Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 18 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་ཐོན་སྟེ། གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་སླེབས་བྱུང། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་གཞན་ཡུལ། རང་སེམས་ཆགས་པ་མི་འདུག ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་གཞན་ཡུལ། རང་སེམས་ཆགས་པ་མིན་འདུག བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་མ། རྨི་ལམ་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། ང་ཡི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མིན་འདུག ང་ཡི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱི་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག། གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་རྣམས། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང། ང་ཡི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག ང་ཡི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མི་འདུག ང་ཡི་སྙིང་གཏམ་ཁྱེད་ལ་བཤད་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གསན་ཡང་གསན་གྱི་མིན་འདུག།
    rang yul phyogs nas thon ste/_gzhan yul phyogs la slebs byung/_cha rgyus med pa'i gzhan yul/_rang sems chags pa mi 'dug_cha rgyus med pa'i gzhan yul/_rang sems chags pa min 'dug_byams sems can gyi skyes ma/_rmi lam nang nas mjal byung /_nga yi snying gtam khyed la bshad kyang /_khyed kyis gsan yang gsan gyi min 'dug_nga yi snying gtam khyed la bshad kyang /_khyed kyi gsan yang gsan gyi mi 'dug/_gzhan yul phyogs kyi mi rnams/_pha ma spun mched yin na bsam byung/_nga yi snying gtam khyed la bshad kyang /_khyed kyis gsan yang gsan gyi mi 'dug_nga yi snying gtam khyed la bshad kyang /_khyed kyis gsan yang gsan gyi mi 'dug_nga yi snying gtam khyed la bshad kyang /_khyed kyis gsan yang gsan gyi min 'dug/
  • གངས་པ་གནས་ཀྱི་འགྲོ་ལ་ནས་ལ་པས། གྲོགས་པ་ཕྱག་གཡུག་མ་གནང་མ་གནང་ལ་དང། གྲོགས་པོ་ཕྱག་གཡུག་མ་གནང་མ་གནང་ལ་དང། གནས་རོགས་ལ་ཨ་མ
    gangs pa gnas kyi 'gro la nas la pas/_grogs pa phyag g.yug ma gnang ma gnang la dang/_grogs po phyag g.yug ma gnang ma gnang la dang/_gnas rogs la a ma