Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
4 min 50 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་སྔོན་སྤུན་གཉིས་ཡོད་པར་ཆེ་བས་ཆུང་མ་བླངས་པས་སྤུན་ཆུང་བས་བ་གླང་ཁྲིད་ནས་འཁྱམས་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་ཐོབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་སྤུན་གཉིས་ཡོད་པ་ན། སྤུན་ཆེ་བས་ཆུང་མ་བླངས་ཏེ་སྤུན་ཆུང་བ་ལ་མི་གཅེས་པར་གྱུར་ཞིང་ཁྱིམ་ཚང་བགོ་སྐབས་སྤུན་ཆུང་བས་བ་གླང་གཅིག་ཁྲིད་ནས་འཁྱམས། བ་གླང་དེ་རྒས་རྗེས་ཤི་ཁར་སྤུན་ཆུང་བ་ལ་བ་གླང་གི་ཡན་ལག་སོ་སོར་གྲལ་དག་ཞོགས་ཞེས་བཤད་པས་དེ་ལྟར་བྱས་པས་བ་གླང་གི་ཡན་ལག་དག་ནི་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་དང་། བུ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་ཀྱང་ཁོའི་ཆུང་མར་ཐོབ་ཡོད།

这是一则关于两兄弟的故事。哥哥娶妻成家后,弟弟牵着牛到处流浪,最后过上了幸福的生活。

这则故事主要讲诉了两兄弟之间的事。哥哥娶妻成家后不再照顾自己的弟弟。分家后,弟弟牵着分给他的那头牛到处去流浪。那头老牛在快要死去的时候告诉那位弟弟将它的各个肢体整齐排列起来。弟弟按照老牛的交代照做,老牛的各个肢体立刻变成了各种财富。弟弟还娶到了一位美丽的妻子,从此过上了幸福的生活。

The story of a younger brother who is abandoned by his brother, but becomes wealthy through the magic of his cow.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0