Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 20 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགའ་ས་ཡ་ལ་ཕྱོགས་ལ་ནས་ཡོང་ལ་པས། སྐྱིད་ས་ཡ་ལ་མི་འཛོམས་འཛོམས་བྱུང་། དགའ་བའི་ཡ་ལ་མི་ཡང་འཛོམས་ལ་བྱུང་། བཙོས་པའི་ཡ་ལ་ཆང་ཡང་ཞིང་སོང་།
  dga' sa ya la phyogs la nas yong la pas/_skyid sa ya la mi 'dzoms 'dzoms byung /_dga' ba'i ya la mi yang 'dzoms la byung /_btsos pa'i ya la chang yang zhing song /
 • རྒྱག་ཟེར་ན་རི་མགོ་ཡ་ལ་དར་ལྕོག་ཅིག་རྒྱག་ཡས་རླུང་རྟ་དར་བའི་དར་ལྕོག་ཅིག་རྒྱག་ཡས། རླུང་རྟ་དར་བའི་དར་ལྕོག་ཅིག་རྒྱག་ཡས་ལ་ཟེར།
  rgyag zer na ri mgo ya la dar lcog cig rgyag yas rlung rta dar ba'i dar lcog cig rgyag yas/_rlung rta dar ba'i dar lcog cig rgyag yas la zer/
 • བཏང་ཟེར་ན་རི་མགོ་ཡ་ལ་ལྷ་བསངས་ཅིག་བཏང་ཡས་དགྲ་ལྷ་མགོན་གྱི་ལྷ་བསངས་ཅིག་བཏང་ཡས། དགྲ་ལྷ་མགོན་གྱི་ལྷ་བསངས་ཅིག་བཏང་ཡས་ལ་ཟེར། 
  btang zer na ri mgo ya la lha bsangs cig btang yas dgra lha mgon gyi lha bsangs cig btang yas/_dgra lha mgon gyi lha bsangs cig btang yas la zer/_
 • བཞེངས་ཟེར་ན་རི་མགོ་ཡ་ལ་རྩེ་ཕོང་ཅིག་བཞེངས་ཡས་གོ་ས་བརྟན་པའི་རྩེ་ཕོང་ཅིག་བཞེངས་ཡས། གོ་ས་བརྟན་པའི་རྩེ་ཕོང་ཅིག་བཞེངས་ཡས་ལ་ཟེར།
  bzhengs zer na ri mgo ya la rtse phong cig bzhengs yas go sa brtan pa'i rtse phong cig bzhengs yas/_go sa brtan pa'i rtse phong cig bzhengs yas la zer/
 • ཡར་ལ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་ཤོག་ཚང་མ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་ཤོག
  yar la bkra la shis pa shog tshang ma bkra la shis pa shog
 • ཡར་ལ་གཡང་ལ་ཆགས་པ་ཤོག་ཚང་མ་གཡང་ལ་ཆགས་པ་ཤོག་ཡ་ལ་ཟེར།
  yar la g.yang la chags pa shog tshang ma g.yang la chags pa shog ya la zer/