Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 49 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སོའོ།ཕ་མ་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་དུས།གཅིག།གཉིས།གསུམ་ལ། ལྷོ་ཕྱོགས་མཐའ་ཡས་གྲུབ་གནས་ལ། ཡ་འ་ལཱ། གཅིག།གཉིས། གསུམ།བཞི།
  so'o/pha ma phyogs nas yong dus/gcig/gnyis/gsum la/_lho phyogs mtha' yas grub gnas la/_ya 'a lA/_gcig/gnyis/_gsum/bzhi/
 • སོའོ།དགེ་རྒྱས་ཤ་རྒས་སྣ་རལ་ལ།གཅིག།གཉིས།གསུམ་ལ། དགེ་རྒྱས་ཕག་གྲུའི་གཞུང་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཤོག། གཅིག།གཉིས། གསུམ།བཞི།
  so'o/dge rgyas sha rgas sna ral la/gcig/gnyis/gsum la/_dge rgyas phag gru'i gzhung la/_bkra shis shog/_gcig/gnyis/_gsum/bzhi/
 • སོའོ།ཕྱག་ལ་བེར་རྟ་ནག་པོ་རྒྱབ་ལ་འཁྱེར་ནས།སྐུ་གཟུགས་རྩ་རིའི་ལེགས་ཆ།ཡ་ལ་ནི་སོའོ། གཅིག།གཉིས། གསུམ།བཞི།
  so'o/phyag la ber rta nag po rgyab la 'khyer nas/sku gzugs rtsa ri'i legs cha/ya la ni so'o/_gcig/gnyis/_gsum/bzhi/
 • སོའོ་སྒྲ་སྙན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོ་ལྷ་སར་ཕྱིན་ནས། བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོའོ་བུ་མོ་ལ། ཡ་ལ་སོའོ། གཅིག།གཉིས། གསུམ།བཞི།
  so'o sgra snyan bkra shis rgyal po lha sar phyin nas/_bkra shis rgyal po'o bu mo la/_ya la so'o/_gcig/gnyis/_gsum/bzhi/
 • སོའོ།ལམ་བཟང་དུང་དཀར་ཆོས་རྒྱལ། མི་ཚོགས་དཀྱིལ་ལ། མི་དང་མོ་ཌ་མཉམ་དུ།བཀྲ་ལ་བཞད་པ་ཤོག། གཅིག།གཉིས། གསུམ།བཞི།
  so'o/lam bzang dung dkar chos rgyal/_mi tshogs dkyil la/_mi dang mo Da mnyam du/bkra la bzhad pa shog/_gcig/gnyis/_gsum/bzhi/
 • ལགས་སོ། ཁྱེད་དང་སྤེན་པ་ཞབས་བྲོ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཞབས་བྲོ་བཞི་ལྔ་དྲུག། བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་ལོ་གསུམ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཞབས་བྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་ཞབས་བྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ།
  lags so/_khyed dang spen pa zhabs bro la/_bkra shis zhabs bro bzhi lnga drug/_bkra la shis pa'i lo gsum la/_bkra shis zhabs bro gcig gnyis gsum/_bkra shis zhabs bro gcig gnyis gsum/