Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 51 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བུ་མོ་རང་ལ་དགའ་དགའ་ཨ། མགོ་དཀྲིས་བརྒྱ་ཕྲག་ཡེ་ལ་དགའ་དགའ། གསེར་སྲང་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ། ཆུང་ཨ་མའི་སྤང་ལ་མེ་ཏོག་འཁྲུངས་ས། ལྷ་སའི་བུ་མོ་ལྷ་ས་གཞུང་ལ་ལོག་ལོག འཕྱོངས་རྒྱས་བུ་མོ་འཕྱོངས་རྒྱས་གཞུང་ལ་ལོག་ལོག་ཟེར།
  bu mo rang la dga' dga' a/_mgo dkris brgya phrag ye la dga' dga'/_gser srang brgya las lhag pa/_chung a ma'i spang la me tog 'khrungs sa/_lha sa'i bu mo lha sa gzhung la log log_'phyongs rgyas bu mo 'phyongs rgyas gzhung la log log zer/
 • བུ་མོ་རང་ལ་དགའ་དགའ་ཨ། རྣ་ཅོག་གི་ཨ་ལོང་ཡ་ལ་དགའ་དགའ། གསེར་སྲང་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ། ཆུང་ཨ་མའི་སྤང་ལ་མེ་ཏོག་འཁྲུངས་ས། ལྷ་སའི་བུ་མོ་ལྷ་ས་གཞུང་ལ་ལོག་ལོག འཕྱོངས་རྒྱས་བུ་མོ་འཕྱོངས་རྒྱས་གཞུང་ལ་ལོག་ལོག་ཟེར།
  bu mo rang la dga' dga' a/_rna cog gi a long ya la dga' dga'/_gser srang brgya las lhag pa/_chung a ma'i spang la me tog 'khrungs sa/_lha sa'i bu mo lha sa gzhung la log log_'phyongs rgyas bu mo 'phyongs rgyas gzhung la log log zer/
 • བུ་མོ་རང་ལ་དགའ་དགའ་ཨ། རྐེད་པང་གདན་ཕྲ་མོ་ཡེ་ལ་དགའ་དགའ། གསེར་སྲང་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ། ཆུང་ཨ་མའི་སྤང་ལ་མེ་ཏོག་འཁྲུངས་ས། ལྷ་སའི་བུ་མོ་ལྷ་ས་གཞུང་ལ་ལོག་ལོག འཕྱོངས་རྒྱས་བུ་མོ་འཕྱོངས་རྒྱས་གཞུང་ལ་ལོག་ལོག་ཟེར།
  bu mo rang la dga' dga' a/_rked pang gdan phra mo ye la dga' dga'/_gser srang brgya las lhag pa/_chung a ma'i spang la me tog 'khrungs sa/_lha sa'i bu mo lha sa gzhung la log log_'phyongs rgyas bu mo 'phyongs rgyas gzhung la log log zer/
 • ག་རེ་རེད་ད། བུ་མོ་རང་ལ་དགའ་དགའ་ཨ། རྐང་ལྷམ་ཆུང་འཇག་མ་ཡེ་ལ་དགའ་དགའ། གསེར་སྲང་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ། ཆུང་ཨ་མའི་སྤང་ལ་མེ་ཏོག་འཁྲུངས་ས། ལྷ་སའི་བུ་མོ་ལྷ་ས་གཞུང་ལ་ལོག་ལོག འཕྱོངས་རྒྱས་བུ་མོ་འཕྱོངས་རྒྱས་གཞུང་ལ་ལོག་ལོག་ཟེར། ད་ལོག་གནང་ག
  ga re red da/_bu mo rang la dga' dga' a/_rkang lham chung 'jag ma ye la dga' dga'/_gser srang brgya las lhag pa/_chung a ma'i spang la me tog 'khrungs sa/_lha sa'i bu mo lha sa gzhung la log log_'phyongs rgyas bu mo 'phyongs rgyas gzhung la log log zer/_da log gnang ga