ མི་ཤི་མིའི་རུ་ཏོ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ འ་ནཱི་རུ་ཏོ་ཚུ་ག་ར་རང་ ག་ཅི་སླབ་ལོ་བསྡུ་སྟེ་ མེ་བཏང་སྟེ་ དེ་སྦེ་རང་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཨ་ཞེམོ་དེ་ འ་ནཱི་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ མོ་གི་ནུ་གཅུང་གི་རུ་ཏོ་ཨིནམ་འོང་ཟེར་ ནུ་གཅུང་གི་རུ་ཏོ་ཨིན་པ་ཅིན་ མེ་བཏང་ནི་ཟེར་ མེ་བཏང་སྟེ་ དེ་སྦེ་རང་སྡོད་དེ་ དེ་སྦེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ནགས་ཚལ་ནང་ན་དེ་སྦེ་སྡོད་དེ་ གྱོན་ནི་ཡང་གནམ་མེད་ས་མེད་མེད་པར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  གཟུགས་ག་ར་སྤུ་སྐྱེས་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ད་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གོ་ལ་དང་ འ་ནཱི་ལེ་ཤ་མ་གྱོན་ནི་དེ་གིས་ གྱོན་ནི་མེད་པར་ དེ་སྦེ་སྤྱང་ཀ་ དེ་ལས་ ག་ཏེ་ལྷོད་སར་ལྷང་སྟེ་ ཨ་ཙི་རེ་ལྷང་ཡི་ལྷང་ཡི་ཟ་སྟེ་ ལྷང་ཡི་ར་ཟ་སྟེ་ དེ་སྦེ་རང་བསྐོར་བསྐོར་བཏང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་ ཁོང་ཚུ་མར་ལས་ མར་ལས་ཡར་བལྟ་ མར་ལས་དེ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བྱང་ཕུ་ལུ་ལྷོད་ནུག་ མར་ལས་བྱང་ཕུ་ལུ་ བྱང་ཕུ་ལུ་ལྷོད་ནུག་ ཏེ་བྱང་ཕུ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་འདི་ ཏེ་ཕར་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཤེསཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ནཱ་གཡུས་པདྨ་ཅན་ལུ་ཏེ་ རྒྱལ་པོ་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཆོས་ལུ་དད་པ་སྦོམ་ཡོད་པའི་ རྒྱལཔོ་གཅིག་འདུག་ཟེར་ སྦྱིན་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་ སྦྱིན་པ་གནང་མས་ཟེར་ གྱོན་ནི་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ གྱོན་ནི་གི་ ཟ་ནི་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ཟ་ནི་གི།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་འ་ནཱ་ལས་ སྦྱིན་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་ སྦྱིན་པ་གནང་དེས་ཟེར་ ཏེ་ཁྱོད་ར་ཡང་ འདི་ནང་ལུ་འགྱོ་ཟེར་ ཏེ་ཁོང་གིས་ཕར་ བྱང་ཕུ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་སླབ་ནུག་ དེ་ལས་ཏེ་ གཡུས་པདྨ་ཅན་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཏེ་སྨོ་ཟེར་དྲི་སྟེ་ འདི་ལས་ཡར་གཡུས་པདྨ་ཅན་དྲན་དྲན་སར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མོ་གིས་གཡུས་པདྨ་ཅན་ག་ཏེ་སྨོ་ཟེར་ དྲི་སྟེ་རང་ལྷོད་ནུག་ཏེ་ནཱ་ ནཱ་ལྷོད་ནུག་ མོ་ཨ་ནཱི་ལོ་ཉི་ཤུ་དང་གཅིག་སོང་ནུག་མེན་ན་ དེ་བསྒང་ ནཱ་ལྷོད་པའི་སྐབས་སུ་ལུ་ ཏེ་འ་ནཱ་ལས་ ནཱ་ལྷོད་ནུག་ གཡུས་པདྨ་ཅན་ལུ་ལྷོད་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ང་གཡུས་པདྨ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལུ་ ཕྱག་དབང་བཅར་ནི་ཟེར་ལྷོད་ནུག་ གཡུས་པདྨ་ཅན་རྒྱལཔོ་ ག་ཅི་ལོ་ ཕྱག་དབང་བཅར་ནི་སྦེ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ཏེ་ མོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཨང་རྒས་ངོ་མ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཏེ་ག་ར་སྤུ་སྐྱེས་ཚར་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་སྦེ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་རྒྱལ་པོ་ལུ་ ཕྱག་དབང་བཅར་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་པོ་ སྐུ་སྒྲིབ་ཕོག་འོང་ཟེར་ ཏེ་ཕྱག་དབང་བཅར་མ་བཅུག་པས་མོ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཕྱག་དབང་བཅར་མ་བཅུག་པར་ རྒྱལ་པོ་སྐུ་སྒྲིབ་ཕོག་འོང་ཟེར་ དེ་ལས་ འ་ནཱ་ལུ་ ཆུ་ལེནམ་ཨིན་མས་ ཆུ་ལེནམ་ད་ལུ་ ཆུ་ཕར་ཆུ་དེ་ ད་ལྟོ་རྒྱལ་པོ་ ཀུན་ཏུ་ལེགས་པའི་གསོལ་ཆུ་ཟེར་ ཕར་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་ དེ་ཁར་ཤིང་གཅིག་གི་རྩ་བར་ད་ལྟོ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ལྟོ་དེ་ཁར་ལས་ལེནམ་ཨིན་མས་ ཆུ་གཞན་ཧེ་མ་ཡར་བལྟ་ ཆུ་ཡོད་རང་མེདཔ་ཨིན་མས་ ཆུ་ད་ལྟོ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཡར་ལམ་ཐག་རིང་ས་ལས་ཚུར་གཞུང་གིས་ གསོལ་རས་གནང་སྟེ་བཏོན་ཏེ་ཡོད་ ཏེ་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཆུ་ཡོད་རང་མེད་ ཆུ་མར་ལས་ཡར་བལྟ་འབག་དགོ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཆུ་ཕར་ མར་ལས་ཕར་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ འ་ནཱ་ལས་ལེནམ་ཨིན་མས་ ཆུ་ལེན་མི་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ འ་ནཱི་ཆུ་དེ་ཚུ་ ག་ཏེ་འབག་སྨོ་ཟེར་སླབ་སླབ་མས་ མོ་གིས་འ་ནཱི་ འ་ནཱི་བུམོ་གིས་ ག་ཏེ་འབག་ནི་སྨོ་ཟེརཝ་ད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  རྒྱལ་པོ་ཁྲུས་གནང་ནི་གི་དོན་ལུ་འབགཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས་ རྒྱལ་པོའི་ཁྲུས་གནང་ནི་གི་ཨིན་ཟེར་ ཏེ་ དེ་འབད་ཅིན་ ག་ཅི་ལོ་ མོ་ཙེའུ་ཡར་འབག་ནི་འབདཝ་ད་ འབག་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མོ་གིས་ ང་གི་འཐེན་བྱིན་གེ་ཟེར་ འཐེན་དོ་བཟུམ་འབད་བའི་ཞོར་ཁ་ མོ་གི་མཛུབ་དཀྱི་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ འ་ནཱི་བཟུམ་ཅིག་ ཏེ་ མཛུབ་དཀྱི་དེ་ ཙེའུ་ནང་ན་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ བཀལ་བཞག་ནུག་ ཙེའུ་ནང་བཙུགས་བཏང་བཏངམ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མཛུབ་དཀྱི་གཅིག་ དེ་ལས་ཏེ་ རྒྱལ་པོ་ཁྲུས་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ འ་ནཱི་ག་ཅི་ལོ་ ཁྲོ་ནང་ན་བླུགས་བཏངམ་ད་ལུ་ ཆུ་བླུགཔ་བཏངམ་ད་ལུ་ མཛུབ་དཀྱི་ནང་ན་འཛུལ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ མཛུབ་དཀྱི་ནང་ན་འགྱོཝ་ད་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱི་གསེར་གྱི་ མོ་གི་ནོར་བུ་རང་འབྱུང་འབདཝ་ལས་ ཁྲོ་གི་ནང་ན་ ཟང་ཟང་བཏང་སྐད་རྐྱབ་འཛུལ་སོང་ནུག་ སྐད་རྐྱབ་འཛུལ་ད་ནུག་ དབའི་ག་ཅི་ཅིག་འདུག་ས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཆུའི་ནང་ན་ཟེར་སླབ་ད་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ འ་ནཱི་ཆུ་ནང་ན་ལྟཝ་ད་ལུ་ འ་ནཱི་མཛུབ་དཀྱི་གཅིག་མཐོང་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ དབའི་འ་ནཱི་མཛུབ་དཀྱི་འདི་ ཧེ་མ་དང་ཕུ་ ངེའི་ཨ་མ་གི་ཅོག་གཅིགཔ་རང་འདུག་ཟེར་ དེ་སྦེ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ནུག་ ངེའི་ཨ་མ་གི་མཛུབ་དཀྱི་ཅོག་གཅིགཔ་རང་འདུག་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ ཕར་ཆུ་གི་མཐའ་མར་ མི་ག་ཡང་མི་འདུག་ག་ཟེར་སླབ་ད་ ཨང་རྒས་སོང་སོངམ་ ཨང་རྒས་གཅིག་འདུག་ཟེར་སླབ་ནུག་ ཨང་རྒས་གཅིག་འདུག་ཟེར་སླབ་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ འ་ནཱི་ཨང་རྒས་ནཱ་ཤོག་ཟེར་སླབ་ད་ཟེར་སླབ་ནུག་ ཏེ་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ལོ་རྒྱུས་འདྲི་ནི་ཨིན་མས་རྒྱལ་པོ་གིས་ ལོ་རྒྱུས་འདྲི་ནི་ཨིན་མས་རྒྱལ་པོ་གིས་ འ་ནཱི་མཛུབ་དཀྱི་དེ་ ག་ཏེ་ལས་འབག་ཡི་ག་ཟེར་ ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་འདྲི་ནི་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་ ཨང་རྒས་འཁྱིད་འོང་སྟེ་ དེ་ལས་ཕར་ ཕྱག་དབང་ལུ་བཙུགས་ནུག་ ཕྱག་དབང་བར་པར་བཙུགས་ཏེ་ ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་ ཁྱོད་ག་ཏེ་ལས་སྨོ་ཟེར་ དེ་སྦེ་དྲི་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ཁྱོད་ག་ཏེ་ལས་སྨོ་ཟེར་ ཁྱོད་ར་གཡུས་ག་ཏེ་ལས་སྨོ་ཟེར་ ཁྱོད་ག་དེ་སྦེ་འོང་ཡི་ནཱ་ཟེར་དྲི་ནུག་ དེ་ལས་ཏེ་ མོ་གིས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ ཧེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་སླབ་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་མཁའ་འགྲོ་ མོ་གི་ཨ་པ་གི་མིང་འདི་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་པོ་ཀ་ལ་དབང་པོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་ཟེར་ ཨ་མ་གི་མིང་འདི་ མཁའ་འགྲོ་འགྲོ་བའི་བཟང་མོ་ཟེར་ཨིན་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ ཨ་པ་དེ་ བཙོན་ནང་བཙུགས་ཡི་ཟེར་ ཨ་མ་དེ་ ག་ཅི་ལོ་ མཁའ་འགྲོའི་གླིང་ལུ་སོང་ཡི་ཟེར་ བྱོན་ཡི་ཟེར་ ཏེ་ང་བཅས་གཉིས་ སྤུན་ཆ་གཉིས་སྡོད་ཡི་ཟེར་ ནུ་གཅུང་དེ་ ཤིང་ཡང་ལེ་རི་ལས་མར་བལྟ་ བཀོ་བཏང་སྟེ་ ག་ཅི་ལོ་བསད་ཡི་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ང་ར་བསྐོར་ཏེ་འོང་ཡི་ཟེར་ ག་ཅི་ལོ་ཞུ་ད་ནུག་ ཞུཝ་ད་དེ་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ རྒྱལ་པོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ ངེའི་ཨ་ཞེམོ་ཐད་རི་བ་རི་ཨིན་མས་ཟེར་ ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ ཨ་ཞེམོ་དེ་ དྲན་མེད་བརྒྱལ་སོང་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ག་ཅི་ལོ་ རྒྱལ་པོ་དྲན་མེད་སོང་ནུག་ ཨ་ཞེམོ་ཟེར་སླབ་སྡོད་ནུག་ རྒྱལ་པོ་དྲན་མེད་སོང་ནུག་ རྒྱལ་པོ་དྲན་མེད་སོངམ་ད་ལུ་རང་ བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ འ་ནཱ་ག་ཅི་ལོ་ ཨང་རྒས་གཅིག་ལྷོད་དེ་ སྐུ་སྒྲིབ་ཕོག་ཡི་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་འ་ནཱི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་པོ་བཤགས་སོང་ཡི་ཟེར་ ཨ་ནཱི་ཨང་རྒས་ ཤུགས་སྦེ་རང་དྲངས་ཏེ་བདའ་བཏང་ནུག་ འ་ནཱི་གཡུས་ཁའི་མི་ ག་ཅི་ལོ་ འ་ནཱི་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ ཨང་རྒས་དེ་ རྒྱལ་པོ་ ག་ཅི་ལོ་ ལོག་སྟེ་དྲན་པ་ལྷོད་ལྟཝ་ད་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཨང་རྒས་དེ་ བདའ་བཏང་ད་ནུག་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ དྲངས་ཏེ་ དེ་ལས་ དྲན་པ་ལྷོད་ལྟཝ་ད་ དེ་ལས་ ཨང་རྒས་ག་ཏེ་སྨོ་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ ཏེ་བདའ་བཏང་ཡི་ཟེར་སླབ་ནུག་ བདའ་བཏང་ཡི་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མོ་ད་ལྟོ་རང་འཁྱིད་ཤོག་ཟེར་ བཀའ་གནང་སྟེ་ ད་རུང་ལོག་འགྱོ་སྟེ་ འཁྱིད་འབག་སྟེ་ འབག་ནུག་ ལོག་འཁྱིད་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ཏེ་ དེ་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ དོ་རུང་རང་ལོག་སྟེ་ མོ་གི་ནུ་གཅུང་གིས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སླབ་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཤིང་ལེ་ཡང་རི་ལས་མར་བལྟ་ ག་ཅི་ལོ་ བཀོ་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ བྱ་རྒོད་ཀྱི་སྒལ་ཏོ་ཁར་འཛེགས་ཏེ་ དེ་ལས་ ཆུའི་མཐའ་མར་བཏོན་ཏེ་ ང་དེ་བཟུམ་ཅིག་ བྱ་གིས་འཁྱིད་དེ་ བྱ་གིས་འཁྱིད་དེ་འབག་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ང་ནཱ་ལྷོད་ལྷོདཔ་ཨིན་ ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་ང་ཨིན་ཟེར་ དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་ དེ་ལས་ ཨ་ཞེམོ་དྲན་མེད་སོང་ནུག་ད་རུང་རང་ ད་རུང་རང་ཆུ་གཏོར་ཏེ་ ལོག་སྟེ་ ཏེ་འ་ནཱ་ལས་ དེ་ལས་ཏེ་ ཨ་ཞེམོ་དེ་ ག་ཅི་ལོ་ སྐུ་ཁྲུས་གནང་སྟེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཆུ་འཁྱུ་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བཏང་སྟེ་ ཧིང་སང་ས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་སྟེ་ དེ་ལས་ དེ་སྦེ་རང་བཞག་སྟེ་ དེ་ལས་འ་ནཱ་ཨ་ཞེམོ་དེ་ གཡུ་ ཁྲི་ཐོག་ཁར་བཞག་ཡི་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཨ་ཞེམོ་དེ་ གཡུ་ཁྲི་ཐོག་ཁར་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་པོ་དེ་ གསེར་ཁྲི་ཐོག་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ ཁོང་གཉིས་སྦེ་ དྲན་འདྲ་འབད་རང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་དབང་ཚད་དེ་ དྲན་འདྲ་འབད་རང་ ཡར་བལྟ་དེ་སྦེ་བཞུགས་ནུག་ འ་ནཱ་གཡུས་པདྨ་ཅན་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ལས་ འ་ནཱི་སྦེ་ཁོང་གཉིསཔོ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕྱད་དེ་ དགའ་སྤྲོ་འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཞུགས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་རང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ཡར་ལུ་བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ ཏེ་གོ་ནུག་ ད་འ་ནཱི་ སྤུན་ཆ་གཉིསཔོ་དེ་ ཡང་ལེ་རི་ལས་མར་བཀོ་བཏང་སྟེ་བསད་ཡི་ས་ མ་བསད་པར་ མར་རྒྱལ་པོ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས་ ད་ཁོང་གཉིསཔོ་དང་ ཕྱད་མདའ་བཏང་ནི་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཁྱོད་གཉིསཔོ་ ཁྱོད་ཡར་ཤོག་ཟེར་ ཡར་ཤོག་ཟེར་ མོ་མར་བལྟ་འཐོན་འོང་ཟེར་ དེ་ལས་ དུས་ཚོད་འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་ཤོག་ཟེར་ བཀའ་ཤོག་ལྷོད་ནུག་ནཱ་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ བཀའ་ཤོག་དེ་སྦེ་ལྷོད་ནུག་ དེ་ལས་ཏེ་ འ་ནཱ་སྡུག་བསྔལ་ཕོག་སྟེ་ བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ད་རུང་རང་ཨིན་མས་ཟེར་ ད་འབདན་ཟེར་ སྡུག་བསྔལ་ཕོག་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ལྷ་གིས་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ ལུང་བསྟན་བྱུང་ནུག་ ད་ཁྱོད་འ་ནཱ་ ག་ཅི་ལོ་བྱོན་དགོ་ཟེར་ དུས་ཚོད་དེ་བཟུམ་ཅིག་གི་བསྒང་ལུ་ཟེར་ ཁྱོད་བྱོན་དགོ་ཟེར་ ལྷ་གིས་ལུང་བསྟན་ནུག་ ལྷ་གིས་ལུང་བསྟན་ཏེ་ ག་ཅི་ལོ་ ད་ཁྱོད་ཐུགས་ཚ་གྱང་བཞེས་རང་མི་དགོ་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ཁྱོད་ཀྱི་མདའ་དེ་ ཏེ་ ཡར་འབད་བ་ཅིན་གསེར་གྱི་ བར་ན་དངུལ་གྱི་ དེ་ལས་ མར་ལྕགས་ཀྱི་སྦེ་འབད་དེ་ སྤྱི་ཏོག་གི་རྣམ་ཅོ་དེ་ལྕགས་ ལྕགས་ཀྱི་མདའ་ རྣམ་ཅོ་འདི་དགུ་ཡོདཔ་སྦེ་བརྡུངས་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ ལྕགས་སྦོམ་སྦེ་ཨིན་མས་ཏེ་ལྕགས་ ག་ཅི་ལོ་ འ་ནཱི་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ བར་ན་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ དངུལ་འབད་བཟོ་སྟེ་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཏོག་གུ་གསེར་རྐྱབ་སྟེ་ བར་ན་འ་ནཱི་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ མདའ་རིངམོ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  སྡོམ་གང་དེ་ཅིག་ འ་ནཱི་སྦོམ་ མི་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མི་གཅིག་གིས་འཐུ་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ བཟོ་སྟེ་ འ་ནཱི་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་དགོ་ཟེར་ དེ་ལས་ སྒྲོ་འདི་ག་ཅི་བཀལ་དགོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྒྲོ་འདི་འུག་པའི་སྒྲོ་བཀལ་ད་ཟེར་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ལྷ་གིས་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ དེ་སྦེ་ དེ་ལས་འ་ནཱི་སྦེ་འབད་དེ་ ཏེ་ད་ག་ཅི་ལོ་ རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ར་ གནམ་མེད་ས་མེད་དེ་བཟུམ་མའི་ཐུགས་བསམ་ ག་ཅི་ལོ་བཞེས་རང་མི་དགོ་ཟེར་ ཐུགས་སྡུག་རང་མི་དགོ་ཟེར་ ཁོང་དམག་དཔོན་ཧེ་མ་ལས་རང་ རྒྱལ་པོའི་དམག་དཔོན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དམག་དཔོན་ དམག་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ཚུ་གིས་རང་བཏང་འོང་ཟེར་ རྒྱལ་པོ་བྱོན་རང་མི་དགོ་ཟེར་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བདུད་ཨིན་རུང་ཨིན་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ང་བཅས་ཀྱིས་འབད་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཞུ་ནུག་ ང་གིས་འབད་ཚུགས་ཟེར་ ཏེ་ མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག་ ཏེ་རྒྱལ་པོ་གིས་ མི་ཚུགས་ཟེར་ ངེའི་འ་ནཱི་ ག་ཅི་ལོ་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་དེ་ ནམ་དང་ནམ་རང་ ག་གིས་ཡང་ དམ་བཏགས་མི་ཚུགས་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཁྱོད་ཚུ་གིས་ འབད་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག་ འབད་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ནུག་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཏེ་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཚུ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་སྨོ་ཟེར་གསུངས་ནུག་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཟེར་གསུངསམ་ད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ང་གིས་ དེ་སྦེ་ཡོད་ ཁོང་ལུ་སྤྲུལ་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ དམག་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྤྲུལ་པ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཤུགས་སྟོབས་ཡང་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ཧེ་མ་ རྒྱལ་པོ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  རྒྱལ་པོའི་དམག་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཏེ་ང་གིས་ འ་ནཱི་སྦེ་བཏང་ནི་ཟེར་ གྱི་རིང་དཔའ་རྟགས་སྡོམ་བཅོ་བརྒྱདའབད་མི་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ སྡོམ་བཅོ་བརྒྱད་འབད་མི་ གྱི་རིང་དཔའ་རྟགས་ དོམ་བཅོ་བརྒྱད་འབད་མི་ ཏེ་བཤད་དེ་ ཕར་འཆམ་རྐྱབ་ད་ཡར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དར་མ་ཤིང་གཉིས་དེ་ཅིག་གུ་ལས་ཡར་ མཆོངས་ཚུགསཔ་ཨིན་མས་ དར་མ་ཤིང་གཉིས་དེ་ཅིག་ཡར་བལྟ་མཆོངས་ཏེ་ འ་ནཱི་གྱི་རིང་དཔའ་རྟགས་ དེ་སྦེ་ཡར་གནམ་ཁར་གཡུག་སྟེ་བསྐོར་ར་ཧ་ལམ་བརྒྱ་སྦེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་སྦེ་བརྡུངས་ཞིན་ན་ དེ་སྦེ་བཏོག་གཏང་ནི་ཟེར་ ང་གིས་དེ་སྦེ་གཏང་ནི་ཟེར་ ཏེ་ དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་མས་ དམག་དཔོན་ཚུ་གིས་ ང་གིས་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཟེར་ ད་རུང་དམག་དཔོན་གཅིག་གིས་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་འབདཝ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ང་གིས་དེ་སྦེ་གཏང་ནི་ཟེར་ ང་བཅས་དེམ་ཅིག་འགྱོ་ད་ལུ་འདི་ མོ་ག་ནི་ཡང་མེན་ཟེར་ གཏང་ནི་ཟེར་ དམག་གཏང་ནི་ཟེར་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ག་བཟུམ་ཅིག་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ ཡར་ལྷོདཔ་ད་ལུ་འདི་ འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་འ་ནཱི་ ལྷ་གི་ལུང་བསྟན་གནངམ་ད་ལུ་ ལྷ་གིས་ལུང་བསྟན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཏེ་ཁྱོད་རང་བྱོན་དགོ་ཟེར་ ལྷ་གིས་ལུང་བསྟན་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ད་ལུང་བསྟན་ཁོ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ར་རང་བྱོན་དགོ་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མདའ་དེ་ཡང་ དེ་བཟུམ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་བྱོན་དགོ་ཟེར་ ལྷ་གིས་ལུང་བསྟན་དེ་སྦེ་འབབས་ཏེ་ དེ་ལས་ ཨ་ཞེམོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མོ་འབྱོན་ནི་ཟེར་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ནུ་གཅུང་ ག་ཅི་ལོ་ བཀྲོངས་བཞག་དོ་འོང་ཟེར་ ཨ་ཞེམོ་གིས་ མོ་གིས་འབད་ཚུགས་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཨ་ཞེམོ་གིས་ དེ་སྦེ་གསུངསམ་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ ད་ག་ཅི་ལོ་ ཏེ་རྒྱལ་པོ་གིས་གསན་མ་བཏུབ་ཨིན་མས་ང་རང་ར་འགྱོ་ནི་ཟེར་ ང་རང་འབྱོན་ནི་ཟེར་ ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་ ཧེ་མའི་ཆིབས་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱི་ཆིབས་པ་ཡང་ ཚུར་གྱི་ལ་ཐོག་ཁར་ལས་ ཕར་གྱི་ལ་ཐོག་ཁར་མཆོངས་ཚུགས་པའི་ཆིབས་རྟ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་རའི་ གཡུས་པདྨ་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་པོའི་ཆིབས་པ་ ཧེ་མའི་ཆིབས་པ་འདི།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྐྱེས་བཙན་གྱི་ཆིབས་རྟ་ཡོད་ཨིན་མས་ ཏེ་འ་ནཱི་ཆིམས་པ་འདི་ ད་ལྟོ་ ད་རེས་ ག་ཅི་ལོ་ འ་ནཱི་རྒྱལ་པོ་ ཧེ་མའི་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིབས་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ འ་ནཱི་ཆིབས་པ་གུ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཚུར་གྱི་ལ་ཐོག་ཁར་ལས་ ཕར་གྱི་ལ་ཐོག་ཁར་ལུ་མཆོངས་ཚུགས་པའི་ ཆིབས་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ ཏེ་དེ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ འདིའི་ཐོག་ཁར་བཞོན་ཏེ་ ཏེ་ཡར་བྱོན་ ཡར་བལྟ་བྱོན་ནུག་ཏེ་ དེ་ལས་ད་ ཡར་བལྟ་བྱོན་ཏེ་ ཏེ་ཡར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ལྟོ་ སྨིན་དྲུག་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ སྨིན་དྲུག་ལ་ཐོག་ཁར་བྱོན་ཏེ་ སྨིན་དྲུག་ལ་ཐོག་ཁར་ཕེབས་ད་ལུ་ ཏེ་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་དེ་ ཡར་དགོན་སྒོ་གི་ཚུར་ སག་ཅུང་མ་ཟེར་སར་ལྷོད་ནུག་ དེ་ལས་ སག་ཅུང་མ་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སག་ཅུང་མ་ཚུར་བལྟ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་སྨིན་དྲུག་ལ་ཐོག་ཁར་ལས་སྦེ་ མོ་གིས་མཐོང་ནུག་སྟེ་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ འོ་ཟེར་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ ཡར་དགོན་སྒོ་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལས་མར་བལྟ་སྐད་རྐྱབ་ད་ སྨིན་དྲུག་ལ་ལས་གོཝ་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཤུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས་མོ་ བདུད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཤུགས་ཅན་ དེ་ལས་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་ ཧ་ལམ་ ག་ཅི་ལོ་ དེ་སྦེ་ལམ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཉིནམ་ཕྱེད་ཀ་འདུག་མེན་ན་སྨོ་ ཉིནམ་ཕྱེད་ཀ་ལྷགཔ་ཅིག་འདུག་འ་ནཱ་ ཏེ་དེ་ཁར་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་སྐད་རྐྱབ་དོ་མས་མོ་གིས་ འོ་ཟེར་ ད་ག་ར་ཚེ་རྫོགསཔ་ད་ ལམ་ཁར་འཐོན་འོང་ཟེར་ ད་ད་རེས་འབདན་ ཁྱོད་གཉིས་ནཱ་འོང་དེས་མེན་ན་ཟེར་ ད་ད་རེས་འབདན་ ཁྱོད་གཉིསཔོ་དེ་ ང་གིས་འདར་འདུར་བཟོ་སྟེ་ ཟ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་ལྟ་དབང་ལུ་ལོག་མི་འགྱོ་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཡར་ལས་མར་སྐད་རྐྱབ་དོ་མས་མོ་གིས་ ཏེ་ རལཔ་གཡུག་སྟེ་ དེ་ལས་ སོ་ཏེག་ཏེ་བཏང་སྤརཝ་ཨིན་མས་ སོ་ཚར་གསུམ་སྐད་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་མོ་གིས་ སོ་ཏེག་ཏེ་བཏང་ ཏེ་ག་ཅི་ལོ་ ཏེ་རལཔ་དེ་སྦེ་གཡུག་སྟེ་ ཚར་གསུམ་གཡུག་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཡར་ལས་མར་བལྟ་འོང་འོངམ་མས་ མར་བལྟ་སྟེ་ དེ་ལས་ སྨིན་དྲུག་ལ་ལས་མར་བབས་ཏེ་བྱོན་ནུག་ སྨིན་དྲུག་ལ་ལས་མར་བལྟ་བབས་བྱོན་ཏེ་ མར་འོག་གི་ད་ལྟོ་ མེ་རག་པའི་ཆོས་་་ ག་ཅི་ལོ་ འ་ནཱི་ལྟག་གི་འ་ནཱ་ ད་ལྟོ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཡོད།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་འ་ནཱི་མཆོད་རྟེན་ཚུན་ཚོད་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཏེ་མར་འ་ནཱ་ཚུན་ཚོད་བྱོན་ནུག་ནཱ་ལས་ ག་ཅི་ལོ་ སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་དེ་ ཏེ་ཡར་ལས་མར་བལྟ་ ཚར་གཅིག་གུ་ནཱ་ད་ལྟོ་ དངས་བུ་བྲང་ལུ་ལྷོད་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱི་ མོ་སེམས་དགའ་དྲགས་ཏེ་ ཟ་ནི་ཟེར་ ཏེ་ཡར་ ག་ཅི་ལོ་བདུད་མོ་ཧ་ཤང་དེ་ ཏེ་ མར་དངས་བུ་བྲང་ལུ་ལྷོད་ནུག་ དངས་བུ་བྲང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་ འ་ནཱ་ལས་མར་བལྟ་ ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་གནང་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བཀའ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀོད་མཆོག་གསུམ་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གསོཝ་བཏབ་སྟེ་ དེ་ལས་ མདའ་འདི་དཔག་སྟེ་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ཐུགས་རྗེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ བཟང་པོའི་ཐོག་ལས་སྦེ་ ཏེ་དགྲ་བོ་བསྒྲལ་པའི་ཐོག་ལུ་ ག་ཅི་ལོ་ དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་མེན་པར་ ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཐུགས་རྗེ་བཟང་པོའི་ཐོག་ལས་སྦེ་ མདའ་འདི་བཏང་ད་ནུག་ ནཱ་ལས་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འབྲུག་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་སྐད་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐད་རྐྱབ་སྟེ་སོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས་ འ་ནཱི་མདའ་གིས་ མདའ་གིས་སྐད་རྐྱབ་སོང་སྟེ་ དེ་ལས་ཏེ་ ཕར་བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གི་ འ་ནཱ་ཨོམ་གུ་ལུ་རང་ཕོག་སྟེ་ ཨོམ་གུ་ཕོག་སྟེ་ འ་ནཱ་བརྒྱལ་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བརྒྱལཝ་ཅིག་ ཨོམ་ལུ་ཕོག་སྟེ་བརྒྱལཝ་ཅིག་ རྟ་གིས་འཕུར་སོང་སྟེ་ ཐོག་ཁར་དེ་ལས་ཏེ་མར་ལྷོད་དེ་ ཡར་བལྟ་ མར་ཁོ་སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་གིས་ ལྷ་ཚོགས་གི་སྐུར་བཞེས་ཏེ་ སྤྲུལ་པ་གིས་སྦེ་ འ་ནཱི་ཞབས་ཀྱིས་མནན་བཞག་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ཏེ་ ཡར་བལྟ་ལོང་མ་ཚུགས་ཐལ་ཏེ་ ཏེ་ འ་ནཱ་ལུ་སྦེ་ སྨན་དྲ་ཡི་དྲ་ཡི་རང་ དམག་དཔོན་འདི་ ཧེ་མ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ཀྱི་ དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་བསད་དེ་ཡོད་ཟེརཝ་ད་ དེ་ལས་ ད་རུང་རང་།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཁོང་གཉིསཔོ་དེ་ འ་ནཱི་ཅིག་ ཚེ་ཐར་བཏང་ཟེར་རུང་ ཚེ་ཐར་བཏང་མ་བཏུབ་པར་ ཤ་པ་སྤུན་གཉིས་ལུ་སྤྲོད་ཡི་ ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ལུ་སྤྲོད་ཡི་ དོལ་པ་སྤུན་གཉིས་ལུ་སྤྲོད་ཡི་ཟེར་ ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་ སྨན་དྲ་ཡི་དྲ་ཡི་རང་ ཏེ་ ག་ཅི་ལོ་ རྐངམ་དང་ལགཔ་ཚུ་བཏོག་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  དེ་ལས་ འ་ནཱ་ལུ་ ཏེ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབད་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་ཡོད་ ཏེ་ འ་ནཱི་གི་བར་ན་ ད་འབདན་ཏེ་ ང་གིས་ ཁྱོད་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་ཨིནམ་མ་ཤེས་ཟེར་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ ང་གིས་གཤགས་པ་ཕུལ་ནི་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  མོ་གིས་དེ་སྦེ་སླབ་སྟེ་ཡོད་ གཤགས་པ་ཕུལ་ནི་ཟེར་ ད་འབདན་ཏེ་ ང་ཁྱོད་ཀྱི་འོག་ལུ་སྡོད་གེ་ ངེའི་ལྟ་དབང་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་དབང་ད་ཟེར་ ཏེ་ད་ག་ཅི་ལོ་ ང་གིས་ནམ་རང་ཁྱོད་ལུ་མི་འབད་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ དམ་མི་ལོག་ཟེར་ ང་ཚེ་ཐར་ཅིག་བཏང་ཟེར་སླབ་ནུག་ ཚེ་ཐར་བཏང་ཟེར་སླབ་ད་ ཚེ་ཐར་བཏང་ནིའི་ ད་ ང་ལུ་མེད་ཟེར་ ཏེ་ང་ཚེ་ཐར་མ་བཏང་ནི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཚེ་ཐར་བཏང་དགོཔ་མེད་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ སྨན་དྲ་ཡི་དྲ་ཡི་རང་ ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་དགྲ་བོ་བསྒྲལ་ཏེ་ ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་ཏེ་ དགྲ་བོ་བསྒྲལ་ཏེ་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་དེ་ དགྲ་བོ་བསྒྲལཝ་ད་ལུ་ དགྲ་བོ་བསྒྲལ་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་འ་ནཱ་ལས་ འ་ནཱ་དོང་ ས་རིམ་པ་དགུ་སྦེ་ དོང་བརྐོ་སྟེ་ ཏེ་ འ་ནཱི་ནང་ན་བཙུགས་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ལྟོ་ ད་རེས་ནངས་པ་མཆོད་རྟེན་ མེ་རག་གནག་པོ་མཆོད་རྟེན་ཟེར་ མཆོད་རྟེན་སྦོམ་གཅིག་ འདི་གི་ཐོག་ཁར་བཞེངས་ཏེ་ ཏེ་དམ་བཏགས་ཏེ་ བཞེངས་བཞག་ཡོད་པའི་ ད་རེས་ནངས་པ་མཆོད་རྟེན་ཡང་ འ་ནཱ་རང་ཡོད་ མཆོད་རྟེན་དེ་ཡང་ དེ་ལས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  འ་ནཱ་ལས་ འ་ནཱི་བདུད་མོ་ཧ་ཤང་དེ་ ཏེ་ འ་ནཱི་ནང་ན་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ཏེ་ ཡར་ལས་མར་བལྟ་ དམག་དཔོན་ཚུ་ག་ར་ དེ་ལས་ཏེ་ འ་ནཱ་སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་ཁ་ཐུག་ རྒྱལ་པོ་ལུ་ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ད་ང་བཅས་ཀྱི་ལྟ་དབང་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་དབང་དགོ་ཟེར་ འ་ནཱི་འདི་ཏེ་ ང་བཅས་ཚུ་གསད་མ་གནང་ཟེར་ ཏེ་སྐུ་ཆེ་གསུང་ཆེ་འབད་དེ་ དེ་སྦེ་འབད་དེ་ ཏེ་འ་ནཱ་ལས་བཏུབ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཁོ་སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་རྒྱལ་པོ་ རྒྱལ་པོ་ཡང་ཡར་ལྟ་དབང་ལུ་བྱོན་ཏེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཡར་བལྟ་དབང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་ཏེ་ ཡབ་བཙོན་ཁང་ནང་ན་བཞུགས་མི་ ཡབ་དེ་ཡང་ འ་ནཱ་ལས་བཏོན་ཏེ་ ཡབ་དེ་ བཙོན་ཁང་ནང་ན་བཞག་ཡོད་སར་ ཏེ་འ་ནཱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་བྱོནམ་ད་རང་ ཏེ་དབའི།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  བདུད་མོ་ཧ་ཤང་ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱིས་དེམ་ཅིག་རང་འདི་མ་འབད་ཟེར་ གསུངས་མས་ཟེར་ཨིན་མས་ ང་ གསད་པ་ཅིན་ ཚར་གཅིག་གུ་རང་གསད་ཟེར་ སྒོ་ཕྱེཝ་ཅིག་རང་ དེ་སྦེ་གསུངས་དེས་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས་ ང་གསད་པ་ཅིན་ཚར་གཅིག་གུ་རང་གསད་བཞག་ཟེར།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་ང་འ་ནེ་ཅིག་དྲན་གསིག་འབད་དེ་བཞག་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཏེ་ ང་བདུད་མོ་ཧ་ཤང་མེན་ཟེར་ ང་ སྲས་ག་ཅི་ལོ་ ཁྱོད་རའི་སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནུག་ ཏེ་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  སྤྱན་གྱིས་ཡང་ ད་ བཞེས་སྒོ་མ་བྱིན་པར་བཞག་པ་ལས་ སྤྱན་གྱིས་ཡང་ ཏེ་ གཟིགས་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས་མེན་ན་ ངོ་ཤེས་མ་ཚུགས་པར་ ཏེ་ ང་བདུད་མོ་ཧ་ཤང་མེན་ རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྲས་ཨིན་ སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་ཨིན་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ངེའི་སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡོད་རང་མེད་ཟེར་སླབ་ནུག་ སྲས་དང་སྲསམོ་ཟེར་མི་ ང་ལུ་ཡོད་རང་མེད་ཟེར་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ཟ་ཟཝ་ཨིན་ཟེར་ བདུད་མོ་ཧ་ཤང་གིས་ཟ་སྟེ་ཨིན་ཟེར་ ཏེ་ ང་ལུ་མེད་ཟེར་སླབ་ནུག།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཏེ་མེན་ཟེར་ ཟ་ཟཝ་མེན་ ཡོད་ང་ཟེར་ ང་ཤིང་ལེ་ཡང་རི་ལེ་ལས་མར་བལྟ་ བཀོ་བཏང་སྟེ་འབད་རུང་ ང་དེ་བཟུམ་སྦེ་ བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཐོག་ཁར་ཚུད་དེ་ འ་ནཱ་ལས་ ང་མར་གཡུས་པདྨ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྦེ་ སྡོད་དེ་ཡོད་ཟེར་ ཁྱོད་ཡང་བཏོན་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ དེ་སྦེ་ཞུ་འབག་ནུག་ ཞུ་འབག་སྟེ་ དེ་ལས་ ཡར་ཕོ་བྲང་ནང་ན་འབག་སྟེ་ ག་ཅི་ལོ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ཕོ་བྲང་ནང་ན་འབག་སྟེ་ ཏེ་འ་ནཱ་ སྲས་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་གིས་ སྟེང་ལྷ་དང་ འོག་ཀླུ་ལས་ཡར་ སྨན་ཚུ་ག་ར་བསྡུ་སྟེ་ ཏེ་ ཡབ་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་དེ་ ཏེ་འ་ནཱི་ སྨན་བཏབ་སྟེ་ ཡབ་ འ་་་ ལྟ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཀ་ལ་དབང་པོ་ཡང་ སྙུང་གཞི་དྭངས་ཏེ་ དྲག་སྟེ་ དེ་ལས་ ཧེ་མ་སྔར་བཞིན་དུ་སོང་སྟེ།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  གནམ་མེད་ས་མེད་མཐུན་མོ་སྦེ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཡར་ ལྟ་དབང་ལས་མར་རང་ ང་བཅས་རའི་ནཱ་ གཡུས་པདྨ་ཅན་གྱིས་དབང་སྟེ་ དེ་ལས་ དེ་སྦེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས།
 • རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས་ Dorji Phuntsho
  ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ཏེ་ད་ལྟོ་ མཁའ་འགྲོ་འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་ཐད་ལས་སོང་པ་ཅིན་ ཏེ་ ད་ལྟོ་འ་ནེ་ཅིག་ཨིན་ལགས།