Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Yangchen Tsomo, Diki, Xiaomi, and Lhache from Duma perform a ceremonial song (gzhas chen). The antiphony between the two older women and the two younger women would normally be between men and women. This song is sung when new prayer flags are raised on the 1st and 15th days of Tibetan New Year (lo gsar).

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཁྱོ་ཀ་བཟང་པོ་སྤང་གཞོང་འདེབས་མ་ཤོག་འདེབས་མ་ཤོག་ལ་ཡ། བུ་མོ་མཛེས་མ་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་ཤོག་ཕྲ་མོ་ཤོག་ཡ།
  khyo ka bzang po spang gzhong 'debs ma shog 'debs ma shog la ya/_bu mo mdzes ma me tog phra mo shog phra mo shog ya/
 • དགོན་པ་དང་པོ་ཨ་རག་ལྕགས་ཀྱི་དགོན་ལྕགས་ཀྱི་དགོན་ཡ་ཟེར། དགོན་པ་དང་པོ་ཨ་རག་ལྕགས་ཀྱི་དགོན་ལྕགས་ཀྱི་དགོན་ཡ་ཟེར།
  dgon pa dang po a rag lcags kyi dgon lcags kyi dgon ya zer/_dgon pa dang po a rag lcags kyi dgon lcags kyi dgon ya zer/
 • མི་ཡི་བཙན་པོ་བརྒྱ་ཡི་འགྲོ་བོ་ཡོད་འགྲོ་བ་ཡོད་ཟེར། མི་ཡི་བཙན་པོ་བརྒྱ་ཡི་འགྲོ་ལམ་ཡིན་འགྲོ་ལམ་ཡིན་ལ་ཟེར།
  mi yi btsan po brgya yi 'gro bo yod 'gro ba yod zer/_mi yi btsan po brgya yi 'gro lam yin 'gro lam yin la zer/
 • རྒྱ་བྱ་ནག་པོ་བོད་ལ་འདྲེན་ས་ཡིན་འདྲེན་ས་ཡིན་ལ་ཟེར། རྒྱ་བྱ་ནག་པོ་བོད་ལ་འདྲེན་ས་ཡིན་འདྲེན་ས་ཡིན་ལ་ཟེར།
  rgya bya nag po bod la 'dren sa yin 'dren sa yin la zer/_rgya bya nag po bod la 'dren sa yin 'dren sa yin la zer/
 • དགོང་མོ་གཉིད་ལམ་༼རྨི་ལམ་༽འཇམ་པའི་རྒྱན་ལ་རེད། རྒྱན་ལ་རེད་ལ་ཟེར། དགོང་མོ་གཉིད་ལམ་༼རྨི་ལམ་༽འཇམ་པའི་རྒྱན་ལ་རེད། རྒྱན་ལ་རེད་ལ་ཟེར།
  dgong mo gnyid lam (rmi lam )'jam pa'i rgyan la red/_rgyan la red la zer/_dgong mo gnyid lam (rmi lam )'jam pa'i rgyan la red/_rgyan la red la zer/
 • ལྷ་གཡག་ག་པ་རྒྱ་ཡི་འགྲོ་གླ་ཡིན་འགྲོ་གླ་ཡིན་ལ་ཟེར། ལྷ་གཡག་ག་པ་རྒྱ་ཡི་འགྲོ་གླ་ཡིན། འགྲོ་གླ་ཡིན་ལ་ཟེར།
  lha g.yag ga pa rgya yi 'gro gla yin 'gro gla yin la zer/_lha g.yag ga pa rgya yi 'gro gla yin/_'gro gla yin la zer/
 • བྱང་ཚྭ་ཁྲལ་ཉིད་ནས་འདྲེན་ས་ཡིན་འདྲེན་ས་ཡིན་ལ་ཟེར། བྱང་ཚྭ་ཁྲལ་ཉིད་ནས་འདྲེན་ས་ཡིན་འདྲེན་ས་ཡིན་ལ་ཟེར། 
  byang tshwa khral nyid nas 'dren sa yin 'dren sa yin la zer/_byang tshwa khral nyid nas 'dren sa yin 'dren sa yin la zer/_
 • བུ་མོ་གཉིས་པ་སྣམ་བུ་པང་གདན་ཡིན་པང་གདན་ཡིན་ལ་ཟེར། བུ་མོ་གཉིས་པ་སྣམ་བུ་པང་གདན་ཡིན་པང་གདན་ཡིན་ལ་ཟེར།
  bu mo gnyis pa snam bu pang gdan yin pang gdan yin la zer/_bu mo gnyis pa snam bu pang gdan yin pang gdan yin la zer/
 • ནག་ཆུང་བུ་མོ་རྒྱ་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་ཕ་ཡུལ་ཡིན་ལ་ཟེར། ནག་ཆུང་བུ་མོ་བརྒྱ་ཡི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་ཕ་ཡུལ་ཡིན་ལ་ཟེར།
  nag chung bu mo rgya yi pha yul yin pha yul yin la zer/_nag chung bu mo brgya yi pha yul yin pha yul yin la zer/
 • མཁས་པ་མང་པོ་རྩོད་པ་རྩོད་ས་ཡིན་རྩོད་ས་ཡིན་ལ་ཟེར། མཁས་པ་མང་པོ་རྩོད་པ་རྩོད་ས་ཡིན་རྩོད་ས་ཡིན་ལ་ཟེར།
  mkhas pa mang po rtsod pa rtsod sa yin rtsod sa yin la zer/_mkhas pa mang po rtsod pa rtsod sa yin rtsod sa yin la zer/