Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 18 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཆང་མཆོད། སྤགས་མཆོད། བ་ཚ་མར་ཁུ་ཅིག་བྱས། ལུང་བཟང་གཅིག་ལ་ལུང་བཟང་གཉིས་ལ། ལུང་བཟང་གཅིག་ལ་ལུང་བཟང་གཉིས་ལ། སོའོ་ལུང་བཟང་གཞུང་ལ་ང་དང་ཆུང་འདྲིས་ནོར་བུ་སོའོ། སོའོ་ལུང་བཟང་གཞུང་ལ་ང་དང་ཆུང་འདྲིས་ནོར་བུ་སོའོ།
    chang mchod/_spags mchod/_ba tsha mar khu cig byas/_lung bzang gcig la lung bzang gnyis la/_lung bzang gcig la lung bzang gnyis la/_so'o lung bzang gzhung la nga dang chung 'dris nor bu so'o/_so'o lung bzang gzhung la nga dang chung 'dris nor bu so'o/
  • ཟླ་བའི་སྒང་ལ་གཞལ་ཡས་་ཁང་བཟང་། ཟླ་བའི་སྒང་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་བཟང་། སོའོ་་་་་་་་་་་་་བྱས་ནས་ཡོང་ཡན། སོའོ་་་་་་་་་་་བྱས་ནས་ཡོང་ཡན།
    zla ba'i sgang la gzhal yas khang bzang /_zla ba'i sgang la gzhal yas khang bzang /_so'o byas nas yong yan/_so'o byas nas yong yan/