Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 18 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

This song is sung while working in the fields.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གྲོ་བ་བཟང་མོ་སྤང་གཞོང་འདེབས་ལ་ཤོག འདེབས་ལ་ཤོག་ཡ་ཟེར། བུ་མོ་མཛེས་མ་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་ཤོག་ཕྲ་མོ་ཤོག་ལ་ཟེར། གསུང་ལ་སྙན་པོ་འགྱུར་ཤོག་འདི་རུ་འཛོམས། འདི་རུ་འཛོམས་ཡ་ཟེར།
  gro ba bzang mo spang gzhong 'debs la shog_'debs la shog ya zer/_bu mo mdzes ma me tog phra mo shog phra mo shog la zer/_gsung la snyan po 'gyur shog 'di ru 'dzoms/_'di ru 'dzoms ya zer/
 • ཟླ་དེ་དང་པོ་ཞིང་ནང་ལ་རྨོན་ཅིག་རྒྱབ། རྨོན་ཅིག་རྒྱབ་ལ་ཟེར། ཟླ་དེ་དང་པོ་ཞིང་ནང་ལ་རྨོན་ཅིག་རྒྱབ། རྨོན་ཅིག་རྒྱབ་ལ་ཟེར།
  zla de dang po zhing nang la rmon cig rgyab/_rmon cig rgyab la zer/_zla de dang po zhing nang la rmon cig rgyab/_rmon cig rgyab la zer/
 • མཁའ་བྱ་ནག་པོ་མདུན་ལ་སྐད་སྒྲ་བྱེད། སྐད་སྒྲ་བྱེད་ཡ་ཟེར། མཁའ་བྱ་ནག་པོ་མདུན་ལ་སྐད་སྒྲ་བྱེད། སྐད་སྒྲ་བྱེད་ཡ་ཟེར།
  mkha' bya nag po mdun la skad sgra byed/_skad sgra byed ya zer/_mkha' bya nag po mdun la skad sgra byed/_skad sgra byed ya zer/
 • ཟླ་དེ་གཉིས་པ་ཞིང་ནང་ལ་ལུད་ཅིག་བསྐྱལ། ལུད་ཅིག་བསྐྱལ་ཡ་ཟེར། ཟླ་དེ་གཉིས་པ་ཞིང་ནང་ལ་ལུད་ཅིག་བསྐྱལ། ལུད་ཅིག་བསྐྱལ་ཡ་ཟེར།
  zla de gnyis pa zhing nang la lud cig bskyal/_lud cig bskyal ya zer/_zla de gnyis pa zhing nang la lud cig bskyal/_lud cig bskyal ya zer/
 • ཕོ་རོག་ནག་ཆུང་ཐང་ལ་བབ་འདྲ་ཡོད། བབ་འདྲ་ཡོད་ལ་ཟེར། ཕོ་རོག་ཆག་ཆུང་ཐང་ལ་བབ་འདྲ་ཡོད། བབ་འདྲ་ཡོད་ལ་ཟེར།
  pho rog nag chung thang la bab 'dra yod/_bab 'dra yod la zer/_pho rog chag chung thang la bab 'dra yod/_bab 'dra yod la zer/
 • ཟླ་དེ་གསུམ་པ་ཞིང་ནང་ལ་སོན་ཅིག་འདེགས། སོན་ཅིག་འདེགས་ཡ་ཟེར། ཟླ་དེ་གསུམ་པ་ཞིང་ནང་ལ་སོན་ཅིག་འདེགས། སོན་ཅིག་འདེགས་ཡ་ཟེར།
  zla de gsum pa zhing nang la son cig 'degs/_son cig 'degs ya zer/_zla de gsum pa zhing nang la son cig 'degs/_son cig 'degs ya zer/
 • གནས་མོ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་སོན་ཅིག་བླུགས། སོན་ཅིག་བླུགས་ཡ། གནས་མོ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་སོན་ཅིག་བླུགས། སོན་ཅིག་བླུགས་ཡ་ཟེར།
  gnas mo bsod nams can gyi son cig blugs/_son cig blugs ya/_gnas mo bsod nams can gyi son cig blugs/_son cig blugs ya zer/
 • གཡོག་མ་འཛོམས་པ་ཅིག་གིས་སོན་གཡོག་རྒྱུག སོན་གཡོག་རྒྱུག་ལ་ཟེར། གཡོག་མ་འཛོམས་པ་ཅིག་གི་སོན་གཡོག་རྒྱུག སོན་གཡོག་རྒྱུག་ལ་ཟེར།
  g.yog ma 'dzoms pa cig gis son g.yog rgyug_son g.yog rgyug la zer/_g.yog ma 'dzoms pa cig gi son g.yog rgyug_son g.yog rgyug la zer/