Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 40 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཨོའོ། བྱ་དེ་ཁང་བྱ་རི་བྱ་དངོས་ནས་གང་ལ་ཡིན་ལཱ་འདྲ། བྱ་དེ་ཁང་བྱ་རི་བྱ་དངོས་ནས་གང་ལ་ཡིན་ལཱ་འདྲ། ལ་མོ་གཅིག་བཞག་གཉིས་བཞག་རྨ་བྱ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ཡོང་། རྨ་བྱ་ལས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་འཁོར་ཡོང་། ལ་མོ་གཅིག་བཞག་གཉིས་བཞག་རྨ་བྱ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ཡོང་། རྨ་བྱ་ལས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་འཁོར་ཡོང་།
    o'o/_bya de khang bya ri bya dngos nas gang la yin lA 'dra/_bya de khang bya ri bya dngos nas gang la yin lA 'dra/_la mo gcig bzhag gnyis bzhag rma bya las kyi 'khor yong /_rma bya las kyi pha yul la 'khor yong /_la mo gcig bzhag gnyis bzhag rma bya las kyi 'khor yong /_rma bya las kyi pha yul la 'khor yong /
  • གཡང་དཀར་ལུག་གུ་ཡིན་ན་་་་་་་་་ཡིན་ལཱ་འདྲ། གཡང་དཀར་ལུ་གུ་ཡིན་ན་་་་་་ཡིན་ལཱ་འདྲ། ཇོ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་ལ་ཞུགས་ཡོད། གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་ལ་ཞུགས་ལ་ཡོད། ཇོ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་ལ་ཞུགས་ཡོད། གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་ལ་ཞུགས་ལ་ཡོད།
    g.yang dkar lug gu yin na yin lA 'dra/_g.yang dkar lu gu yin na yin lA 'dra/_jo bzhag ye shes nor bu gser khri'i steng la zhugs yod/_gser khri'i steng la zhugs la yod/_jo bzhag ye shes nor bu gser khri'i steng la zhugs yod/_gser khri'i steng la zhugs la yod/
  • ཕར་ལ་མཇལ་དར་སྒྲོན་ནས་མར་ལ་ལྗགས་མདུད་གནང་ལ་བྱུང་། ཕར་ལ་མཇལ་དར་སྒྲོན་ནས་མར་ལ་ལྗགས་མདུད་གནང་ལ་བྱུང་། ལྗགས་མདུད་སྐེ་ལ་བཏགས་ནས་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ། ལྗགས་མདུད་སྐེ་ལ་བཏགས་ནས་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ། རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ།
    phar la mjal dar sgron nas mar la ljags mdud gnang la byung /_phar la mjal dar sgron nas mar la ljags mdud gnang la byung /_ljags mdud ske la btags nas pha yul phyogs la log 'gro/_rang yul phyogs la log nas 'gro/_ljags mdud ske la btags nas pha yul phyogs la log 'gro/_rang yul phyogs la log nas 'gro/